?JIK LiC0Vac^t^i»2 19 CAMV DE LEEUWARDEN. CJne chambrêe. Belgische militairen in de Kazerne. Collectie: Dirk Swierstra afkomstig uit Antwerpen. De Britten worden verder getransporteerd naar Groningen. Op 19 oktober, 's nachts om 2.15 uur, komt de trein met Belgische militairen onder grote publieke belang stelling aan op het Leeuwarder sta tion. Voorafgegaan door marechaussees te paard en geëscorteerd door Neder landse landweersoldaten met de bajo net op het geweer, trekt de stoet vanaf het station via het Beursgebouw en de Tweebaksmarkt naar de kazerne. Overal langs de route staan dicht opeengedron gen rijen toeschouwers, Leeuwarders en Belgische vluchtelingen. Want de 1200 militairen zijn inmiddels niet de enige Belgen in Leeuwarden. Na de val van de stad Antwerpen zitten in onze zuidelijke provincies 1 miljoen burger vluchtelingen. De steden en dorpen kunnen deze toevloed onmogelijk aan. Daarom wordt een deel van de vluchte lingen verder naar het noorden gebracht. Zo komen op 10 en 12 oktober zo'n 3000 Belgen in Friesland aan. Ze worden ver spreid over alle dorpen en steden. De 800 die in Leeuwarden blijven, worden onder meer ondergebracht in het Stads weeshuis, het Old Burger Weeshuis, het Stadsarmhuis en het RK-liefdegesticht. Wis Matheus op zoek naar haar man Terwijl Pierre op weg is naar zijn nieuwe onderkomen, zwerft Wis Matheus door Nederland, op zoek naar een levenste ken van haar man. In Amsterdam hoort ze via het Rode Kruis dat hij mogelijk in Leeuwarden verblijft. Met de trein en de boot Enkhuizen-Stavoren reist ze richting Leeuwarden. Ze blijft niet onopgemerkt op de veerboot. Aan boord wordt een spontane inzameling gehouden voor het berooide Belgische gezin. Korte tijd later bereikt ze Leeuwarden en vindt haar man terug. Het geeft veel commotie in de stad, al die vluchtelingen en militairen. De 'gegoede burgerin' Trui Thöne schrijft er niet al te positief over in haar dagboek.2 'Nu kwamen er uit heel Nederland man- loze vrouwen naar Leeuwarden om te zien of hun man er ook bij was. Dikwijls was hij er werkelijk en dan kwam aan de vreugde geen eind natuurlijk. We zagen vaak die vrouwen aan den arm van zo'n Belgische landsverdediger door de straten slenteren met een Hollandsche soldaat als facheux troisième er achteraan. En gewoonlijk dan kroeg in, kroeg uit! 't Is geen sympa thiek volk, wat wij er van merkten. Het eerste wat ze gewoonlijk vroegen als ze aankwamen was: "waar is het danshuis"?' Het staat in schril contrast met de hart verwarmende reactie van de familie Antonisse, die het gezin Matheus zo goed mogelijk ter zijde staat. Na de hereniging met haar man gaat mevrouw Antonisse met Wis naar de gemeente en naar het inmiddels opgerichte comité tot hulp en steun aan de Belgische vluchtelingen. Wis zit niet bij de pakken neer; het is haar eer te na om de hand te moeten ophouden. Ze weet binnen de kortste keren als naai ster werk te krijgen bij gegoede families in Leeuwarden, onder meer de familie Sprenger aan de Willemskade 29. Doch ter Trees vindt werk als gouvernante bij de familie Witsen Elias. Mede hierdoor krijgt het gezin al snel een woning toe gewezen aan het Noordvliet, nummer B 321, op de hoek met het Oranjewal- tje. Op 15 december betrekt moeder met beide kinderen een woning aan de Wil lemskade, hoek Schoolstraat, F30-boven. Op 22 december 1914 wordt Maria Louisa Faes, geboren op 22 maart 1880 te Kessel-Loo, vrouw van Petrus Matheus, van beroep naaister, officieel in de burger lijke stand ingeschreven samen met haar twee kinderen, Theresia Louis, geboren 11 januari 1898 te Leuven en Frangois Céline, geboren 10 oktober 1908 te Kessel-Loo. Intussen blijft vader Pierre met zijn Belgische lotgenoten geïnterneerd in de kazerne. Het is een leven in ledigheid. De Belgische consul in Leeuwarden, D. Har mens, spant zich zeer in om hun lot verder te verlichten. Onder zijn leiding wordt een commissie gevormd die zich ten doel stelt 'ontwikkeling en ontspanning te bezorgen aan de Belgische militairen'. De militairen richten een eigen muziekkorps op. Er zijn concerten, zoals dat op 8 december 1914 'met medewerking van C. van Leerberghe, Belgisch geïnterneerde op de violoncel'. Op 8 november vindt er op de Wilhelmina- baan een voetbalwedstrijd plaats tussen in Groningen geïnterneerde Engelse mili tairen en het eerste team van Frisia, met de Belgen als toeschouwer. Op 18 en 19 november bezoekt de bekende Belgische artiest Emiel Hullebroeck Leeuwarden. Hij treedt op in de Harmonie ten bate van de Belgische vluchtelingen. Ook wordt een uitgebreid bezoek gebracht aan zijn land genoten in de kazerne. En ook een drietal optredens van het Leeuwarder Gemengd Dubbel-Kwartet onder leiding van mejuf-

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2014 | | pagina 21