t Jofef Poltrum Ct)ciftlid)es FIndenKen an berin Staub ift allee, ujas gefdjaffen, Staab ift alles, was biet ïcbt nur det (Seift, der Öottesfunbe, Srei binauf fjimmel ftbwebt. Rube in 5tteden! ITlein Jefus Barmberïigheit! LcOVO-'t^La.^ Duitsland is overgeplaatst, maar ook tijdens verlof op eigen initiatief reizen heeft onder nomen, soms naar zijn woonplaats Ebensee in Oostenrijk. In een van zijn brieven be schrijft hij zijn levensloop vanaf 1938. In maart van dat jaar wordt hij door de nazi's ge vangen genomen en tot oktober in een kerker opgesloten. Dit op grond van zijn Oosten rijkse gezindheid en anti-nazi opvattingen. Op 6 januari 1939 moest hij opkomen in het Duitse leger bij de Luftwaffe, waarna ook de legering in Leeuwarden plaatsvond. Na zijn vertrek naar Soesterberg in 1942 is hij weer naar diverse legerlocaties in Duitsland over geplaatst. Op zekere dag wordt een Ameri kaans gevechtsvliegtuig neergeschoten. De piloot redde zich met de parachute en blijft hangen in een boom, waaruit Poltrum hem verloste. Dat leverde hem wederom straf op, "SnfleftïKtcr ï>fs SSkjirts-Hflraramtcn (Smnnbcn melcbet am 17. Rpcil 1952 nadj Idngerem, fdjmecem Ceidcn im 50. Cebensjabre oerfdiieden ift. ïellkanimtrgiil-Diuditrei EmunBtn Bidprentje dat werd verstuurd na het overlijden van Josef Poltrum op 17 april 1952 Collectie Roel de Groot wegens het toebrengen van schade aan en het in gevaar brengen van de Duitse Wehrmacht. In maart 1944 wordt Poltrum voor straf op gesloten in een SS-kamp. Na enige weken ar rest werd hij overgeplaatst naar een vervangingseenheid in Wenen en van daaruit moest hij naar KZ-Lager Mauthausen bij de bewakingsdienst. Hij beschrijft de afgrijse lijke toestanden aldaar, welke voor hem aan leiding waren een verzoek tot overplaatsing bij het SS-commando in te dienen, wat hem opnieuw, nu vier weken, arrest opleverde. Van Mauthausen moest hij daarna naar KZ- Lager Gusen en vervolgens naar een KZ-Lager vlakbij zijn woonplaats Ebensee, een soort dependance van Mauthausen, gevestigd in onderaardse gangen en grotten. In dit con centratiekamp heeft hij zich ingezet voor ge vangenen van vele nationaliteiten. Hij zorgde bijvoorbeeld voor medicijnen en passend voedsel, het kamp binnengesmokkeld met voor reparatie bestemde zaken. Voorts zag hij kans een verzetsgroep met gelijkgestemde kameraden op te bouwen, evenals een derge lijke groep onder de gevangenen. Toen de geallieerden naderbij kwamen om het kamp te bevrijden, eiste de kampcom mandant dat de gevangenen zich in de onder aardse gangen zouden begeven, waarin springstoffen heimelijk door de SS'ers waren verborgen, maar wat door Poltrum was ont dekt. De bedoeling was de gevangenen door het opblazen van de onderaardse gangen om het leven te brengen voordat de bevrijding kwam. Maar Poltrum heeft dit met zijn ver zetsgroep weten te verhinderen, door de mensen vroegtijdig te adviseren geen gevolg te geven aan een dergelijke opdracht. De ge vangenen weigerden het commando dan ook, zodat vele levens zijn gespaard. Een ware hel dendaad. De kampcommandant heeft bij de nadering van de geallieerden zijn biezen ge pakt en de gevangenen zijn bevrijd. Dat was op 6 mei 1945. Op dat tijdstip bevonden er zich ruim 16000 gevangenen in het kamp. Tot slot Dit is een korte weergave van een indrukwek kende gebeurtenis, waarin onze vriend Pol- Josef Poltrum in burgertenue. Collectie Roel de Groot trum een ware heldenrol heeft gespeeld. In het Widerstandsmuseum te Ebensee wordt uitgebreid aandacht geschonken aan de dra matische geschiedenis van dit concentratie kamp tijdens WO II. Zie ook www.memorial-ebensee.at. Ook in Neder land is hieraan uitgebreid aandacht geschon ken door de Stichting Vriendenkring Mauthausen van nabestaanden van voorma lige Nederlandse gevangenen van de kam pen. Voor mij blijft de herinnering aan Poltrum waardevol en er is nog bescheiden contact met zijn nabestaanden. Poltrum heeft in een van zijn laatste brieven de wens uitgespro ken, dat de inwoners van zijn geliefde Leeu warden, inclusief zijn vrienden van de LBD, nog eens kennis mogen nemen van zijn op treden als tegenstander van de nazi's. Mijn vader, op 92-jarige leeftijd gestorven, heeft die kans niet gehad. Ik hoop hiermede die wens te hebben vervuld.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 16