LeOVdLT^ LA.il De Oostenrijkse anti-nazi Onder die Duitsers bevond zich een onderof ficier van de Luftwaffe, een Oostenrijker, Josef Poltrum genaamd. Hij was fel anti-nazi en maakte dat keer op keer duidelijk. Hij zocht regelmatig contact met de manschap pen van de LBD en raakte van lieverlee met hen op vertrouwelijke voet. In het bijzonder ontstond een vertrouwensband met mijn vader. Dit leidde ertoe, dat hij bij ons thuis werd uitgenodigd, hetwelk hij met graagte aannam. Hier ontstond de basis voor een langdurige vriendschappelijke relatie, die in 1952 eindigde met de dood van Poltrum. Ver volgens bleef schriftelijk contact met zijn na bestaanden voortduren tot circa 1960, waarna daaraan grotendeels een einde kwam. Door het aangaan van een vriendschappe lijke betrekking tussen de onderofficier en mijn vader ontstond voor beiden een riskante situatie, voor de eerste nog het meest, want Poltrum was niet erg geliefd in de kazerne. Hij was kennelijk als Oostenrijker een vreemde eend in de bijt, die niets moest heb- ben van de nazi's en de door hen ontketende oorlog. Hij stak zijn mening niet onder stoe len of banken en lag meer dan eens overhoop met de kazernecommandant. Dat leverde hem dikwijls, soms streng, arrest op. Boven dien werd hem te verstaan gegeven, dat de contacten met de Hollander niet op prijs wer den gesteld. Poltrum haatte de garnizoens commandant zozeer, dat hij bij ons thuis eens verklaarde, dat niets hem ervan kon weerhouden deze kerel overhoop te schieten. Hij verzocht mijn moeder zijn revolver een tijdje te bewaren, tot zijn woede weer wat ge koeld was. Dat is ook gebeurd. Het wapen werd verstopt tussen lakens en slopen in het dressoir. Naar mijn gevoel een gevaarlijke stunt, omdat ik als nieuwsgierig jochie er naar op zoek ging en het daar vond, hetwelk mij uiteraard niet in dank werd afgenomen, waarna het op een minder opvallende plaats werd verstopt. Bij een eventuele huiszoeking door de Duitsers, die Poltrum voortdurend in de gaten hielden, liepen mijn ouders natuur lijk ook gevaar voor represailles. Oefening van de Luchtbeschermingsdienst, op het dak van Gemeenteschool 4 aan de Wissesdwin- ger, 4 april 1938 Mijn vader verklaarde ooit, dat Poltrum een verzetsman was binnen de Wehrmacht en ook gegevens doorspeelde aan het Neder landse verzet. Vanuit Harlingen zou hij zelfs samen met hen via radiocontacten informa tie hebben doorgespeeld naar Engeland, wie zal het zeggen? Maar het zou best eens waar kunnen zijn, als kennis wordt genomen van het verdere verloop in dit verhaal. Poltrum werd in januari 1942 overgeplaatst naar Soesterberg. Vanaf dat moment ont stond regelmatige correspondentie, die ik vond in de erfenis van mijn vader. Hieruit valt af te leiden, dat Poltrum de overplaatsing niet prettig vond. Het vermoeden bestaat dat de kazernecommandant hem wel kwijt wilde. Na zijn vertrek uit Leeuwarden kwamen er re gelmatig Duitse soldaten bij ons aan de deur, gezonden door de kazernecommandant, omdat we toch ook zo vriendelijk die Oosten rijker hadden opgevangen? Mijn moeder wei gerde ze echter, maar eens werd ze ruw aan de kant gezet en drongen de Duitsers brutaal onze woning binnen. Een angstige belevenis! Het continu weigeren van de militairen werd ons niet in dank afgenomen. Het leek erop, dat we getreiterd werden. Gelukkig is het met een sisser afgelopen, na enige tijd stopte de aanloop. En na de oorlog? Je mocht verwachten, dat dit muisje een staartje zou hebben. Maar bij de bevrijding werd ons geen strobreed in de weg gelegd. Merkwaardig of niet? We hadden tenslotte contacten met de bezetter. Maar in ons buurtje woonde tegenover ons een ver zetsman. Toen de bevrijding zich aandiende, trad hij in de openbaarheid en nam deel aan arrestatie van 'foute' Nederlanders. Daar hoorde mijn vader gelukkig niet bij. Men wist van de contacten met Poltrum. Het bleek, dat men op de hoogte was van de rol van Pol- trum, die men kende en voor wie men veel respect heeft gehad. Hoe is het verder met Poltrum gegaan? De levensloop van Poltrum Uit de - uiteraard gecensureerde - correspon dentie gedurende de oorlog blijkt, dat Pol- trum meerdere keren als strafmaatregel in 13

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 15