Ir Hoe een frauderende Friese provincieambtenaar een Texaanse volksheld werd 3 Lt'o VOLviïi*, Jan Faber 'Alzoo PHILIP HENDRIK NEERING BöGEL, Ontvanger-Generaal der Floreen Renthe van de Provincie van Friesland, zynde Oud tusschen de Dertig en Veertig Jaaren, van middelmatige Groote, zeer Gezet, Rond van Aangezigt, Bleek van Weezen, Breed van Voorhooft en dun van Hair op de Kruin van 't Hoofd, zynde in het byzonder kenbaar door een Gebrek aan de Regter Hand, waar van de middelste Vinger regt is, zonder beweging in de Gewrigten, van zig heeft kunnen verkrygen om in 't begin van de Maand Mey dezes Jaars, op eene Eer-, Eed- en Pligtvergetene wyze zyn Ampt te verlaten en zig aan eene schandelyke Lands Dieverij e Schuldig te maken, dewyle na zyne Vlugt, in het aan hem toevertrouwd Comptoir, een zeer aanzicnlyk Deficit bevonden is; zo belooven de Ed. Mog. Heeren Gedeputeerde Staaten van Friesland, een belooning van Duizend Gouden Hollandsche DUCATEN aan den genen, dien den voorn. P.H. Neering Bögel in handen van de Justitie van de Provincie van Friesland zal leeveren; Worden de alle hoogc en laagc Rcgtcrs en Geregten, zo binnen als buiten de Republyk, vricndclyk verzogt, den voorn. P.H. Neering Bögel wanneer hy zig onder hun Regtsgebied mogte bevinden, te doen Arresteeren, en van de gedaane Arrestatie kennis te geven aan de Ed. Mog. Heeren Gedeputeerde Staaten van Friesland, zullende boven voorsz. 1000 Duca- ten, de Onkosten der Arrestatie en Extraditie worden voldaan'. Bovenstaande oproep werd op 1 juni 1793 door het Provinciebestuur van Friesland geplaatst in de Leeuwarder Courant, nadat gecommitteerden uit Gedeputeerde Staten van Friesland en de Rekenkamer in mei van dat jaar de rekening van het Kantoor der Floreenrente over de periode 1 november 1792 tot 4 mei 1793 hadden afgehoord. Er was bij geruchte vernomen dat verantwoordelijk topambtenaar Philip Hendrik Nering Bögel zonder opgaaf van redenen met de noorderzon zou zijn ver trokken. Nader ingesteld onderzoek had de autoriteiten niet bepaald gerus ter gestemd. Naar deed blijken had de hele familie Leeuwarden met onbekende bestemming verlaten. Tot grote ontzet ting van de in allerijl benoemde provin ciale kascommissie moest deze enkele dagen na de verdwijning en inspectie van het kantoor van de Ontvanger-Generaal een tekort van maar liefst 250.000 gulden constateren. De oproep tot. aanhouding van 'de leperd' zou - ondanks de in het vooruitzicht gestelde vorstelijke beloning van 1000 gouden ducaten voor degene die de dief zou uitleveren aan justitie - uitein delijk ijdele hoop blijken. Een kwart mil joen aan achterovergedrukte belasting penningen moest noodgedwongen door 's Landschaps Rekenkamer als 'onvoor ziene' tegenvaller over het boekjaar 1793 worden opgevoerd. En Philip Hendrik? Deze leek van de aardbodem verdwenen, Lot in de tweede helft van de twintig ste eeuw de ware identiteit van één van Texas' volkshelden - Felipe Enrique Neri 'Baron de Bastrop' - door Amerikaanse historici aan het licht werd gebracht. Deze ontdekten in Nederland bronnen die hun volksheld in een geheel ander daglicht zouden plaatsen. Volgens Stan Ginsel, een Amerikaans filmproducent uit Texas die bezig is met afrondend onderzoek naar het verleden van 'de Baron' met als doel het maken van een documentaire, getiteld Mark of the Baron, zou zijn verschijning door tijdge noten als zeer voorkomend en charisma tisch zijn omschreven. Hij zou aan de wieg hebben gestaan van de vestiging van de huidige Anglo-Amcrikaansc gemeenschap in wat destijds nog de Spaanse kolonie Tejas was. Hij zou in nauw contact hebben gestaan met Moses Austin, de vader van de oprichter van de onafhankelijke Repu bliek van Texas, Stephen F. Austin. Diens naam werd in 1838 tevens gegeven aan de hoofdplaats van de 'Lone Star State', zoals de bijnaam van deze qua inwoner- t Tijdgenoten zouden 'de Baron' als zeer voorko mend en charismatisch hebben omschreven. Op basis van deze getuigenissen schilderde Diana L. Hund Bowden in olieverf een fictief portret van hem. Gek genoeg schetsten de Frie se autoriteiten, getuige het door hen verstrekte signalement, een geheel ander beeld van hun topambtenaar. Waarschijnlijk kwam het voor komen van 'de Baron' meer overeen met dat van het wel degelijk authentieke portret van zijn broer Johannes Fredericus

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 5