LeOVdLT^ LA.il NSB-ers opgebracht door de NBS op de Nieuwestad, april 1945 tot het moment van behandeling bij het Bij zonder Gerechtshof of het Tribunaal. Ook deze taken van de POD werden reeds in okto ber 1945 overgenomen door de procureurs fiscaal. Bij de arrestaties, waarover in augustus 1945 minister-president Schermerhorn zijn verontrusting al uitsprak, liep er nogal wat fout, stelt Ype Schaaf in Laarzen op de Lange Pijp: 'NSB'ers en SS'ers werden met hun vrou wen opgepakt. Heel kleine kinderen konden wel mee in het kamp, maar grotere moesten zich maar redden. Omdat vaak familieleden die kinderen niet wilden, moesten particu liere organisaties en kerken plus het Militair Gezag daar voorzieningen voor treffen. Zo was er een tijdlang een tehuis voor NSB-kin- deren in het Nieuwe Stads Weeshuis'. In het jaarverslag over 1946 van Pro Juventute, die het Militair Gezag adviseerde, lezen we dat ze bemoeienis had bij de plaatsing van 282 NSB- jongeren uit Leeuwarden. De huizen en de inboedels van de NSB'ers werden na arrestatie in beslag genomen. Soms trokken teruggekeerde onderduikers of gedeporteerden of verzetsmensen erin, die ook de meubels kregen. Als vrouwen van NSB'ers werden vrijgelaten, was het aan hun om bij het Gemeentelijk bureau voor inbe slagname van roerende goederen van vijan den, NSB'ers en andere landverraders, in de Weerd, te bewijzen wat hun huis en boedel was geweest. Met andere woorden: vóór dat de vrouwen veroordeeld waren, werden hun goederen al geconfisqueerd. Wat de arresta ties betreft werd nogal willekeurig te werk ge gaan, zodat de collaborateurs in het mannenkamp op de vliegbasis op een be paald moment een lijst met 300 namen, waaronder veel aannemers, aan de comman dant gaven met de boodschap: 'wanneer wij hier moeten zitten, horen zij hier ook'. Dat er bij de arrestaties, ondanks de oproep van de leiding van de NBS om zich te beheer sen, wel eens te hardhandig werd opgetre den, bewijst de dood van de twintigjarige dochter Jeltje van NSB'er Wiebe van der Ven uit de Jacob Binckesstraat, die zodanig ver wond raakte bij de arrestatie van haar ouders, dat ze 's avonds in het ziekenhuis overleed. Het Bijzonder Gerechtshof Leeuwarden 'Op en om het Zaailand was het gistermorgen aanmerkelijk drukker dan gewoonlijk bij een zitting het geval is. Op de stoepen van het Ge rechtsgebouw stonden gezellig keuvelend, als gold het een uitverkoop, rijen nieuwsgie rigen om tot dit eerste proces te worden toe gelaten. Er is grote belangstelling voor het feit dat in Friesland de eerste berechting van de oorlogsmisdadigers begint.' (Leeuwarder Courant, 19 december 1945) Dit was het begin van het Bijzonder Gerechts hof Leeuwarden dat, onder leiding van procu reur-fiscaal mr. Lasonder, ook kamers had in Groningen en Assen en ging oordelen over de zwaardere vergrijpen. Het Hof kende de volgende samenstelling: president mr. J. Wedeven, rechtsgeleerde en een van de twee dappere raadsheren, die samen met mr. F.H. Viehoff als gevolg van het 'Leeuwarder arrest' in 1943 uit zijn ambt werd gezet. Vervolgens de raadsheren mrs. Heij- meijer, Westerling en Van de Schee, advocaat fiscaal J. Louet Feisser en mr. G.R. Nubé, die we kennen uit het artikel over deze familie in Leovardia 26. Tegen een vonnis kon de ver dachte in beroep gaan bij de Bijzondere Raad van Cassatie, althans als dit door het Bijzon der Gerechtshof in het vonnis werd toege staan. Op de eerste zitting werd meteen al de op nieuw ingevoerde doodstraf, die reeds 75 jaar daarvoor was afgeschaft, geëist tegen land- wachter De Koe uit Wolvega, die werd bijge staan door mr. Koopmans. Op 5 november 1946 stond de eerste SD'er uit Leeuwarden te recht, de vierentwintigjarige Jan Meekhof, 'een bleke schichtige boerenzoon uit Ruinen, een der ellendigste sadisten, die er in het Old Burger Weeshuis, de Spaarbank en het Bur- maniahuis te vinden waren in de duisterste dagen van de Duitse terreur' (Leeuwarder Cou rant). Zijn naam riep herinneringen op aan de executies bij Dokkum, Herbaijum en Wol- vega, de moord op Johannes Kolff (Jodocus, een van de groep die de gevangenis overviel) op 29 januari 1945 in de Dronrijperstraat en 17 Franciscus Lammers (1899-1971), een man die voor de S.D. van onschatbare waarde is geweest en die als bijnaam droeg 'de schurk met intellect'

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 19