Toestand in de Bracifabriek Openbare Protestmseting van den 8ERG. ORQOTE Aan de ingezetenen van Leeuwarden Medeburgers Ondergetekenden, bestuursleden der bakkers gezellen vereeniging „VOLHARDING"gevoelen zich genoodzaakt de ellendige toestand waarin de gezellen van den Heer W. S. van oen BERG verkeeren under uwe aandacht te brengen. De patroon van den BERG vervloekt en ver- wenscht den ganschen dag dooi' zijn dienstpersoneel en beult hen af voor een hongerloon; doch dit is niet; genoeg. Ook schaamt hij zich niet, zijn werklieden om het geringste Verschil op straat te zetten en ten slotte nog hun rechtmatig loon in te houden. MEDEBURGERS! Zoo wordt U dagelijks brood bereid. Wilt gij de Bakkersgezel)eij steunen in hun rechtvaardige strijd voor lotsverbetering koopt dan uw brood daar, waar zulke bar baarse, he toestanden niet bestaan. Namens het Bestuur J. BERGSMA, Voorz. O. STTENSTRA, Secr, Spreker: G. W MELCHEBSl Onder werpDe e den de der Hakkers gezellen,gebleken bij van den Berg. De tyeer vaij den BERG wordt ter vergadering uitgenoodigd. fwtuJïÉ Snelpersdruk Jak van dek Veen Leeuwarden LiC0Vac^t^i»2 29 op ;2cncLa,g- J.O dani 'S namiddag-s 1 mar in de aaien van den Heer Vis SEE. (Ingang Breedstraan) Entrée ÏO cent. TTrij debat. Politie en militairen op de been De politie van Leeuwarden had al op woensdag 9 april inlichtingen gekregen over de broeiende bakkersstaking en nam onmiddellijk maatregelen door het gewone korps te versterken om de werkwilligen te beschermen. Rond middernacht waren alle politieposten versterkt; aan elke agent was een viertal militairen toege voegd, onder leiding van een sergeant of korporaal en werd er de hele nacht gepa trouilleerd. Op donderdagavond werd voor de bak kerijen van Swildens op de Nieuwestad, Dijkstra op de Voorstreek en broodfa briek de Volharding aan het Oldegali- leën door stakers 'gepost', hetgeen op de Nieuwestad en Voorstreek aanleiding gaf tot volksoploopjes, die uiteengedreven werden. Dat gebeurde ook met de stakers die op het Oldegalileën de fabriek wilden binnendringen. De aansluitende Paasda gen verliepen verder rustig. Achteraf werd de conclusie getrok ken dat als alle gezellen solidair waren geweest, deze staking de patroons tot toegeven had gedwongen. Nu werd het een nederlaag voor de gezellen, die er toe leidde dat de Leeuwarder Bakkers gezellen Vereniging De Volharding werd ontbonden en de eisen werden ingetrok ken. Volgens cijfers van het CBS uit 1903 staakten op 9 april zestig gezellen, van wie uiteindelijk vijfentwintig definitief werden ontslagen. Nadat in 1918 het voorstel tot wet met betrekking tot de nachtarbeid en rusttij den in het bakkersbedrijf werd ingetrok ken, kwam er in 1919 een regeling tot stand onder minister Aalberse. Die rege ling betekende een verbetering van de arbeidsomstandigheden voor de gezellen en zou driekwart eeuw standhouden. In 1900 voerde de Bakkersgezellenvereniging Volharding, afdeling van de landelijke bond, actie tegen de arbeidsomstandigheden bij RiS. van den Berg. De vrijgestelde SDAP-pro- pagandist G.W. Melchers uit Huizum sprak de protestmeeting toe, waarvoor de patroon ook was uitgenodigd

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2014 | | pagina 31