Nieuwe gegevens over de grafmonumenten van Willem Lodewijk en Anna van Oranje 1 Sytse ten Hoeve ln Leovardia 45 maakten we de lezers bekend met drie gravures dooi Petrus Aeneae van de rijk versierde loden sarcofaag van de stadhouder van Friesland, Hendrik Casimir II van Nassau Dietz. ilPffPÉi iBËlP: Het marmeren en albasten grafmonumentdat Willem Lodewijk voor zijn vrouw Anna van Oranje liet oprichten Collectie Universitatsbibliothek Heidelberg De monumentale kist werd na het overlij den van de stadhouder in 1696 vervaardigd voor zijn bijzetting in de vorstelijke graf ruimte in de Grote Kerk in Leeuwarden. Het mausoleum in het koor van de kerk ontstond na de begraving in 1588 van Anna van Oranje, de dochter van Willem dc Zwijger cn dc jonge gade van otadhou der Willem Lodewijk. De weduwnaar liet in 1591 voor haar een marmeren en albas ten grafmonument oprichten. Het werd gebeeldhouwd door de Gentenaar Jan Schoorman, die zich duidelijk liet inspi reren door voorbeeldprenten van Hans Vredeman de Vries.1 Wim Dolk heeft op grond van diepgaand archiefonderzoek duidelijk gemaakt, dat aan dit monument ook is gewerkt door Friese ambachtslieden, namelijk de hard- houwer en landmeter Pieter Dircks en door diens oomzegger Dirck Lieuwes, die behalve beeld- en steenhouwer ook land meter en wijnroeier was. In processtukken staat Dirck Lieuwes in de jaren 1578-1590 vermeld met werk 'ten dienste van de voorseyde Pyeter Dirxz. gehouwen ende gemaeckt ...de sepulture van Sijn Genade huysvrouwe'. Er zijn diverse gesigneerde grafzerken van hem bewaard gebleven: in de kerk van Beetgum bleef van hem het kalkstenen epitaaf bewaard voor Johan Onuphrius baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (1513-1584).3 Het grafmonument voor Willem Lodewijk Na het overlijden van Willem Lodewijk in 1620 werd er voor hem in 1625 tegen de noordmum- van het koor in de Grote Kerk een marmeren grafmonument opgericht. Het in 1795 vernielde kunstwerk kennen we uit enkele prenten en thans vooral door de afschildering die op de oorspronkelijke plaats op ware grootte op de muur is aan gebracht. Deze schildering werd gemaakt naar een gravure uit 1631 in deArchitectura Moderna van Salomon de Bray, die de tekeningen van het werk van Hendrik de Keyser in gegraveerde vorm uitgaf.3 In een architectonische omlijsting zien we de geknielde figuur van Willem Lodewijk, geflankeerd door allegorische vrouwenfi guren: Standvastigheid (met een zuil) en Voorzichtigheid (met een spiegel en een slang). Het monument heeft als bekroning een gebroken fronton met het stadhou derlijke wapen. De vervaardiger van het monument was de Amsterdamse steen- en beeldhouwer Pieter de Keyser, die het werk van zijn vader Hendrik de Keyser na diens overlijden op 15 mei 1621 voortzette. Bijzonder is de knielende houding waarin Willem Lodewijk werd weergegeven. Frits Scholten heeft duidelijk gemaakt dat dit voor het calvinistische Nederland na de Reformatie ongebruikelijk is, in tegenstel ling tot Lutherse landen. Mogelijk is er sprake van invloed van grafmonumenten in dc Maricnkirchc in Freiburg, die diende -1.'i±l-.1*l.li VI'. f' üL-Üu;- i i x!:i:i:il.lriiiliiiillllillllllliiiilliilliiiiliilliiliillilliiiiili'lii'i:: m i,:ji

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 3