Lcovo.'in} LA.il Uitsnede van het ontwerpplan van de nieuwe voorgevel van het pand Voorstreek 36. Tekening: ir. Meine Gerbenzon, architect BNA Uitsnede van het ontwerpplan van de oude toestand van de voorgevel van het pand Voorstreek 36. Tekening: ir. Meine Gerbenzon, architect BNA brich Vincents. De nieuwe eigenaars gingen er zelf niet wonen, Frits Meinerts en zijn vrouw bleven de herberg uitbaten. In 1645 komt de 'huisinge, plaetse en schuire, staende en gelegen aan het Visch- merckt, 'Bentum' genaempt' voor 8.800 goud guldens in handen van Uldrich Dirks (de Horn) en zijn vrouw Elisabet Pieters. Hoewel zij niet voorkomen in de registers van waar den met een tapvergunning, bleef de gewes telijke overheid van de horecafaciliteiten van Benthem gebruikmaken. Waarschijnlijk was het beheer van de herberg in handen van ie mand die wel permissie had drank te schen ken. Hun zoon Dirk verwierf in 1656 wel het recht wijn te tappen. Hij oefende het beroep van horecaondernemer echter maar kort uit: al na vijf jaar ging een ander de herberg ex ploiteren. Net als een van haar voorgangsters zal Dirks echtgenote, Jetske Everts, de dage lijkse leiding in de herberg gehad hebben, want Dirk was schilder, net als zijn vader. N.B.: Opvallend veel schilders combineer den hun ambacht met het uitbaten van een dranklokaal. Jan Steen is uiteraard de be kendste, maar in Leeuwarden werd bijvoor beeld herberg De Valk aan de Wirdumerdijk korte tijd geëxploiteerd door de schilder Ca- sparis Hoomis; zijn collega's Emanuel Mu- rant en Jacob van der Croos behoorden tot de vaste klanten. Gestage neergang In de jaren rond 1660 ging Benthem een extra functie vervullen: die van 'postkantoor'. Het postale verkeer tussen Leeuwarden en grote plaatsen buiten Friesland werd lang enkel verzorgd door boden waarvan de taken door de Leeuwarder magistraat waren vastgesteld. In 1663 richtten Gedeputeerde Staten echter een soort provinciaal postbedrijf op: voort aan vertrok tweemaal per week een speciale bode naar Zwolle en verder gelegen plaatsen. Poststukken en brieven konden bij Benthem afgegeven worden. Dit zal ongetwijfeld extra klanten en omzet gegenereerd hebben, maar de status van ontmoetingsplaats voor de lo kale en provinciale elite geen goed hebben gedaan. In de vroege achttiende eeuw onderging het gebouw waarin de herberg gevestigd is, grote veranderingen. Jonkheer Hessel Vegelin van Claerbergen was inmiddels eigenaar ge worden van het huis aan de Turfmarkt recht

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 12