LiC0Vac^t^i»2 34 Het Springend Hert aan de Tuinen de hoogte van actuele ontwikkelingen die van belang zijn voor monumenteigenaren, bijvoorbeeld wijzigingen in wet- en regel geving en subsidiemogelijkheden. Er is daarnaast ook plaats voor bijzondere ont dekkingen en wetenswaardigheden uit de dagelijkse praktijk van de gemeentelijke monumentenzorg en archeologie. Zo is er in het eerste nummer aandacht voor 'Het Springend Hert', een bijzonder bedrijfs pand aan de Tuinen, dat momenteel een ingrijpende restauratie en verbouwing ondergaat. De nieuwsbrief verschijnt twee- tot driemaal per jaar. De eerste uitgave is naar alle (eigenaren van) monumenten verzon den. Heeft u hem niet ontvangen en bent u toch nieuwsgierig, kijk dan op www.leeu- warden.nl. Hier kunt u zich ook aanmel den voor de volgende (digitale) edities van de nieuwsbrief. Of stuur een email naar monumentenzorg@leeuwarden.nl. Informatiekaarten monumenten en archeologie Nieuwsgierig naar het bouwjaar of de architect van een monumentaal pand? Op de website van de gemeente Leeuwarden staan sinds kort de monumenten-informa- tiekaart en de archeologie-informatiekaart. Deze kaarten bevatten een schat aan prak tische en wetenswaardige informatie. De monumenten- en archeologie informa- tiekaarten zijn bedoeld voor eigenaren, architecten, bouwbedrijven, makelaars en andere belangstellenden. Hier kunt u de informatie vinden die u nodig heeft. Op de monumenten-informatiekaart kunt u opzoeken welke panden rijks- of gemeentelijk monument zijn en/of beeld bepalend. Per pand kunt u naast bouwjaar en architect bijvoorbeeld ook de bouwstijl en een beschrijving van het pand vinden. U kunt op de archeologie-informatiekaart de begrenzing zien van de beschermde monumenten (rijks- en gemeentelijke monumenten) en van de terreinen met een vastgestelde archeologische waarde of een verwachtingswaarde. Binnenkort zal dit worden uitgebreid met een beschrijving van het archeologische terrein. Kijk op www.leeuwarden.nl, zoekwoord: monu- mentenkaart. Opgraving in het harmoniekwartier Op 31 juli werd er een kijkmiddag gehou den bij de archeologische opgraving tussen Haniasteeg en Schavernek. Mariëlle Kenemans van de gemeente gaf met enkele leden van de werkgroep archeologie van Aed Levwerd uitleg over de historie van het terrein, het lopende archeologisch onder zoek en de vondsten. Op het opgravings terrein waren met name resten te zien van funderingen, waterkelders, putten en der- Mon urne riten zorg en Archeologie Voorzijde van het eerste nummer van de Nieuwsbrief van Monumentenzorg en Arche ologie gelijke uit de 17e, 18e en 19e eeuw. Op deze plek wordt binnenkort het nieuwe Poppo dium gebouwd. Mariëlle Kenemans vertelt over de opgravin gen in het Harmoniekwartier

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2014 | | pagina 36