■■Ml Leovor^t-A. de staat Texas, de plaats Bastrop in buur staat Louisiana en een baai in de Golf van Mexico. In Bastrop, Texas is in 1936 een herin neringsmonument voor Felipe Enrique Neri opgericht waarvan de tekst op de pla quette luidt: 'Erected in recognition of the distinguished service to Texas of Felipe Henrique Neri, Baron de Bastrop, 1770 1829 (sic!). Pioneer, Red River empresario, Land commissioner of Texas. Through his aid, Moses Austin secured from the Spa nish Government in 1821, the first con tract for the Anglo-American colonization of Texas. In his honor, the name of this town and that of this county, a part of Austin's 1821 grant, known as the muni cipality of Mina in 1834 and the county of Mina after March 17, 1836, has changed on Dec.emher 18,1837 to Bastrop. Let this name bring to mind the friend and advo cate of the pioneer in a foreign land. Erec ted by the State of Texas, 1936.' Wat, als Wat zou er zijn gebeurd indien Philip Hen drik Nering Bögel er niet in was geslaagd om het land te ontvluchten en voortijdig in de kraag zou zijn gevat en overgedragen aan de Friese autoriteiten? In een bijdrage van Harman A. Diederiks in A tort et d travers (1988), getiteld Ambtsmisdrijven tijdens de achttiende eeuw, worden een aantal strafzaken tegen 'ambtenaren' in de Republiek geanalyseerd. I)e conclusie in dit artikel luidt, dat er een concentra tie was van veroordelingen van ambtena ren na 1775. Verduisterende ambtenaren vinden we vooral na 1795. Zo werd in 1796 in Zierikzee een collecteur van de gemene middelen bij verstek verbannen wegens verduistering van belastingpenningen en stond in 1798 Hendrik Wint, werkzaam op het comptoir-generaal van de belas tingdienst, wegens fraude voor het Hof terecht. Hij werd veroordeeld om op het schavot de onterende straf te ondergaan van het zwaaien van het zwaard boven zijn hoofd. Bovendien werd hij uit Hol land, Zeeland en Utrecht verbannen. Een ambtenaar werkzaam bij de belas tingdienst in Delft had 20.000 gulden ver duisterd. Hij werd in 1798 voor zes jaar verbannen en ongeschikt verklaard om een ambt uit te oefenen. Adriaan van der Jagt, lid van het provinciaal bestuur en van de nationale vergadering, werd in 1801 beschuldigd van misbruik in 1797 1798 van financiële voorkennis. Het Hof ontzegde de procureur-generaal echter zijn eis. De secretaris en pondgaarder te Waterland verduisterde de door hem ver gaarde gelden. In 1802 stond hij daar voor voor de schepenbank van Waterland terecht. Een belastingambtenaar in Rot terdam werd bij verstek verbannen, een rentmeester van de gemene middelen op het platteland van Schouwen-Duiveland werd door de rechtbank van Zierikzee wegens verduistering 'eerloos' verklaard, terwijl het Hof van Holland in 1800, 1804 en 1809 klerken bij de afdeling financiën wegens verduistering tot diverse straffen veroordeelde. Deze varieerden van eeu wige verbanning in geval van voortvluch tigheid van sommige delinquenten tot zware geseling met de strop om de hals en brandmerking voor anderen. Een assessor bij het hoogheemraadschap Amstelland werd wegens wisselruiterij (geknoei met waardepapieren) door het Hof van Hol land bij verstek voor eeuwig verbannen in 1811. In het algemeen kan worden gesteld dat fraude, gepleegd door een ambtenaar, niet werd aangemerkt als een halsmisdrijf, dit in tegenstelling tot valsemunterij. Philip Hendrik Nering Bögel zou in geval van gevangenneming hoogstwaarschijnlijk zijn overgebracht naar het gedemolieerde Blokhuis in afwachting van zijn berech ting door het Hof van Friesland. Ver moedelijk zou hij daarna eerloos zijn ver klaard en had hij mogelijk een onterende straf, zoals het zwaaien met het zwaard boven het hoofd, al dan niet met de strop om de hals, moeten ondergaan. Mogelijk zou hij daarna ten eeuwige dage uit Fries land zijn verbannen. Rest nog de vraag, hoe Philip Hen drik er ooit in is geslaagd om in één keer ƒ250.000,- in klinkende munt het land uit te smokkelen in een tijd dat papiergeld nog niet bestond. Het eerste door de Staat der Nederlanden uitgegeven bankbiljet - het Roodborstje - werd pas in 1814 door Joh. Enschedé en Zonen gedrukt. Daar vóór waren door de Franse overheersers reeds zogenaamde 'assignaten' geïntro duceerd, waardepapieren om het giganti sche Napoleontische leger te financieren. Echter in 1793 waren deze middelen in onze contreien nog volstrekt onbekend. Dus, wie het weet, mag het zeggen. Bastrop memorial in Bastrop, Texas 10

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 12