□ma m affii n rnn zijn portefeuille had, hem wel wilde ont vangen. Tot zijn verbazing hoorde Dirk dat er op één van de Van Ommeren tan kers, de Mijdrecht, een plaats vrij was als stoker/machinist in opleiding. Een strenge voorwaarde was wel dat Dirk zich zo spoe dig mogelijk moest aanmelden voor de machinistenopleiding. Mede door de gage die hem werd geboden plus de andere uit stekende arbeidsvoorwaarden, nam Dirk het aanbod aan. Tanker de Mijdrecht De technische opleidingen die in die tijd voor de scheepvaart werden aangeboden, kunt u het beste vergelijken met de hui dige Beroeps Begeleidende Leerweg BBL. In de BBL-oplcidingen volgen leerlingen praktijkonderwijs en gaan één dag in de week naar een Regionaal Opleidingen Centrum ROC voor de te volgen theorie. Dc leerlingen kunnen in deze opleidingen in twee jaar een primaire opleiding volgen en daarna nog een tweejarige voortgezette opleiding in de gekozen beroepsrichting. Dc gekoppelde praktijkopleiding vindt 27 Leadenhall Street Collectie Bram Veldtman dan ook echt in de praktijk plaats, onder de begeleiding van een daarvoor opge leide leermeester (haast altijd een oudere ervaren vakman) en vindt er regelmatig overleg plaats tussen de leermeester en de vakdocent. In de scheepvaartopleidingen werkte deze constructie natuurlijk niet, daarvoor waren de reizen te lang. Tijdens de reizen deden de leerlingen dan ook een aantal proeven van bekwaamheid en moesten er praktische verslagen worden geschre ven en weer terug in Rotterdam, werd een leerling aangemeld voor een theoretische periode. Dit gold niet alleen voor de werk tuigkundigen/machinisten in opleiding maar ook voor de stuurlieden, die dan later met genoeg praktijkervaring door groeiden naar kapitein. De Mijdrecht was voor die tijd een groot schip. Het had een lengte van 133,5 meter en een tonnage van 1.1040 dwt. De voort stuwing werd gedaan door een H&W diesel (Harland Wolffacht cilinders, 2750 apk, en had een kruissnelheid van 11 knopen. Werkelijk een motor om je vin gers bij af te likken, vond Dirk. Het meest luxe was wel de eigen hut waarover Dirk beschikte. Op één van de foto's zit Dirk in zijn hut, met waarschijnlijk een geopend studieboek. De reizen, die Dirk aan boord van dc Mijdrecht maakte, varieerden sterk. Soms werd er een lading palmolie uit het voor malige Nederlands-Indie gehaald, andere keren moest er benzine of dieselolie uit Curasao of New Orleans naar Nederland worden getransporteerd. Ondanks de wereldwijde crisis bleven de consumptieve behoeften wel bestaan en ging dc handel in meer of in mindere mate door. Op 14 mei 1940, terwijl de Mijdrecht op de terugreis vanuit Indië ongeveer ter hoogte van Tenerife voer, kreeg de kapitein te horen dat hij in verband met het bombardement niet terug kon keren naar Rotterdam en uit moest wijken naar Londen. Nagenoeg dc gehele bemanning reageerde geschokt op deze berichtgeving. Ze verlangden allemaal naar hun verlof en om hun familie weer terug te zien. Wat stond hen in Londen tc wachten en wan neer konden ze weer naar Nederland? De ontreddering was groot. Kort voor de Duitse inval en tijdens het bombardement van Rotterdam bevonden zich geheel toevallig vier belangrijke figu ren uit de Nederlandse rederswereld in Londen. Dit waren D. Hudig en S.M.D. Valstar, beide directeur van dc Konink lijke Nederlandsche Stoomboot Maat schappij, (J.C. Gischler, van Van Omme- ren's Scheepvaartbedrijf en P. Dijkstra, directeur van dc Holland-Afrika en Hol- land-West-Afrika Lijn. Mede omdat het zo belangrijk was om Engeland te bevoorraden, werd er koorts achtig in overleg met Engelse en Neder landse regeringsfunctionarissen een samenwerkingsverband opgericht. Offi cieel luidde de naam: The Netherlands Shipping and Trading Committee Ltd. Al gauw werd de naam ingekort tot 'The Shipping'. Natuurlijk had The Shipping ook een werkruimte nodig en daarom werd een statig kantoorpand in de Lea denhall Street betrokken. Nummer 27 om precies te zijn. Tijdens mijn bezoek aan Londen, in juni 2011, stond het pand leeg en werd het niet verhuurd. Jammer, ik had het ook graag van binnen willen bekijken. Terwijl ik voor het kantoorpand stond en er enige foto's van maakte, was het een merkwaardige gedachte dat gedurende de gehele 'IVeede Wereldoorlog vanuit dit pand de Neder landse koopvaardij werd aangestuurd en gecoördineerd. The Shipping heeft een belangrijke rol gespeeld in de bevoorrading van Enge land. Nagenoeg alle Nederlandse en Engelse koopvaardijschepen werden hiervoor ingezet. De situatie werd in de Londense havens en ook op volle zee wel steeds gevaarlijker. De vernietigende bombardementen op Londen gingen onaf gebroken door en op volle zee werden de schepen belaagd door een groeiend aantal Duitse U-boten. Ook de zeemijnen vorm den een groot gevaar. Een ongelijke strijd, waarbij vele slachtoffers zijn gevallen. De s.s. Schie Op 7 september 1940 was de Schie in de haven van Londen door een van de zwaar ste bombardementen van de Luftwaffe nagenoeg onherstelbaar beschadigd. Het schip was bijna helemaal uitgebrand en lag voor een gedeelte onder water. Toch heeft men kans gezien het schip te lich ten en geheel te herstellen. Dit zal alles te maken hebben gehad met het 'broodno- LtioVo^èLfL, 29

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 31