14 De locatie Bisschopsrak ten westen van de vuurwerkfabriek, werd de definitieve locatie. Aldaar was een directe verbinding mogelijk met het spoor, met de hoofdver keersweg naar Harlingen en met de stads- rondweg. De toegangsweg zou in eerste instantie via de Nicolaas Beetsstraat lopen; later zou dit een tweede ingang worden, onder andere voor bevoorrading. Burgemeester Van der Meulen zou in 1962 de eerste paal slaan voor het defini tieve fabriekscomplex. Directeur Laman Trip dankte daarbij de pioniersgroep op Leeuwarden-west en kondigde aan dat op korte termijn complete stofzuigers afge leverd zouden worden. Ilij maakte ook van de gelegenheid gebruik om te wijzen op de noodzaak van de bouw van woning wetwoningen en van eengezinswoningen met wat meer comfort 'voor de staffuncti onarissen'. Uitbreiding van het technisch onderwijs achtte hij tevens van belang. In een eerste reactie wees burgemeester Van der Meulen op de bouw van bungalows in het Nijlan, op de nieuwe LTS en op nieuw - bouwplannen voor de UTS en HTS. De strenge winter van 1963 leverde stagnatie op in de bouw, maar uiteindelijk zou in 1965, met de overheveling van de mctaalwarcnafdcling van de industriehal aan de Marconistraat, de fabriek draaien, met op dat moment 550 werknemers. Parallel aan de bouwactiviteiten organi seerde de VSF diverse voorlichtingsavon den in het noorden en westen van Fries land, om mensen te interesseren voor het werken bij de stofzuigerfabriek. 'Gezond voor lichaam en geest', 'jong genoeg om te kunnen omschakelen', 'bereid tot aan passing aan de bestaande sfeer', enkele van de functie-eisen die toch tot resultaat zouden moeten leiden. Dat bleek tegen te vallen; door de hoogconjunctuur, het weg trekken van potentiële werknemers uit Friesland en de matige betaling (op mini mum beginnen). De directie overwoog om buitenlandse arbeidskrachten aan te trek ken. Daarnaast wees de directie nog op de 'bedroevend slechte verbindingen' en op het feit dat er geen acceptabele wonin gen voor het hoger personeel aangeboden werden. Dit alles nam niet weg dat met ongeveer 600 personeelsleden in 1966 de miljoenste stofzuiger van de band rolde, waarvan tien verloot werden onder het personeel. Drie jaar later zou de tweemiljoenste stofzuiger aangeboden worden aan de burgemeester. Inmiddels kon het personeel 'tussen de bedrijven door' gebruik maken van het in 1968 door Frits Philips geopende sport complex, met voetbalvelden, tennisbanen, een squashhal en biljarttafels. Begin jaren zeventig werd de stofzui gerproductie geleidelijk afgebouwd en het personeel gaandeweg meer ingezet ten behoeve van Philips Telecommunicatie Industrie PTI. In 1991 volgde het einde van Philips in Leeuwarden. De fabrieks- ruimte werd benut door nieuwkomers Tebel Pneumatiek (overname van metaal- warenafdeling van Philips) en later door Neways (overname van de electronica- afdeling van Philips). Het kantoordeel werd getransformeerd en ingenomen door Wetterskip Fryslan. De fabriekshallen zijn inmiddels gesloopt; de locatie is in beeld voor een nieuwe 400 meter ijshal. Vertrekkers Bedrijven vertrekken op basis van bedrijfseconomische, financiële en soms persoonlijke motieven. Soms zijn fusies of overnames aan de orde, soms door (ogen schijnlijk) aantrekkelijker vestigingsvoor waarden elders (kosten, ligging), soms door combinaties daarvan, soms zelfs door een zeer abrupte oorzaak, zoals brand. NV Phoenix Rijwielfabriek aan de Zui- dergrachtswal maakte in 1960 nog plan nen bekend voor de bouw van een nieuwe fabriek op bedrijventerrein Leeuwarden west. Twee jaar later werd echter de pro ductie in Leeuwarden beëindigd als gevolg van een noordelijke fusie met verhuizing naar Groningen. Pepermunt- en Suikerwerkfabriek Van Slooten liet in 1986 de Emmakadc achter zich en vertrok naar Irnsum. Redenen daarvoor waren de volgens het bedrijf beperkte uitbreidingsmogelijkheden, het sterk verouderde pand en de forse inves teringen die nodig zouden zijn in verhand met milieu-eisen. Het fabriekspand zou pas in 1995 gesloopt worden. De he.euward.er Papierwaren Fabriek en links daarvan meubelfabriek Ilero de Vries, aan de Harlingertrekweg, circa 1950. Rechtboven de Wilhelminabaan L e o VduTt) i LA-

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 16