tot mausoleum van de hertogelijke familie Van Saksen, waaruit Anna van Oranje van moederszijde stamde. Een niet uitgevoerd ontwerp voor het grafmonument In het Nationaal Archief in Den Haag bevindt zich een voorstudie voor het monu ment van circa 1622 door Pieter de Keyser. De tekening in pen en inkt werd bekend gemaakt door de conservator beeldhouw kunst van het Rijksmuseum, dr. Frits Scholten.4 Mr. Bernhard van Haersma Buma wees er in 2005 reeds op.5 Nu kunnen we in Leovardia een afbeelding van de niet uitgevoerde ontwerptekening opnemen. Zij toont de zijkant van het monument, dat de vorm heeft van een klassiek bouwwerk. Op de voorgrond staat voor een zuil een alle gorische figuur met een slang (Voorzichtig heid). liet zijpaneel boven de zuilen is ver sierd met harnassen en het tympaan wordt bekroond door kinderfiguurtjes (putti), waarvan één een zwaard draagt. Het opvallendste element van de tekening is de geharnaste figuur van Willem Lodewijk met in zijn rechterhand een commando staf. Hij is gezeten voor zijn tombe en niet geknield, zoals hij tenslotte werd uitge beeld op het uitgevoerde monument. De zittende figuur is een nadrukkelijke navol ging van het bronzen beeld van Willem de Zwijgers grafmonument uit 1622 in Delft. Dat werd door Hendrick de Keyser ontwor pen en vervaardigd en door zijn zoon Pieter de Keyser voltooid. Het niet uitgevoerde ontwerp van het grafmonument met de zittende Willem Lodewijk heeft in 1637 gediend als uit gangspunt voor het ontwerp van Pieter de Keyser voor Erik Soop en Anna Passe in de Domkerk van Skara in Zweden. Het niet uitgevoerde ontwerp van Pieter de Keyser, dat wordt bewaard in het Nationaal Archief in Den Haag Noten: 2 1 De prenten werden omstreeks 1620 gebundeld en uitgegeven: Hans Vredeman de Vries, Pictores, Statvarii, Architecti, Latomi, Et Qvicvnqve Principum Magnificorvnujfue] Virórurn Mernorue Mternse Inservitis... 2 Wim Dolk, P.D., D.L. en Johan Schoorman in: It doe yn't hjoed wer woun - Liber amicorum voor Syt.se ten Hoeve, (Sneek 2001), bladzijde 55-62 3 Salomon de Bray: Architectura Moderna ofte Bou- wingc van onsen tyt, (Amsterdam 1631), plaat XLI 4 Frits Scholten, Sumptuous Memories. Studies in Seventeenth-century Dutch tomb sculpture, (Zwolle 2003), bladzijde 89-111 5 Bomhard van Haorsma Buma, De Grote ofJaeo- bijnerkerk en de Friese Nassaus, (Leeuwarden 2005), blz. 14-17 Di' in 1795 vernielde praalgraven van Willem Lodewijk en Anna van Oranje

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 4