De geschiedenis van de Friesma-kamer LiC0Vac^t^i»2 13 Jaap Lootsma Decennia lang heeft het Princessehof de Friesma-kamer binnen zijn muren gehad. Eind jaren zestig werd de kamer binnen het museum verhuisd om in de jaren negentig defi nitief van het toneel te verdwijnen. In dit artikel wordt het ontstaan en de teloorgang van deze kamer beschreven. Het begin van deze kamer ligt in het dorp Idaerd, waar in 1652 de grietman van Idaarderadeel, dr. Carel Roorda, de Friesma-State liet bouwen. Via vererving kwam de State in 1812 in het bezit van Cornelis Bergsma die op 11 april 1799 te Leeuwarden geboren werd als zoon van mr. Johannes Casparus Bergsma en Jetske Wiskia van Scheltinga. Zoals bijna de hele Friese elite in die tijd had ook deze familie een tweede huis in Leeu warden. Hoewel de Bergsma's nooit in de adelstand zijn toegelaten, behoorden zij tot de top van de elite. Het was een familie van predikanten, bestuurders en rechtsgeleerden. Twee neven - omkesiz- zers - van Cornelis Bergsma waren later vooraanstaande burgers van Leeuwarden: mr. Johannes Casparus Bergsma was van 1876 tot 1894 raadsheer van het gerechts hof, mr. Cornelis Bergsma was van 1870 tot 1904 gemeentesecretaris van de Friese hoofdstad. Een ander familielid, Ennius Bergsma, was jurist, en was later presi- dent van de Hoge Raad in Den Haag. Zijn gezin telde drie dochters, van wie de mid delste, Titia, naam zou maken als de eerste westerse vrouw in Japan. Titia werd op 13 februari 1786 aan de Nieuwestad geboren op nummer 63. Met haar man Jan Blom- hoff voer zij naar de Japanse handelspost Decima. Slechts een aantal weken mocht zij daar blijven, maar de Japanse kunste naars waren zo onder de indruk van haar verschijning dat ze talloze malen werd uit gebeeld. Cornelis Bergsma studeerde rechten en trouwde met Helena van Enschut, doch ter van professor Cornelis Adriaan van Enschut en Maria Agneta d'Achard. Hij was eerst vrederechter te Raerd, en ver volgens van 1843 tot 1851 grietman van Idaarderadeel en na de gemeentewet van 1851 de eerste burgemeester van deze gemeente. Op 12 april 1864 overleed Helena van Enschut, op 23 juli 1881 over leed mr. Cornelis Bergsma, burgemeester van Idaarderadeel. Drie erfgenamen Bij zijn overlijden waren er drie erfge namen: Maria Agneta Isabella, Willem Adriaan, burgemeester van Menalduma- deel, en Petrus Adrianus Bergsma, die in de staat Minnesota in Noord-Amerika woonde. Dochter Maria Agneta Isabella Bergsma werd op 30 december 1816 op de Friesma- State te Idaerd geboren. Op 26 juli 1848 trouwde zij met Nicolaas Lobry van Troos- tenburg de Bruyn, medicinae doctor te Voorst. De bruidegom was op 18 mei 1818 te Borne geboren als zoon van dominee Jan van Troostenburg de Bruyn en Maria Sophia Lobry. Maria Sophia was een dochter van dominee Lobry, die van 1810 tot 1818 predikant was bij de hervormde Friesma-State te Idaerd vlak voor de afbraak in 1882. Collectie Fries Museum

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2014 | | pagina 15