BESTE PORTOR1CO TABAK ik 23 STOOM- TABAKS-FABRIEK Hendrik Taconis Sz.^ op debreedzijde der Nieuwslad Leeuwarden. Opdruk, verpakkingsmateriaal Leeuwarden. Hendrik als 'koopman', later genoemd als tabaksfabrikant en grossier, op de Nieuwestad en Bouwe als 'tabaks fabrikant', wonend op de Voorstraat bij dc Amelandspyp nummer K 014, kiesgerech tigde voor de Provinciale Staten. De gebroeders Taconis bij de Amelands- pijp maken in een advertentie in de Leeuwarder Courant van 7 februari 1854 bekend, 'dat zij op 3 februari hun winkel in Tabak, Snuif, Sigaren, Koffie, Thee en Kruidenierswaren hebben geopend en zich minzaam in ieders gunst aanbevelen'. Er is klaarblijkelijk een samenwerking tussen Heerenveen en Leeuwarden, want in een advertentie in de Leeuwarder Cou rant van 4 november 1856 adverteren Simon H. Taconis, in de Rookende Moor te Heerenveen, en de gebroeders Taconis, in de Olde Hove te Leeuwarden, dat de tabak 2,5 cents per 5 ons is opgeslagen. In een gezamelijke advertentie in de Leeuwarder Courant van 11 oktober 1864 maken de gebroeders Taconis aan belang hebbenden bekend dat hun firma per 5 oktober heeft opgehouden te bestaan. Beiden zullen voortaan voor eigen reke ning handel drijven en bevelen zich bij deze minzaam aan. Zij ondertekenen de advertentie met 'H. Taconis, op de Breed- zijde der Nieuwestad en B. Taconis, bij de Amelandspijp'. Toch blijft er een vorm van samenwerking bestaan, gezien de gezamenlijke advertenties over tabaks- prijzen en het op 30 juni 1881, door de gevolmachtigde advocaat en procureur mr. T. van Hettinga Tromp ter griffie van de rechtbank gedeponeerde fabrieksmerk. Dit fabrieksmerk, bestaande uit een ovaal schild waarin onder andere de Oldehove is afgebeeld, wordt door de gebroeders Taconis beiden gebruikt als stempel op de zakken waarin de tabak, onder meer voor de bekende Fricsche Heerenbaai, in hun tabaksfabrieken wordt verpakt en ver kocht. Hendrik Taconis Szn. Hendrik (1825-1895) huwt in 1861 met Antonetta van Blom (1833-1902) te Smallingerland. Het echtpaar krijgt vijf dochters en twee zonen. De zonen, genaamd Simon Hendrik (1864-1929) en Jan Gelinde (1865-1950) zullen later de zaak, genaamd Tabaksfabriek Hendrik Taconis Szn., voortzetten. Hendrik vestigt in oktober 1864 zijn Tabaksfabriek De Oldehove op de Nieuwestad 50 (thans Wibra), hoek Ype Brouwerssteeg. Op bijgaande foto uit 1904 is op de gevellijst van het rechter pand onder de drie bovenste ramen de naam van de Tabaksfabriek De Oldehove aan gegeven. Aan de achterzijde van het pand wordt de fabriek in de loop der jaren uit gebreid, waar later het kantooradres Ipe Brouwerssteeg 1 is gevestigd. In 1882 deelt Hendrik mee, dat hij zijn 'winkelaffaire' in kruidenierswaren, tabak en sigaren heeft overgedaan aan de heer D.C. van Sisseren, en dank zeggend voor de genoten gunst, beveelt hij zijn opvolger door deze verder en opnieuw in die zaak aan. De tabaksfabriek en grossierderij blijft echter op dezelfde voet voortbestaan, waarvoor hij zich verder blijft aanbevelen. Bij akte van 17 juni 1890 bij notaris mr. J. Tjebbes, wordt door Hendriks zonen, Simon Hendrik Taconis en Jan Gelinde Taconis, een vennootschap aangegaan onder de naam Firma H. Taconis Szn., 'ten doel hebbende het voor gezamenlijke rekening kerven en fabriceren van Tabak en Sigaren en het drijven van handel in deze en aanverwante artikelen, benevens koloniale waren'. In de Leeuwarder Courant van 19 febru ari 1896 'brengen Burgemeester en Wet houders ter kennis van het Publiek, dat vergunning is verleend aan de Firma H. Taconis alhier en hare rechtverkrijgenden tot het vervangen van de in hare Tabaksfa briek bestaande Stoommachine met Ketel van 3 paardekracht, door eene Stoomma chine van 6 paardekracht met een Ketel van 8 paardekracht in het perceel plaatse lijk gekwoteerd Nieuwestad no. 50'. Op 23 november 1914 wordt, in het kader van de Hinderwet, door J. Taco nis, sinds 1885 lid der Firma H. Taconis Szn., vergunning aangevraagd tot het uit breiden mede door vervanging van een bestaande stoommachine met -ketel door een electromotor van 5 pk. en twee ieder van 10 pk. van zijn tabaksfabriek achter perceel Nieuwestad 50 en deel uitmakend van perceel, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie B no. 3145. Bij akte van 28 april 1919, verleden voor notaris Nanne Ottema, wordt de NV Tabaksfabriek De Oldehove v/h Firma Hendrik Taconis Szn., gevestigd te Leeu warden, opgericht. Door b&w wordt op 24 november 1923 vergunning verleend aan de NV Tabaks fabriek De Oldehove, voorheen Hendrik voor 50 cent ea hoof er te bekomen bij HENDRIK TACONIS, TabaksfabrikantNieuwestad, Leeuwarden; alwaar tevens gelegenheid bestaat tot plaatsing van een LEERLING. Advertentie Leeuwarder Courant, 4 september 1868 L OVUtrt) t IA, VAN TE

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 25