Leo VckxbiéL, Inhoud Leovardia, historisch tijdschrift voor UU nummer 46 januari 2015 Leeuwarden en omgeving is een uitgave van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd en het Historisch Centrum Leeuwarden Het blad verschijnt drie keer per jaar. Losse nummers 7 Redactie Paul Bron, Harry Drent, Jan Faber, Anneke Hellinga, Piet Tuik, Klaas Zandberg Medewerkers aan dit nummer Sytse ten Hoeve, Walter Kromhout, René Kuipers, Gerard Mast, Bram Veldtman Redactiesecretariaat Groeneweg 1 8911 EII Leeuwarden tel. (058) 233 23 50 e-mail: redactieleovardia@aedlevwerd.nl Lidmaatschap/abonnement 20 per jaar t.n.v. LHV Aed Levwerd, Leeuwarden. IBAN: NL27INGB0008456576 BIC: INGBNL2A Incasso's worden geïnd eind februari. Het versturen van facturen naar leden zonder machtiging is in dezelfde periode. Ledenadministratie: Antwoordnummer 6163, 8900 VC Leeuwarden, ledenadministratie@aedlevwerdnl Opzeggingen uitsluitend schriftelijk één maand vóór aanvang van het nieuwe kalenderjaar Opmaak cn druk Hellinga Grafische Specialisten Illustraties, tenzij anders vermeld: Historisch Centrum Leeuwarden ISSN 1568-4288 Oplage 1900 ex De Sint Jacobsstraat, gezien vanaf de Nieuwestad, in het bevrijdingsjaar 1945 Niets van deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. toUwwp Nieuwe gegevens over tie grafmonumenten van Willem Lodewijk en Anna van Oranje Hoe een frauderende Friese provincieambtenaar een Texaanse volksheld werd Industriekern Leeuwarden, deel 2 Broer van Gunst, de laatste kooiboer van Ryptsjerk (1952-1969) Tabaksfabrieken Taconis Ut trieste ferhaal fan Gerard Dirk Hofman Nieuws Historische Vereniging Aed Levwerd Historisch Centrum Leeuwarden Monumentenzorg en Archeologie Brievenbus/mailbox Prijsvraag Het volgende nummer van Leovardia verschijnt in mei 2015 Sluitingsdatum kopij 1 februari 2015 Kopij bij voorkeur digitaal aanleveren, voorzien van suggesties voor illustraties De redactie van Leovardia heeft haar uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eigenaren te traceren van al het gebruikte beeldmateriaal en als bron te vermelden. Een ieder die zich niettemin eigenaar weet van dergelijk materiaal in deze uitgave zonder dat met hem /haar afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen met het bestuur van Aed Levwerd via secretariaat@aedlevwerd.nl

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 2