Broer van Gunst, de laatste kooiboer van Ryptsjerk (1952-1969) 19 Gerard, Mast In 1932 koopt mr. Mindert Evert Hepkema (Nijehaske 1881-Leeuwarden 1947) op een openbare verkoping voor ƒ15.035,- het 'greidplaatsje met eendenkooi genaamd 'De Kob- bekooi' gelegen onder Rijperkcrk'. Een boerderij van ruim veertien hectare die gepacht wordt door Arend Sipkes Castelein. Deze eendenkooi lag destijds in de gemeente Tietjerksteradeel, tegenwoordig ligt de kooi in de gemeente Leeuwarden. Dc boerderij lag afgelegen, vlak bij de Houtwielen tussen het Sierdswiel en de Grote Wielen. Om de boerderij te kunnen bereiken moest men vanaf de Westerdijk, de openbare weg, naar het westen over een onverhard pad door de graslanden van de Rijperkerkerpolder naar de kooiplaats gaan. De afstand tussen de Westerdijk en de kooiplaats is 1600 meter. Op 400 meter van de Westerdijk stonden destijds een huisje en een windmolen. Die stonden pre cies op de grens van het afpalingsrecht dat bij de eendenkooi hoort. Gemeten uit het midden van de kooi is dat voor deze kooi 1200 meter. Binnen dit afpalingsgebied mag niet geschoten worden en ook zijn andere verstorende activiteiten verboden. Absolute rust in en om de eendenkooi is geboden, anders laten de eenden zich niet vangen. Van 1949 tot 1952 was de zoon van Arend Sipkes Castelein, Sipke Castelein, pachter van de kooiboerderij. De erven Hepkema moesten na zijn vertrek een nieuwe, ter zake kundige pachter zoeken. Ze vonden die in de persoon van Broer van Gunst in Piaam. Broer van Gunst was helemaal thuis in de wereld van de eendenkooien. Hij was er in opgegroeid. Zijn vader Laas van Gunst, afkomstig van Piaam, was ook kooiker. Hij werkte een aantal jaren als kooiker op het eiland Pell worm in Nord-Friesland (Sleeswijk-Holstein). Daar is Broer op 15 maart 1908 geboren. Omdat met name zijn moeder, Pietertje Miedema, heimwee naar Fryslan had, ging het gezin in 1914 terug naar het heitelan. Daar werd heit Laas van Gunst kooiker in Ternaard, in dienst bij de Leeuwarder poelier Jan Pieters de Jong, die deze kooi Kaart B. Schotanus met de situatie in 1685 van een deel van de grietenij Tietjerksteradeel, met omcirkeld de eendenkooi, rechts van de Houtwielen huurde. De betrekking liep echter in het voorjaar van 1919 af, omdat de eigenaren de kooi en landerijen daar wilden verko pen. Om de gunstigste prijs te krijgen moest de kooiplaats vrij van pacht zijn. Het gezin Laas van Gunst verliet dus Ternaard. Al in november 1918 bood hij zich in een advertentie in de Leeuwarder Courant tevergeefs aan als kooiker en het lukte hem ook niet om zelf een kooi te huren. Het gezin kwam in het voor jaar van 1919 terug in Piaam. Daar wist Laas van Gunst werk te vinden bij kooi boer Hijltje Bosma en kon hij uiteindelijk tevens het kooibedrijf weer uitoefenen. Deze kooi is de kooi die bij Piaam het verst van de zeedijk ligt. Tegenwoordig is de eendenkooi van Bosma het eigendom van M.O. Westra te Franeker. De andere kooi dichter bij de dijk is van It Fryske Gea. ScJinnlci 'IfUfrriAura ■JCinenturj

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 21