Ltovtti Inhoud 14L> e-mail: redactieleovardia@aedlevwerd.nl Oplage 1900 ex Leovardia, historisch tijdschrift voor Leeuwarden en omgeving is een uitgave van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd en het Historisch Centrum Leeuwarden Het blad verschijnt drie keer per jaar. Losse nummers 7 Redactie Paul Bron, Harry Drent, Jan Faber, Anneke Hellinga, Piet Tuik, Klaas Zandberg Medewerkers aan dit nummer Henk Antonisse, Kees Bangma, Ad Fahner, Sytse ten Hoeve, Walter Kromhout, Jaap Lootsma Redactiesecretariaat Groeneweg 1 8911 EH Leeuwarden tel. (058) 233 23 50 Lidmaatschap/abonnement 20 per jaar t.n.v. LHV Aed Levwerd, Leeuwarden. IBAN: NL27INGB0008456576 BIC: INGBNL2A Incasso's worden geïnd eind februari. Het versturen van facturen naar leden zonder machtiging is in dezelfde periode. Ledenadministratie: Antwoordnummer 6163, 8900 VC Leeuwarden, ledenadministratie@aedlevwerd.nl Opzeggingen uitsluitend schriftelijk één maand vóór aanvang van het nieuwe kalenderjaar Opmaak en druk Hellinga Grafische Specialisten Illustraties, tenzij anders vermeld: Historisch Centrum Leeuwarden ISSN 1568-4288 Kelders en Over de Kelders in juli 1884. Op de voorgrond de markt op de Brol. De bouw van de Bonifatiuskerk is getuige de steigers nog in volle gang nummer 45 september 2014 De pronksarcofaag uit 1696 voor Hendrik Casimir II in Leeuwarden 1 Industriekern Leeuwarden, deel 1 5 De geschiedenis van de Friesma-kamer 13 1914: Belgen in Leeuwarden 18 De leden van de Leeuwarder orgelmakersfamilie Van Dam en hun laatste rustplaatsen 21 De staking van Leeuwarder bakkersgezellen in 1903 24 Nieuws Historische Vereniging Aed Levwerd 30 Historisch Centrum Leeuwarden 31 Monumentenzorg en Archeologie 3 3 Brievenbus/mailbox 35 Prijsvraag 38 Het volgende nummer van Leovardia verschijnt in januari 2015 Sluitingsdatum kopij 1 oktober 2014 Kopij bij voorkeur digitaal aanleveren, voorzien van suggesties voor illustraties Niets van deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. De redactie van Leovardia heeft haar uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eigenaren te traceren van al het gebruikte beeldmateriaal en als bron te vermelden. Een ieder die zich niettemin eigenaar weet van dergelijk materiaal in deze uitgave zonder dat met hem/haar afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen met het bestuur van Aed Levwerd via secretariaat@aedlevwerd.nl

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2014 | | pagina 2