Piet E f» ww Dam, ^ELISABETH AALTJE. LiC0Vac^t^i»2 23 fUEUE iter! En l/fiG£R HLÊlTEfl KtflKO^HlfflSfllllAJIT GEB. TÉ LEEUWARDER I 13 AUB. [056. ;:f OUERL. ALDAAR ZH Jar 1BZ7. i ëïi uani BEUtfDE Dochter y 0UERL.I1FESR.I333. Het graf van Pieter van Dam jr. op de Huizumer Begraafplaats Foto: Ad Fahner werkplaatsen aan de Zuidergrachtswal verkocht aan Albert Schootstra die daar, na een rigoureuze verbouwing, rijwielen van het merk Phoenix ging fabriceren. Omdat er geen opvolger was (alleen Luitje Jacob II had een zoon, Lambertus Julianus, die in 1899 op negentienjarige leeftijd naar de USA vertrok), werd de zaak omgezet in een Naamloze Vennoot schap en verhuisde naar het adres Eewal 69 in het hartje van de oude binnenstad. Firmanten waren P. van Dam, B.F. Berg- meyer en J. Vaas. Pieter jr. verhuisde met vrouw en dochter naar een nieuwe woning aan de Emmastraat 1, maar kwam dage lijks op de Eewal. In 1926 traden Van Dam en Bergmeyer uit de NV, die onder leiding van J. Vaas verder ging. In 1927 stierven de broers Pieter jr. en Haije. Eerstgenoemde op 24 januari en Haije op 17 oktober. De dood van Pieter jr. maakte veel indruk in de orgelwereld en daarbuiten. In de Leeuwarder Courant maar bijvoorbeeld ook in het Algemeen Handelsblad en de Nieuwe Rotterdamsche Courant verschenen herdenkingsartike len. De begrafenis werd door veel mensen bijgewoond. Pieter werd begraven op het kerkhof van de dorpskerk te Huizum. Rechts van het pad naar de kerkdeur en nog geen 30 meter verwijderd van het orgel, dat door zijn vader en ooms in 1849 was geleverd. Dochter Elizabeth Aaltje stierf in 1933 en werd bij haar vader begraven. Echtge note Catharina Christina ter Maat vertrok een jaar later naar Apeldoorn en stierf in 1943 in Renkum. Haije en zijn echtge note Dieuwke Stapert werden begraven op de Algemene Begraafplaats op afdeling 2, regel 10, nummer 21. Dit graf was tot voor enkele jaren zeer vervallen maar is nu gedeeltelijk hersteld in het kader van de grote opknapbeurt die de gemeente Leeuwarden heeft laten uitvoeren. Deze restauratie betrof helaas alleen de afde lingen 1 en 2. Luitje Jacob II tenslotte stierf, als laat- ste uit het orgelmakersgeslacht Van Dam, op 13 oktober 1931 en werd eveneens begraven in Huizum, enkele meters ten oosten van de kerk. Ook zijn dood kreeg veel aandacht in de plaatselijke pers. Hij heeft niet meer hoeven meemaken dat het gezamenlijke personeel per 16 janu ari 1932 ontslag nam bij de NV Orgelfa- briek P. van Dam en onder leiding van de voormalige directeur Joh. Vaas en de chef werkplaats T. Bron ging werken bij de nieuw opgerichte firma Vaas en Bron. De orgelfabriek P. van Dam NV ging verder onder leiding van directeur-eige naar J.D. van der Bliek op het adres Achter de Hoven 12 en later op Emma- kade 46. Het ware te wensen dat er mid delen kunnen worden gevonden om de grafsteen van Lambertus II van Dam op de Algemene Begraafplaats aan de Span jaardslaan eens op te knappen. Hij is per slot van rekening één van de belangrijk ste orgelmakers die ons land heeft voort gebracht. Het huis van orgelmaker Van Dam aan de Zuidergrachtswal, waar het bedrijf tot 1917 was gevestigd Collectie Ad Fahner

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2014 | | pagina 25