LeOVdLT^ LA.il achter Benthem. Via een serie transacties ver wierf hij bijna alle aangrenzende panden, waaronder de herberg. Hij liet het onderkel- derde achterhuis daarvan aftreken en toen hij het resterende deel van het gebouw weer verkocht, werd bepaald dat de nieuwe eige naar 'de cosijns, glasen, vensters sampt an dere kiekgaten sal moeten dichtmetselen, soodat van het huis Benthem hetsij van voo- ren ofte van terzijden, van onderen ofte van boven en van het thorrentie of van dackgla- sen noit enig gesicht op de gronden ofte ge bouwen van de heere Vegelin van Claerbergen sal mogen sijn ofte geduldt worden'. De jonk heer was duidelijk gesteld op zijn privacy! Voor Benthem waren de gevolgen ingrij pend: het gebouw verloor meer dan een derde deel van de voor de horecafunctie be schikbare ruimte en ook voor de keuken en het brouwhuis moest een nieuwe plek in het huis aan de Voorstreek gevonden worden. Bovendien ging de rechtstreekse verbinding met de Turfmarkt - waar een groot deel van de clientèle werkzaam was - via de Benthe- mersteeg verloren. Pieter van der Geest werd in 1710 de nieuwe eigenaar van het gebouw dat de hele acht tiende eeuw in het bezit van zijn familie bleef. In die periode wisselden de uitbaters regelmatig elkaar af, een aanwijzing dat de exploitatie van de herberg moeizaam ging. De financiële situatie van Jan Leverland, exploi tant van 1747 tot 1753 wordt zelfs gekarakteri seerd als 'suinig in staat'. De hierboven genoemde oorzaken waren zeker niet de enige voor de teloorgang van Benthem als horeca-etablissement voor de maatschappelijke bovenlaag. In de tweede helft van de zeventiende eeuw zette een trend in waarbij vrije tijd meer en meer in de huise lijke omgeving werd doorgebracht. Leden van de betere kringen ontmoetten elkaar in de sa lons van hun herenhuizen, pas vanaf het eind van de achttiende eeuw zouden sociëtei ten functies gaan vervullen die herbergen eerder hadden. Met dank aan Anny Bokkinga, Wim Dolk en Frank van der Waard. 11 Tegen 1900 kwam Douwe Postma in het bezit van Benthem. Waarschijnlijk liet hij de voorgevel kort daarna geheel vernieuwen. In een steen naast de linkerdeur zijn twee letters gekrast waarin met met enige goede wil D P kan herkennen. De aanbouw aan de linkerkant is in de tweede helft van de vo rige eeuw naar de voorzijde vergroot

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 13