1 I 11! dat earste sealkuorbaljen efkes hoe soks ta stén kaam. De nije veiling tusken Potmarge en Huzumerlean wie boud en dêr hienen wat hobbeltsjes west by oanbesteegjen en start fan de bon. Myn broer Johannes (Jaisbeek, veilingfoarsitter, hie my doe om wat advys frege yn dy saken en hie my nei de ople vering ütnoege it nije bouwurk te besjen. Wy wienen beide ek foarsitter fan in kuor- balklub en by it sjen fan dy romte skeat my yn't sin, dat der yn Utert yn it Jaar- beurskompleks in proefwedstriid wêze soe foar yndoar kuorbal. Soks like üs ek wol wat, dat ik ynformearre by kunde yn de organisaasje nei oanpassing fan de spul- rigels. Dy krigen wy prompt en noch gjin moanne letter spilen wy it earste toernoai tusken üs klubs, Meeuwen fan Lekkum en AKC üt Akkrum. Fierder noegen wy Wêz Fluch ut Himpens en Sparta fan Warten üt. Mei opsetsin allegearre doarpsploe- gen, want üs beide klubs moasten yn elts gefal mei dwaan en mcar as fjouwer stie de tiid op ien jün net ta. Mar yn de stêd wiene mear as twa en hjir woenen wy gjin kar ütmeitsje om skeane gesichten foar te kommen. No ja, dy wienen der wol, want Ljouwert en Friso fünen dat sy ek wol rjochten hienen. Mei it each op de neutraliteit wie Hylke van der Molen (aid AKC'er en prominint yn de skiedsrjochters wrald) troch üs frege as toernoailieder. Twa oeren foar it begjin waarden alle grientekisten nei neistlizzende romten ferfarre en de hiele flier skjin en droech biezeme. It spyljen slagge tige, alhoewol sa no en dan in bal nuver öfstuite op de trekstangen boppe it fjild. Ien kear stuitte de bal sa hast yn de koer en steande it toernoai waard troch Hylke in ekstra spul- rigel ynfierd foar in frijc bal under it stuit- punt. Yn Utert hie men gjin lest fan sokke stangen. It foldie sa goed, dat de selde jün troch it FKB-bestjoer noch besletten waard in kompctysje yn te fiercn, dy't in pear moanne letter fan start gie. Sa draaide wierskynlik yn Ljouwert de earste sealkuorbalkompetysje fan de wrald. Jan Calsbeek, Akkrum Wie weet meer? (2) Mijn oproep in Leovardia 45 heeft enkele bruikbare reacties opgeleverd ten aanzien van het ongeval voor radio Braams, waar vlak na de bevrijding Elfrieda Kramer en Bernardus van Wieren om het leven kwamen door het per ongeluk afgaan van een stengun van een BS-er. Geen reacties kwamen er op het voorval dat Ype Schaaf noemt in zijn boek Laarzen op de Lange Pijp, het tragisch gebeuren toen een Duitse bus in de Transvaalstraat ontplofte, waarbij enkele kinderen om het leven kwamen. Namen en details van dit laatste ongeval noemt hij niet. Misschien vond het plaats in de Transvaalwijk en niet in de Transvaalstraat? Zijn er lezers die aanvullende informa tie kunnen verstrekken over deze laatste gebeurtenis, dan zie ik dat graag tege moet, via de redactie van dit tijdschrift. Paul Bron, Leeuwarden Gazette de Leewarde Is er onder de lezers van dit blad iemand, die mij kan helpen aan een exemplaar van de Gazette, de Leewarde oftewel de Frans talige Leeuwarder Courant uit 1811? Ik ben bereid om op een gaaf exemplaar een bod van 500 euro uit te brengen. Aanbie dingen graag via de redactie van dit blad. J.F. Liefting, Leeuwarden Watertoren op Chinese TV Mijn oudste broer, Markus, woont in Canada: hij wordt daar Mark genoemd. Hij verzamelt ansichtkaarten van water torens in Canada, maar van een klein uit stapje naar Amerika is hij ook niet vies. Toen hij nog hier in Leeuwarden woonde (vele jaren terug), heeft hij al eens een foto van de oude watertoren aan het Zuider plein gemaakt. Deze foto is onder meer opgenomen in een boek over de Schrans. Ook heeft hij ondertussen veel ansicht kaarten gekocht met foto's waar de water toren van Leeuwarden op staat, gezien vanuit verschillende standpunten. Soms moetje goed kijken. Onlangs wilde de Chinese televisie in Canada een reportage maken over de watertorens aldaar, waar ze nog volop in gebruik zijn en zelfs nog worden gebouwd. Na enig Googelen kwamen ze bij mijn broer terecht. Voor een technisch verhaal heeft hij ze verwezen naar een andere per soon. Zelfheeft hij de cameraploeg door de stad waar hij woont rondgeleid en uiter aard daarbij ook zijn verzameling foto's van watertorens laten zien. Op die manier is de watertoren van Leeuwarden op de Chinese televisie gekomen. Wie de reportage van de Chinese tv- ploeg wil zien, kan terecht op de site van het Canadese Fairchild TV, via de link http://www.fairchildtv.com/programar- chive_de tail, ph p?n=18&topic-1574&epis ode=3048 Johan Visser, Leeuwarden Stationsweg met de watertoren aan het Zuiderplein, vlak voor de afbraak in 1972 37

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 39