#i9L^ 9<? /barfzy- <?s*t #0&p* Pe\ ^T 9e jm$k. #t aïiïn Éyy*°' wf. - s -p^~ ,\X; Leovaë^t. 9 9 y tiki Aangifte, nan overlijden van Felipe Baron de Bastrop in de stad Santiago del Saltillo Antonio, waar hij zich een trouw onder daan betoonde die heftig ageerde tegen de verkoop van Louisiana aan de Verenigde Staten. Langzaam maar zeker groeide zijn invloed binnen de burgerij en de lokale autoriteiten. In 1810 werd hij benoemd tot tweede 'alcalde' of burgemeester van de 'ayuntamiento' in Bexar, de gemeente waarvan San Antonio de hoofdplaats was. Rond deze tijd stuiten we ook in Neder land op een levensteken van 'de Baron'. In de Nederlandsche Staatscourant van 9 maart 1822 wordt in de rubriek Buiten- landsche Berigten melding gemaakt van een 'afschrift van een brief van den baron de Bastrop' wonende in San Antonio, aan een zekere heer Natchitoches, gedateerd 27 november 1821, waarin hij de verwach ting uitspreekt dat het volk, naar het zich laat aanzien, waarschijnlijk spoedig de onafhankelijkheid zal uitroepen. In 1820 had Felipe Enrique een ont moeting met Moses Austin, wiens ver zoek om Anglo-Amerikaanse kolonisten naar Texas te brengen kort daarvoor was afgeketst. Felipe Enrique had kennis gemaakt met Moses Austin toen zij jaren eerder tezamen gastvrijheid genoten in een zogenaamde 'roadhousc' in wat toen nog Spaans Missouri was, 20 jaar voor dat deze naar Texas kwam. Neri wendde zijn invloed bij gouverneur Antonio Maria Martinez aan om ten gunste van Moses Austin diens verzoek om toestemming voor vestiging van kolonisten te herover wegen, hetgeen in positieve zin werd geho noreerd. Later, na Moses' overlijden, trad Felipe Enrique op als intermediair bij de Mexicaanse regering voor diens zoon Stephen F. Austin, om subsidies in de wacht te slepen om Anglo-Amerikaanse kolonisten Texas binnen te loodsen. Deze eerste kolonisten zouden later de geschie denis ingaan als 'the Old Three Hundred'. In 1823 werd Neri door Luciano Garcia benoemd tot Commissaris voor Kolonisa tie in de door Stephen F. Austin nieuw gestichte kolonie. Datzelfde jaar, op 24 september, werd hij door de kolonisten gekozen in de provinciale afvaardiging te Bexar, die hem op hun beurt in 1824 tot representant van de wetgevende macht (wethouder) verkozen van Coahuila y Tejas. Tot aan zijn dood op 23 februari 1827 vervulde hij het wethouderschap. Tij dens zijn ambtstermijn als vertegenwoor diger van Texas in de hoofdstad Santiago del Saltillo, maakte Neri zich sterk voor een gunstige wetgeving om het belang van immigratie in het algemeen en de belangen van de kolonisten in het bijzon der te dienen. Hij zorgde er onder andere voor dat de Kolonisatiewet van 1825 werd aangenomen. Daarnaast droeg hij bij aan de invoering van een wet waarbij de ves tiging van een haven in Galveston werd geregeld. Zijn salaris werd volgens het Mexicaanse systeem betaald door bijdra gen van zijn kiezers. De bijdragen hiel den niet bepaald over. Toen hij stierf, bleek hij niet genoeg geld voor zijn eigen begrafenis te hebben nagelaten, zodat zijn medewethouders vrijwillig een bijdrage betaalden om Juan Antonio Padilla scha deloos te stellen voor de kosten van de begrafenis. Hij werd begraven in Santiago del Saltillo. Zelfs in zijn testament bleef Neri onverzettelijk vasthouden aan zijn adellijke afkomst en noemde zijn ouders Conrado Lorenzo Neri, Baron de Bastrop, en Susanna Maria Bray Banguin. In zijn laatste wilsbeschikking liet Neri land na aan zijn vrouw en kinderen in Nederland. Hij was dus onkundig van het feit dat zijn vrouw hem reeds 11 jaar eer der in de dood was voorgegaan. Pas ruim een eeuw later zou 'de Baron' dus worden ontmaskerd. Ondanks zijn dubieuze voorgeschiede nis bestaat zijn nagedachtenis in het feit, dat hij een zeer belangrijk en invloedrijk persoon is geweest waar het de koloni satie van Texas betreft. Zonder hem zou Texas waarschijnlijk nooit zijn bevolkt door Anglo-Amerikaanse kolonisten. Ter ere van 'de Baron' zijn een drietal plaatsen naar hem vernoemd: de plaats Bastrop in t?r V ».9- ^*»v. x-f 14L>.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 11