te ;JÉ LiC0Vac^t^i»2 36 Abbingastate 2 Als lid van de Historische Vereniging Aed Levwerd lees ik altijd de uitgaven van het blad Leovardia, zo ook het laatst versche nen nummer 43 van januari 2014. Hierin is een uitvoerig verslag opgenomen van de opgravingen op het Drachtsterplein op de plaats van de voormalige Abbingastate. Het handelt over hetgeen wat in de grond aan historische voorwerpen is gevon den. Graag wil ik u melden wat nu nog bóven de grond aan de state herinnert. Om de state is de tuin, zoals we lezen, waarschijnlijk aangelegd door tuinarchi tect Roodbaard, zoals deze dat bij heel veel andere states heeft gedaan. Na de afbraak wordt een nieuwe villa Abbingha- state gebouwd en het zou kunnen zijn, dat de tuin ook als zodanig is blijven bestaan. Bij de aanleg van het Drachtsterplein in de 60-70 van de vorige eeuw is de villa afgebroken, maar is volgens mij een klein deeltje van de tuin bewaard gebleven. Hoe kom ik daar zo op? We moeten hiervoor terug gaan naar de jaren rond 1950. De plantsoenendienst van de gemeente Leeuwarden stond toen onder leiding van H. Dijkman, naar ik meen toen al woonachtig in de Bosboom straat. Hij gaf ook cursussen voor de opleiding tot hovenier. Na zijn pensio nering was hij vanaf 1988 de architect van de grote tentoonstellingen <Plant Dier> in de toenmalige Frieslandhal. Tijdens een van de openingsdagen was een van zijn cursisten geslaagd en werd aan hem een boek met foto>s van verschil lende tuinen in Leeuwarden uitgereikt. Hierbij waren ook historische foto>s. Een daarvan trok mijn bijzondere aandacht: die was van de tuin van Abbinghastate waar de familie die er toen woonde op stoelen bij een tafeltje zit (misschien de familie van Sloterdijck?). Op de achter grond zien we een paar bomen, waar onder een bijzondere, de Moerascypres, waarvan de Latijnse naam luidt Taxo- dium Distichum. De boom komt in het voorjaar laat in het (naaldachtige) blad en is een van de laatste die in de herfst het blad laat vallen. Ik herkende deze boom, doordat die ook bij mij in de tuin stond. De bewuste boom staat er gelukkig nu nog, na alle grondwerkzaamheden op het plein. De plaats is ongeveer zo: wan neer men de stad uit gaat en het Dracht- De moerascypres vormt mogelijk het laatste restant van de door Lucas Pieter Roodbaard aange legde beplanting rond de oorspronkelijke Abbingastate Foto: G. de Vries sterplein bijna af rijdt, staat de boom aan de rechterzijde, tegen de smalle rand van de bebouwing aan. Hij staat als het ware op een schiereilandje met aan weerszijden water, een juiste plaats voor zo>n boom. Ik heb enkele jaren gele den op dit zelfde stukje grond ook stin- zenplanten aangetroffen, die Roodbaard ook op veel landgoederen aanplantte. Dit zou dus kunnen inhouden, dat er

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2014 | | pagina 38