LiC0Vac^t^i»2 17 De Lobry van Troostenburg de Bruijn-kamer in Museum Princessehof, 1932 een extra hulp te betalen; 5. Dat niemand van beide partijen iets aan de collectie mocht toevoegen zonder toestemming van de andere partij; 6. Dat de gemeente verplicht zou zijn om een schenking van erfstukken, afkomstig uit de Friesma-State, van de heer Jan Gottfried Lobry van Troostenburg de Bruyn, oud-ontvan ger der directe belastingen te Baarn, in de collectie op te nemen. (Na het overlijden van Jan Gottfried Lobry van Troostenburg de Bruyn in 1929 ontving het Princessehof in 1931 nog enkele objecten uit zijn nalaten schap.) In de loop der jaren nam de collec tie antiek van het Princessehof zulke vormen aan dat er nagedacht moest worden over de te volgen lijn. Aan het eind van zijn leven - Ottema overleed op 20 juni 1955 - kwam hij tot de conclusie dat het museum zich moest specialiseren, en wel in de keramiek. In hetzelfde jaar overleed ook Helena Lobry van Troosten- burg de Bruyn. Na haar overlijden wilde het Princessehof graag van de beper kende voorwaarden af. De familie ging in 1960 hiermee akkoord, met als voor waarde dat zij een aantal voorwerpen terug zou krijgen. Bij de grote reorga nisatie van de jaren 1968-1973 ging het Princessehof volledig op de schop, waar bij men de wens van Ottema voor ogen hield: zich specialiseren in de keramiek. Bij deze ingrijpende verbouwing werden aan de voorkant de Friesma-kamer en de aangrenzende gang bij de hal getrokken. De inventaris van de kamer, of althans een gedeelte, verhuisde naar de voor malige eetkamer van het Princessehof, aan de achterkant van de hal. Wat niet geplaatst kon worden ging naar de fami lie terug of werd verkocht. Aangezien de eetkamer reeds voorzien was van een kostbaar behang en dito lambrisering, had men voor het goudleerbehang van de Friesma-State geen passende bestem ming meer, en belandde het uiteindelijk in het museum Het Loo waar het een plaats kreeg in het 'Friese kabinet', een kamer die verder de schilderijen toont van een aantal Friese Oranjes. De meeste schilderijen vonden ook een plaats in de nieuwe kamer, andere werden aan het Fries museum in bruikleen gegeven. Het dubbelportret van de zusjes Isabella Boreel en Jetske Wiskia - ooit een schoor steenstuk in de Friesma-State - belandde in een trapportaal boven de trap. De schoorsteenmantel werd overgeplaatst naar 'Boschoord' in St. Nicolaasga. Waar de parketvloer bleef bij deze verhuizing, wordt niet vermeld. Vele jaren bleef de situatie ongewijzigd. Boven de voormalige eetkamer, gelegen aan de achterkant van de hal, kon men lezen: Friesma-kamer. Rond de eeuw wisseling vonden er opnieuw een aantal veranderingen plaats. Bij deze reorga nisatie, die weliswaar van veel kleinere omvang was dan de ingreep rond 1970, werd onder meer besloten de voormalige eetkamer van Maria Louise zoveel moge lijk in de oorspronkelijke staat te herstel len. Vandaag de dag wordt dit de Nassau- kamer genoemd en valt er bij de ingang te lezen: 'De wanden zijn bekleed met het kostbare goudleeren behang dat Maria Louise zelf heeft laten aanbrengen; ook de houten lambrizering behoort tot het oorspronkelijke interieur'. De stijlkamer uit de tijd van Maria Louise van Hessen-Kassel in het Museum Princes- sehof, 1975 En hiermee viel het doek over de Friesma- kamer, tachtig jaar geleden geschonken aan de gemeente Leeuwarden. De schil derijen gingen naar het Fries Museum. Van de vele voorwerpen bleef een aantal in het Princessehof, weer andere gingen de weg van de schilderijen. En aldus werd na negentig jaar definitief een streep gezet onder een kamer die een goed beeld gaf hoe de Friese elite in de 18e eeuw leefde en woonde. 'Het kan verkeeren' Bronnen en literatuur. Bergsma, René P., Titia Bergsma, de eerste westerse vrouw in Japan. Brussel 2003. Buiten, Geïllustreerd Weekblad. Amsterdam 1922 (16e jaargang). Huisarchief Friesma-State. Kalma, J.J., Mensen in en om de Grote Kerk. Drachten/ Leeuwarden 1987. Mulder-Radetzky, R.L.P. en Mulder, J.A., Museum het Princessehof, Nederlands Keramiekmuseum. Leeuwar den, MCMXCII. Nederlands Patriciaat, Genealogieën van bekende geslachten. 77e Jaargang 1993. 's-Gravenhage. Notarieel archief te Leeuwarden (Tresoar). Notulen van de gemeente Leeuwarden. In: Secretarie archief Leeuwarden. Ottema, Nanne, Friesma-State te Idaard. In: De Vrije Fries 36 (1941) 1-39. Stadswandeling Leeuwarden, sporen van banken en verzekeringsmaatschappijen. Visscher, R., Het Princessehof. In: De Vrije Vries 26 (1918) 37-62. Vliegenthart, Adriaan W., Het Loo, een paleis als museum. Emmerich 2006.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2014 | | pagina 19