20 Kooiker Broer van Gunst bespiedt door het kijkgat de eenden in de vangpijp Collectie familie van Gunst Broer van Gunst Broer van Gunst is op 13 mei 1933 in Wymbritseradeel getrouwd met Wiebrigje Boersma. Uit dit huwelijk zijn in Piaam vier kinderen geboren, namelijk: Ytzen, geboren op 1 juli 1934; - Laas, geboren op 16 oktober 1935; - Sjoukje Pietertje, geboren op 8 december 1942; Antje Sietske, geboren op 31 juli 1946 (roepnaam Anneke). In een gesprek met Laas van Gunst junior in 2013 kreeg ik veel te horen over zijn familie. Het gezin heeft te Kooihui- zen onder Piaam in verschillende huizen gewoond. Zo vertelde hij me dat hij gebo ren is in het nog bestaande huisje naast de betonbrug bij de voormalige zeedijk, dat nu verhuurd wordt als vakantiewoning. In die tijd toen Laas geboren werd, werkte zijn vader Broer van Gunst bij kooiboer Van der Velde. Die was toen de eigenaar van de kooi die het dichtst bij de dijk ligt. Deze kooi heet nu Buismans- koai. Vogelbeschermer Hein Buisman heeft deze kooi nagelaten aan It Fryske Gea onder de voorwaarden, dat de vangst van eenden gestopt zou worden en dat It Fryske Gea de kooi tot in lengte van jaren als natuurreservaat in stand zou houden. Hoewel de kooi sinds lang buiten bedrijf is, geldt nog steeds het afpalingsrecht; zodoende hebben veel ganzen hier in de winterperiode een mooi rustgebied. Het zelfde kan van de andere Buismanskoai bij Giekerk gezegd worden. Ook heeft het gezin Broer van Gunst in een huisje gewoond op het String tussen de twee kooien aan de Kooireed te Kooi- huizen onder Piaam. Toen Broer van Gunst naar Ryptsjerk verhuisde, begon hij als pachter voor zichzelf te boeren en te kooien. Het postadres aldaar is Wester- dijk 23. Laas van Gunst jr. vertelde me verder, dat de start daar moeilijk was. Er moest vee gekocht worden en zowel de boerde rij als de kooi waren aan veel onderhoud toe. Gelukkig droegen de erven Hepkema daaraan financieel bij. Het wonen daar was heel speciaal: ze woonden er echt in de natuur naast de kooi met zijn eenden en tussen de wei devogels en de wilde ganzen. Dat is een mooie ervaring maar het heeft ook nade len. Een van de nadelen was het ontbre ken van waterleiding, elektriciteit en de grote afstand tot de verharde weg en die merkte je elke dag, want de melk en de gevangen eenden moesten naar die weg gebracht worden om opgehaald te worden. Laas bracht de eenden ook wel op de fiets naar poelier P. de Jong in de Sint Jacobs- straat 8 in Leeuwarden. De kinderen Van Gunst moesten een heel eind lopen om naar school te gaan. De bakker en de kruidenier kwamen niet aan de deur. Het was te ver voor hen om naar de boerderij te komen. De opbrengsten van dit kooibedrijf waren karig. Om een hogere prijs voor de eenden te krijgen is er ook wel geleverd aan P.J. van der Zijden, Javastraat 271a te 's Gravenhage. Deze firma kocht in geheel Nederland wild op en bestookte de kooikers met veel reclamemateriaal. Eerst betaalde Van der Zijden iets meer dan een ander, maar later toen hij de klandizie eenmaal had, betaalde hij minder. In de kooi was altijd veel werk te doen. Broer van Gunst vlocht zelf zijn korven, die winters op zolder in het hok werden opgeslagen. De rietmatten in de kooi vroe gen en vragen elk voorjaar veel herstel werk. De kooi had pijpen van het Friese type dus met doorlopende rictschermen langs de vangpijpen. Echt geïsoleerd raakte de kooiplaats als de boezem buiten zijn oevers trad en de dijken van de zomerpolders het buitenwa ter niet meer konden keren. Dan stond de hele omgeving onder water en lag de kooi plaats als een eilandje in een grote water vlakte. Slechts met een bootje kon men dan bij de weg komen. Dan was de kooi plaats een toevluchtsoord voor de ratten die uit het veld moesten vluchten. Illustra tief is de foto van de moeder van Wiebrigje Boersma die een tijdje op de kooiboerde- rij bij haar dochter heeft gewoond. Antje Boersma-Heins zit voor het raam en kijkt naar buiten naar de ondergelopen landen. De foto is van 11 december 1965. Op de foto met het vooraanzicht van de kooiplaats is veel te zien. Het meest opval lend zijn de twee honden op het pad naar de boerderij. De rechtse, heeft de bonte teke ning van een echte kooihond. Op de boom voor het rechter raam is een tekstbord aan gebracht met hierop: "Waarschuwing: Het is ten strengste verboden en in uw eigen belang niet in de eendenkooi te komen. Antje Boersma-Heins kijkt uit over de ondergelopen landen Collectie familie van Gunst

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 22