~rm, u-iu LiC0Vac^t^i»2 3 P K\ :-' •«■kf/j OK.VS Cat i De korte zijde van de sarcofaag aan het voeteneinde Collectie Rijksmuseum Amsterdam geld en dragen lauwerkransen en zijn zo symbolen van de overwinning van het leven op de dood. Het afschrikwekkende medusahoofd, met slangen in plaats van haar, is ontleend aan de Griekse mytho- logie. Wie het hoofd van Medusa aankeek zou verstenen. Het is dus ook een doods- symbool. Het sarcofaagdeksel is versierd met zwierige acanthusranken, waartussen twee naakte kinderfiguurtjes (putti) zijn te zien. De putto rechts heeft als attribu ten een zandloper, een zeis en een doods kop en de putto links een gedoofde flam bouw, opnieuw symbolen van de dood. De versieringen vormen een organisch geheel, dat wordt verstoord door een rechthoekig luikje. Dat bevond zich onge veer op de plaats van het hoofd van het gebalsemde lichaam van de stadhouder. Het kan niet anders dan dat dit luikje een afsluiting is van een venstertje, waardoor men dat hoofd in ogenschouw kon nemen. Uit een reisverslag uit 1774 van een bezoekster aan de grafkelder is bekend dat meer doodskisten in de stadhouder lijke grafruimte zulke 'kijkgaten' hadden.4 De korte zijde van de sarcofaag aan het hoofdeinde We zien de sarcofaag hier gesteund op drie leeuwen met wapenschilden van Nassau (links), Vianden (midden) en Katzenel- lenbogen (rechts). Daarboven zijn weer versieringen aangebracht in de vorm van krijgsattributen en een gevleugelde engelenkop. Op het deksel staan twee gekroonde leeuwen als schildhouders van het wapen van de vorsten van Nassau- Dietz. Op het deksel ligt een kussen met een vorstenkroon. De korte zijde van de sarcofaag aan het voeteneinde De drie leeuwtjes, waarop hier de sar cofaag rust, dragen schilden met de wapens van: Spiegelberg (links), Liesveld (midden) en Dietz (rechts). De versierin gen op de sarcofaag zijn identiek aan die op het hoofdeinde. Op het deksel staat het ingewikkelde spiegelmonogram van Hen drik Casimir II (H.C.v.N). Aan deze zijde vormt een gevleugeld engelenkopje de bekroning van het deksel. De grafplaats van Hendrik Casimir II Na een aantal sterfgevallen in de Nassau- familie moest de grafkelder in 1640 in wes telijke richting worden uitgebreid, maar er was in 1696 al weer ruimtegebrek toen Hendrik Casimr II overleed. Zijn lichaam heeft gedurende een jaar in Leeuwar den opgebaard gestaan in het Stadhou derlijk Hof, mogelijk in de rijk versierde loden sarcofaag. Dat hij niet onmiddellijk begraven werd, kwam waarschijnlijk door

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2014 | | pagina 5