Brievenbus/mailbox 35 De redactie van Leovardiu reserveert graag ruimte voor brieven van lezers. Zij behoudt zich wel het recht voor brieven in te korten. Ons adres: Groencwcg 1, 8911 EH Leeuwarden of e-mailhistorischcentrum@leeuwarden.111 Nieuwestad, bij de Duco Martenapijp. Links, naast de kapper, het pand van Holwerda. Nieuwestad 33 De foto bij dc prijsvraag in Leovardia 44 en 45 roept bij mij geen enkele herinne ring op maar wel het commentaar en de oplossing daarbij. Mag ik mijn herinnerin gen daar aan toevoegen? Toen ik drie jaar werd in 1932, mocht ik inel mijn pas verworven houten stepje van de hoek Nieuwestad/Kleine Kerkstraat tot hoek Nieuwestad/Burmaniastraat rijden als ik maar op het trottoir bleef. Wij woon den op nummer 39. Ik werd dan ook heel kwaad toen ik in dc loop van het jaar hal verwege mijn weg versperd vond door een grote hoop uitgegraven aarde. De helft van mijn vrijheid was verdwenen. Daar kwam dc horlogerie Holwerda. Dat was mij toen nog onbekend. De winkel is pas op 15 november 1933 geopend. Later mocht ik mij vriend noemen van dc gebroeders Holwerda en kreeg bewon dering voor zowel de buitenzijde als de bin nenkant van de prachtige nieuwe winkel, het atelier en het woonhuis. De buitenzijde was voorzien van zwarte matte tegels die heel mooi de contraste rende stalen ramen, voorzien van matglas, omgaf. Het patroon van de stalen roeden versterkte de lijn van de architectuur van het pand en de plaatijzeren letters van het opschrift "horlogerie Holwerda', waarvan het lettertype/kleur mooi aansloot op het geheel. Er was door het vrij diepe portiek veel uitstalmogelijkheid voor klokken en horloges, waarbij heel interessante exem plaren. De binnenzijde van het huis was voor mij in de jaren dertig een openbaring: een badkamer, een wc, centrale verwarming en een aparte opgang naar het woonge deelte. De ongebruikte bovenverdieping benutten wij later met onze jongensclub De Zwervers als speelterrein voor onze 'oorlogen' tussen soldaten, indianen, trap pers en verkenners. Wij legden daarvoor spoorlijnen uit met onze verzamelde rails, locomotieven en wagons. Ook maakten wij landschappen, huisjes en stations met karton, crêpepapier, wc-rollen, film rolletjes, zilverpapier et, cetera. Dank zij een oude trafo kwam er ook verlichting. De gebroeders Holwerda maakten solda ten en vrachtauto's voor het vervoer van de soldaten. Een waar paradijs voor onze jongensfantasieën, gevoed door Karl May. In 1951 vertrok ik voorgoed uit Leeu warden en aan de verandering aan de gevel sedertdien, heb ik slechts een vage herinnering. Het trof mij toen ik op de uitvaart van Roelie, de echtgenote van Gerard Holwerda, vernam dat de nieuwe eige naresse van de horlogerie van plan was/ is het pand af te breken, omdat het erg ouderwets zou zijn. Tk word heel erg oud! Joop de Jong, Zevenaar De Bazuin, een reactie up een reactie De molen op de ansicht van de Holland- schestraat in Leovardia 44 is inderdaad niet De Bazuin, maar dc stecnbikmolen De Kroon, zoals de heer Swierstra aan geeft. Om het onderscheid lastig te maken was ook De Bazuin toendertijd houtgedekt en de kap vermoedelijk rictgcdckt. Dat er twee molens waren, lezen we uit een ooggetuigenverslag van de heer H. Slaterus in 't Kleine Krantsje van 11 juni 1982: 'Aan dc andere kant van de reed (van Keestra) was het voermansbe- drijf van Van de Woude. Dan kwamen nog een paar woningen, dan één met een ver dieping (Hollandcrdijk 1) en vervolgens nog een steenhouwerij (Hollanderdijk 2). Deze bezat een gxote steenhouwersmolen, die ik echter nooit in bedrijf heb gezien (Slaterus was van 1894). Ook op de steen houwerij waren niet veel activiteiten.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 37