8 geweest van de plantage Fredericstown bij Baltimore in de Amerikaanse staat Mary land, In 1799 zou hij aldaar als Vermist' zijn opgegeven. Stan Ginsel deelde daarop mee dat in Texas uit onbevestigde bron het verhaal circuleert dat Philip Hen drik zich in Vlaanderen (Antwerpen?) zou hebben ingescheept, tezamen met de kinderen van één van de ondertekenaars van de Amerikaanse grondwet, Charles Caroll. Vanuit Vlaanderen zou het schip een tussenstop in London hebben gemaakt en van daar uit de oversteek naar Balti more, Maryland hebben gemaakt. Philip Hendrik zou er hebben verbleven in het landhuis van Caroll, even buiten Balti more. De vermelding in Nederlands Patri ciaat dat Philip Hendrik er een plantage bezat, zou dit onbevestigde verhaal er alleen maar geloofwaardiger op maken. De ontdekking van de passagierslijst van het in de zomer van 1793 uit Hamburg vertrokken schip Brothers, met aan boord het complete gezin Bastrop alias Nering Bögel, zou dit verhaal dus compleet onder uit halen. Slechts 16 passagiers voeren mee op het schip Brothers waarvan kapi tein Caleb Earl gezagvoerder was. Onder deze passagiers komt de naam Caroll hoe dan ook niet voor. Echter in een andere, recentelijk door Stan Ginsel aangedra gen onverwachte, doch authentieke bron - namelijk de op internet gepubliceerde volkstellingslijsten de dato 4 augustus 1800 van Fredei'ick County (Maryland) - komen we op pagina 157 het complete gezin van Philip Bastrop tegen. De samen stelling van het gezin laat geen ruimte voor twijfel: één man van boven de 45 jaar een vrouw (oud tussen 26 en 45 jaar), 2 dochters jonger dan 10 jaar en 2 doch ters in de leeftijd van 10 tot 16 jaar én 'last but not least': een slaaf! De overeenkomst tussen de namen van de Philip in eigen dom toebehorende plantage en de naam van deze Amerikaanse gemeente lijkt ieder toeval uit te sluiten: de achtergeble ven familie in Nederland moet - althans tot 1799 - op de hoogte zijn geweest van de verblijfplaats van hun opgejaagde bloedverwant. Zou het misschien mogelijk kunnen zijn geweest dat de 'vermissing' van Philip Hendrik voor Georgina reden is geweest om met haar kinderen terug te keren naar Nederland? Mogelijk heeft Georgina ten tijde van de op 4 augustus 1800 gehouden volkstelling in Frederick County verklaard, dat haar man voor zaken in Mexico verbleef, doch dat zij in het ongewisse verkeerde omtrent zijn gezondheidstoestand. Aan de andere kant weten we niet op welke harde feiten zijn aankomst in april 1795 in Spaans Louisi ana zijn gebaseerd. In ieder geval wordt duidelijk dat Philip Hendrik Nering Bögel alias (Baron de) Bastrop en zijn gezin zowel enige tijd in Philadelphia als in het ruim 220 km. zuidwestelijker gelegen Fre derick woonachtig zijn geweest. Ook circuleert het hardnekkige gerucht dat Felipe Enrique Neri, Baron De Bastrop, door banden met de Malthezer Orde zijn adellijke titel zou hebben gekre gen, omdat hij als agent van deze orde belast zou zijn geweest met de geheime opdracht om het neefje van de Spaanse koning van de guillotine te redden door hem veilig naar Noord-Amerika te smok kelen. Op het internet zijn letterlijk dui zenden verwijzingen naar 'de Baron' te vinden die veel tegenstrijdigheden bevat ten. Men kan zich terecht afvragen of deze fantastische verhalen en heldenda den die aan hem worden toegeschreven vóór hij naar Amerika kwam, werkelijk waar zijn. Of zouden het slechts echo's van praatjes zijn die hij zelfheeft rondge strooid? Voor zover valt na te gaan heeft er nimmer een adellijke familie De Bastrop in Nederland bestaan. Waarde naam dan wel vandaan komt? Een mogelijke vari ant komen we tegen op het Deense eiland Seeland, zo'n 30 kilometer ten noordwes ten van Kopenhagen, waar we Bastrup S0 - het Bastrup Meer - aantreffen. Het meer dankt zijn naam aan de overblijf selen van de stenen Bastrup Toren - een soort 'donjon' of middeleeuwse verdedig bare woontoren - welke dateert uit de late Vikingtijd. De toren lijkt toebehoord te hebben aan de invloedrijke Hvide fami lie. Een brief, geschreven omstreeks 1130 aan koning Niels, noemt een zekere Ebbe van Bastrup, welke mogelijk één van de zonen van Skjalm Hvide was. Daarnaast komen we op dezelfde breedte, zo'n 100 kilometer ten westen van Kopenhagen, nabij de westkust van het eiland nóg een gehucht Bastrup tegen. Het lijkt even wel niet waarschijnlijk dat de topografi sche kennis van Philip Hendrik van dien aard is geweest dat hij zijn gefingeerde naam en afkomst zo maar even klakke loos aan één van deze Deense toponiemen zou kunnen hebben verbinden. Zeker lijkt, dat hij de naam, voor hij in Hamburg aan boord ging, moet hebben bedacht, zij het zonder toevoeging van een adellijke titel. We zullen op zoek gaan naar de feiten die daadwerkelijk als algemeen bewezen worden geacht, hoewel ook hier met het nodige aantal slagen om de arm te werk zal moeten worden gegaan, aangezien er vaak niet wordt gerefereerd aan authen tiek bronnenmateriaal, doch dat bepaalde beweringen veelal binnen het domein van de apocriefe geschiedschrijving moeten worden geplaatst. De feiten Nadat Philip Hendrik en zijn gezin hei melijk uit Nederland waren vertrokken vluchtte hij naar Noord-Amerika en kwam hij, na enig oponthoud in Philadelphia (Pennsylvania) en mogelijk Baltimore (Maryland), in april 1795 terecht in het toen nog Spaanse Louisiana. In Louisiana gaf Philip Hendrik zich uit als de Neder landse edelman Baron de Bastrop. De mensen hadden geen enkele reden om te twijfelen aan zijn voorgegeven identiteit, en Felipe Enrique Neri, zoals hij zich zelf ging noemen, werd gaandeweg meer betrokken bij talrijke zakelijke onderne mingen in Louisiana en Kentucky, als mede landtransacties waarmee hij aan vankelijk behoorlijk fortuin maakte, maar later toch failliet ging. Hij kreeg toestem ming van de Spaanse autoriteiten om een kolonie in de Ouachita vallei te stichten. Zijn contract met de Spaanse koloniale gouverneur Francisco Luis Hector de Carondelet stond vestiging van Europea nen in een gebied van nagenoeg 344.000 hectare aan de Ouachita rivier toe. Aldus vestigden zich zo'n 99 kolonisten in het gebied, totdat het bestuur van Louisiana tot de ontdekking kwam dat haar schat kist over te weinig fondsen beschikte om algehele kolonisatie van het gebied te rea liseren en het project stopzette. Toen de verkoop van Louisiana door Frankrijk aan de Verenigde Staten in 1803 min of meer zijn beslag kreeg, ver huisde Felipe Enrique Neri naar Texas, alwaar hij toestemming kreeg om een kolonie te stichten tussen de Bexar en Tri nity rivier. In 1806 verhuisde hij naar San

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 10