30 S.S. Schie Collectie Bram Veldtman dige' tonnage om de bevoorrading te con tinueren. De Schie was eigendom van rederij NV Houtvaart (Vinke Co) te Rotterdam, gebouwd in 1922 op de werf van A. Vuyk Zonen in Capelle aan de Ijssel. Het schip had een tonnage van 1969 BRT en werd aangedreven door een 3 cilinder T.E.M, vervaardigd bij de Arnhemse Stoomsleep helling Maatschappij, en had een vermo gen van 1200 pk die een snelheid van 9 knopen kon leveren. Ook rederij NV Hout vaart had zich bij The Shipping aangeslo ten en daardoor werd de Schie ingezet voor de algemene belangen van The Shipping. Na een korte verlofperiode, waarin Dirk genoeg van Londen had gezien en een aantal brieven naar Nederland had gestuurd in de hoop dat deze zouden aan komen, meldde hij zich ongeveer half mei 1941 op het kantoor in Leadenhall Street. Tijdens het gesprek met de perso neelsfunctionaris en de planner kreeg hij de opdracht om zo spoedig mogelijk af te reizen naar Loch Ewe, waar men bezig was een konvooi te formeren om goederen uit Curasao te halen. Om het uitlekken van belangrijke informatie te voorkomen werd nogal de nadruk gelegd op de gebrui kelijke geheimhouding. Binnen het kon vooi, OB 336, was onder andere de Schie, onder bevel van kapitein Hermsen, inge deeld en daar moest Dirk zich zo spoedig mogelijk melden. Ongeveer de tweede week van juni 1941 vertrok het konvooi OB 336, met daarbij de Schie, vanuit Loch Ewe met als bestem ming Curasao. De U-75 Op 15 december 1939 werd op de Bremer Vulkan werf de U-75 te water gelaten. De U-75 was een zeewaardige onderzeeër met een waterverplaatsing van 517 ton. Ze had een topsnelheid van 16,5 knopen boven water en kon onder water een snel heid halen van 8 knopen. De bewapening bestond uit een 3,5 inch kanon, een PDR luchtafweerkanon en vijf 21 inch torpe do's: vier in de boeg en een in het achter schip. Kapitein, luitenant Helmuth Ringel- mann, geboren op 21 april 1912 te Mun- chen, kreeg het commando over de onder zeeër en ontving van de admiraliteit de opdracht om het schip van Kiel naar St. Nazaire in bezet Frankrijk te varen, om deel te nemen aan de jacht op de koopvaar dijschepen, die volgens het Duitse opper bevel alleen maar contrabande naar Enge land vervoerden en dus moesten worden vernietigd. Hitier wilde door deze 'droog legging1, in combinatie met de bombarde menten, Engeland immers tot een over gave dwingen. Op 29 mei vertrok de U-75 vanuit St. Nazaire voor een 'strooptocht' naar de Atlantische Oceaan. De route van de konvooien vanuit Enge land naar Amerika en verder naar de Nederlandse Antillen en Zuid Amerika, om de zo nodige contrabande (benzine, diesel, hout, schroot, voedsel, enzovoorts) op te halen, voerde meestal vanuit Engeland in noordwestelijke richting, via de Shet land Eilanden richting IJsland, vervolgens onder IJsland door in zuidwestelijke rich ting naar Newfoundland en Nova Scotia en daarna verder zuidwaarts richting de defi nitieve bestemming. De konvooien werden in de regel geëscorteerd en beschermd door torpedobootjagers en/of de gevreesde Britse destroyers. Zo ook het konvooi OB 336 met daaraan toegevoegd de Schie, halverwege juni 1941. De Schie getorpedeerd De Schie voer in ballast, zonder lading, tussen een groot aantal schepen dat was uitgerust met dieselmotoren. Aangezien de door stoom aangedreven schepen een lagere snelheid hadden dan de door die selmotoren aangedreven schepen, had de Schie de grootst mogelijke moeite om het konvooi bij te houden. Daar kwam nog bij, dat er aan de Schie na de wederopbouw onder de waterspiegel geen onderhoud meer was gepleegd. Daardoor had het schip een aangroei van ongeveer 10 tot 12 centimeter, wat ook nog een keer de snelheid belemmerde. De hoofdmachinist had kapitein Hermsen dan ook met klem gevraagd om de snelheid en de druk op de ketel naar beneden te brengen, omdat hij anders voor grote ongelukken vreesde, met name de schroefaslagers dreigden hot te begeven. Op 24 juni vroeg kapitein Hermsen aan de commandant van het konvooi toestem ming om als 'straggler' verder te varen en het konvooi te verlaten. Een bijzonder gevaarlijke en risicovolle beslissing, maar hij had geen keus en na de toestemming van dc commandant verdween het konvooi al snel uit het zicht. Nu was de Schie op zichzelf aangewezen. Op 3 juni had de U-75 het Nederlandse LfOVdlr^I^ulÈ

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 32