ZAKENPAND NIEUWESTAD 50 LEEUWARDEN Advertentie Le.euwmrler Courant, 27 maart 1959 handelaar en schoonzoon van Jan Gelinde) delen per advertentie in de Leeuwarder Courant van 14 juni 1963 mee, dat de liqui datie is geëindigd, waarmee alle schulden van de NV zijn voldaan en een batig saldo is uitgekeerd aan de aandeelhouders. Bouwe Taconis Bouwe (1828-1893) huwt in 1857 met Lucretia Oomkens van Dijk (1830-1915) te Leeuwarden. Het echtpaar krijgt twee dochters en één (ongehuwd gebleven) zoon: Simon Arnoldus Boudewijn Taconis (1867-1928), die later de zaak zal voortzet ten. Bouwe blijft, ook nadat zijn broer Hendrik zich in 1864 vestigt op de Nieuwestad 50 (zie hiervoor), zijn fabriek voortzetten bij de Amelandspijp, thans Voorstreek 61. Burgemeester en wethouders brengen op 22 april 1884 ter kenni3 van het publiek dat door Gedeputeerde Staten vergunning is verleend aan B. Taconis alhier tot het aanbrengen van een 'nieuwen verticalen Stoomketel van 6 Paardenkrachten met daarbij behoorenden horizontale Stoom machine, benevens eene Droogmachine in zijne Tabaksfabriek', kadastraal bekend gemennte Leeuwarden sectie A, no. 186. In november 1893 wordt in de Leeuwar der Courant onder de kop Stoom-Tabaks- fabriek De Oldehove door Simon Arnoldus Boudewijn meegedeeld, dat hij de door wijlen zijn vader gedreven tabaksfabriek en handel op de bestaande voet, onder de naam Firma Bouwe Taconis, zal voortzet ten. In mei 1919 wordt het publiek meege deeld om 'misverstand' te voorkomen, dat de firma Bouwe Taconis voortdurend werkzaam blijft onder het fabrieksmerk De Oldehove. De betreffende advertentie is ondertekend met 'Electr. Tabaksfabriek De Oldehove bij de Amelandsche Pijp'. Genoemd mogelijk misverstand houdt wellicht verband met het feit, dat een maand eerder met dezelfde fabrieksnaam door de neven Simon Hendrik en Jan Gelinde de NV Tabaksfabriek De Olde hove, v/h Firma Hendrik Taconis Szn. was opgericht. Op bijgaande, door Simon Arnoldus Boudewijn gemaakte foto uit de periode 1890-1900, is ook hier onder de drie boven ste ramen de naam Tabaksfabriek De Oldehove aangegeven. Simon Arnoldus Boudewijn was behalve tabaksfabrikant ook een zeer verdienstelijk fotograaf. Tal van Leeuwarder stadsbeelden, van het Friese platteland en familiefoto's zijn door hem gemaakt. Met zijn buurman op de Voorstreek, ijzerhandelaar J.H.W. Wach tels (Voorstreek 57, thans Scapino), was hij mede-eigenaar van het door Eeltsje- baes Holtrop van der Zee te Joure in 1868 in opdracht van A. Houtsma, juwelier op de Tuinen, gebouwde Friese rondbodem- jacht Mercurius. Later was het jacht onder andere 50 jaar eigendom van de Leeuwar der boterkoopman Roelof Buisman en nog later van de ABN-AMRO Bank, die het Het pand Vuurstreek nr. M.257, later nr. 61 bij de Amelandspijp, van kruidenier en tabaksfabrikant S.A.B. Taconis 25 Te koop het op eerste stand gelegen WINKELHUIS met bovenwoning- ca. Nlenwwrtad 50 hoek Yp« Brouwers- steeg; <t.o. Politiebureau) met de daarachter gelegen ge bouwen en terreinen aan gemelde, zich ter plaatse ver bredende Ype Brouwerssteeg en enkele huisjes aan hot Strnlvinspoortje, ter gezamenlijke grootte van 1152 m*. Het winkelhuis (In huur en gebruik b|J Levensmiddelen- bedrijf Zijlstra) met bovenwoning is tc aanv. in genot van huur. De achtergelegen gebouwen (thans tabaks fabriek) met terreinen c.a. zijn desgewenst spoedig te aanvaarden. VrU van huur Te bevragen b. d. Makelaarskantoren: Hellcma Zn., Nicuwcwcg 7—9, tel. 23117 J. Kool. Pr. Hendrikstraat 13. tel. 24537 H. v. d. Schoot, Stationsweg 26, tel. 25566

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 27