LiC0Vac^t^i»2 12 zuidwestkant van de stad. In diezelfde periode werden plannen gemaakt voor een hoogwaardig bedrijven terrein ten westen van Westeinde, bedoeld voor bedrijven die op de een of andere manier een relatie zouden hebben met het vliegveld. Die plannen gingen samen met de wens tot uitbreiding van het burger medegebruik van de vliegbasis. Pogingen om 'Airport Leeuwarden' onder de aan dacht te brengen van vliegtuigfabrikant Fokker hadden geen resultaat. De plan nen voor aanleg van deze 'snelweglocatie' (de geplande noordwesttangent en de Har- lingerstraatweg) evenmin. Het ministerie van Defensie was terughoudend in ver band met de hinderzones; bovendien bleek er weinig enthousiasme bij bedrijven om zich daar te vestigen. Open stad In 1995 presenteerde de gemeente de structuurvisie Leeuwarden, open stad. Ruimte voor bedrijfsactiviteiten werd gepland aan de zuidwestkant van de stad, gekoppeld aan de daar aanwezige of geplande infrastructuur en in samenhang met de Westergozone (het gebied tussen Leeuwarden en Harlingen). Als stedelijk knooppunt zette Leeuwarden in op bedrij vigheid in de agri-nutribusiness en op een zo breed mogelijk aanbod van bedrijfslo caties. Het Westergopark (later Business- park) voor bedrijven met een productie- en kantoorcomponent, belang hechtend aan zichtbaarheid en uitstraling, Newtonweg II voor afvalscheiding en -verwerkende industrie, de snelweglocatie Werpster- hoek én de Boxumerpolder voor groot schalige industrie. Ontwikkeling van dit gebied (aan de noordkant begrensd door het Van Harinxmakanaal, aan de oost kant de spoorlijn en aan de zuidwestkant het geplande tracé voor de Haak), was afhankelijk van het uitgiftetempo van grootschalige kavels op de Hemrik, van de voortgang van het IBF (Internationaal Bedrijvenpark Friesland) bij Heerenveen en van de daadwerkelijke aanleg van de Haak. Die aanleg startte pas in 2012, in een volstrekt andere economische tijd. Rond de eeuwwisseling waren er record uitgiftes, met in het jaar 2000 zelfs 35 hec tare uitgegeven bedrijfsterrein. Het New- tonpark en Businesspark droegen daar stevig aan bij en de Hemrik liep gelei delijk vol. Aanleg van nieuwe terreinen werd noodzakelijk. In 2004 bleek een ern stig tekort aan uitgeefbaar terrein. In de categorie 'modern gemengd' waren alleen op de Hemrik nog enkele kleinere kavels beschikbaar. Aan de zuidwestkant stokte de ontwikkeling, onder andere als gevolg van onzekerheid over tracé en moment van aanleg van de Haak. Het idee voor ontwikkeling van het Zwettepark (tussen de Zwette en de spoorlijn naar Heeren veen), inclusief een trimodale terminal (weg, water, spoor) bleef bij een idee. Uit eindelijk zou in 2012 een containertermi- nal bij Newtonpark IV in gebruik geno men worden. Het Bedrijventerrein De Hemrik met tijdelijk aangelegd bos gezien in noordelijke richting met daarboven de wijk Camminghaburen Foto: Leeuwarder Courant, 25 oktober 1999

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2014 | | pagina 14