Lcov^i 4 aantal cn oppervlakte tweede staat van de Verenigde Staten luidt. Anderhalve eeuw later zou hij dus ontmaskerd worden als een Nederlandse - uit Leeuwarden afkom stige charlatan die in 1793 met een prijs op zijn hoofd zijn land was ontvlucht. Zodra een crowdfundingsactie het beno digde kapitaal zal hebben opgeleverd komt Ginsel van productiebedrijf BnexTV met een filmploeg naar Nederland om opnamen te maken bij de firma Nering Bögel BV in Weert, waarvan de grondleg ger een neefje was van 'de Baron'. Sinds er een intensief contact is ontstaan met het Historisch Centrum Leeuwarden en er voor de Amerikanen allerlei onbekende feiten zijn aangereikt wordt het schema voor het bezoek aan Nederland drastisch omgegooid en zullen er ook in Leeuwarden opnamen voor de documentaire worden gemaakt. Het ligt te zijner tijd in de bedoe ling om de Nederlandse première en de promotie van de documentaire in het HCL te laten plaatsvinden. Wie was Philip Hendrik Nering Bögel? In een bijdrage in Nederlands Patriciaat (Jaargang 1948) wordt de oorspronkelijk uit het Westfaalse Essen afkomstige patri ciërsfamilie Nering Bögel beschreven. De vader van Philip Hendrik - Conraed Laurens Nering Bögel (1730-1773) - behoorde tot de vierde generatie van de Nederlandse tak van de familie 'Böegel', die zich in het midden van de 17de eeuw in Tcrborg in de Gelderse Achterhoek had gevestigd. De meeste leden van de familie bekleedden publieke en bestuurlijke func ties. De familienaam 'Nering' was afkom stig van de grootmoeder van moeders zijde van Gonraed Laurens, die voor het eerst xnet de dubbele familienaam 'Nering Bögel' wordt aangesproken. Conraed Lau rens was aanvankelijk rechter in Terborg en, evenals zijn vader 'drost Hoogheid van Wisch'. Hij huwde in 1754 met de in Suri name geboren Maria Jacoba Kraayvanger (1733-1764). Beiden vertrokken in 1756 naar Suriname. Mogelijk door toedoen van zijn schoonvader Frederik Kraayvan ger, die raad van politie en crimineele jus titie was, werd Conraed Laurens benoemd tot lid van het Gerechtshof te Paramaribo in Suriname. Hier zag Philip Hendrik als jongste zoon op 23 november 1759 het levenslicht. Johannes Fredericus Nering Bögel (1755 1817), de vader van de grondlegger van de firma Nering Bögel BV uit Weert en broer van Philip Hendrik Nering Bögel Bron: Wikipedia Zijn oudere broer Johannes Fredericus Nering Bögel (1755-1817) was de vader van de grondlegger van de firma Nering Bögel BV uit Weert, welke was voortgeko men uit de in 1902 opgerichte NV Deven ter Ijzergieterij en Machinefabriek voor heen J.L. Nering Bögel en Co.. Naast het algemene gietwerk dat ijzergieterijen van ouds produceerden maakte Nering Bögel onder meer brievenbussen, hekken, lan taarnpalen, putdeksels, grafmonumenten en fonteinen. Verder was zij de belangrijk ste leverancier van gietijzeren vuurtorens in Nederland en Nederlands-Indië (waar onder die van Ameland, Westkapelle Laag en Scheveningen). Volgens de genealogie in Nederlands Patriciaat zou Philip Hendrik Nering Bögel na zijn vlucht uit Nederland eigenaar zijn geweest van de plantage Fredericstown bij Baltimore in de Amerikaanse staat Mary land. In 1799 zou hij aldaar als 'vermist' zijn opgegeven. Een overlijdensdatum wordt in de in 1948 opgestelde genealogie Nering Bögel niet gegeven. Een teken dat de 'whereabouts' van de gevallen belas tingontvanger al die tijd een goed bewaard geheim zijn gebleven. De Leeuwarder jaren van Philip Hendrik Nering Bögel Wanneer precies Philip Hendrik zich in Leeuwarden vestigde is niet exact te bepalen. Zeker is dat hij op 28 april 1782, wanneer hij te Oldeboorn in het huwelijk treedt met Georgina Wolfelina Frangoise Lycklama a Nijeholt (1765-1816), afkom stig was van Leeuwarden. Zijn naam komt echter niet voor in de lidmatenre- gisters van de nederduits gereformeerde gemeente. Wel wint hij op 26 november 1787 het burgerschap van Leeuwarden. Uit een collectie brieven van de Friese Stadhouders en anderen aan de Staten van Friesland blijkt volgens een op 2 november 1782 gedagtekende kennisge ving dat Philip Hendrik Nering Bögel is benoemd tot Ontvanger-Generaal van de floreenrente in Friesland. Niet geheel ondenkbaar is, dat zijn invloedrijke schoonvader Augustinus Lycklama a Nijeholt (1742-1789), die naast Grietman van Utingeradeel (1762 1789) tevens volmacht in de Staten van Friesland (1763-1789), curator van de Franeker Academie (1777-1789) en Raad ter Admiraliteit te Amsterdam (1766) was, als kruiwagen heeft gefungeerd. Via vererving - zijn grootmoeder was name lijk een Andringa - was Augustinus na het overlijden van Regnerus van Andringa, die in 1754 ongehuwd was overleden, in Rechts Andringastate of het Grietmanshuis in Oldeboorn rond 1790 Bron: Gravures Bulthuis en Bendorp t A. JTKJUt TV. GJUZYMA.X5 UUJJS *E OüDEBOORN

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 6