nhoud Leovardia, historisch tijdschrift voor Leeuwar den en omgeving is een uitgave van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd en het Histo risch Centrum Leeuwarden Het blad verschijnt drie keer per jaar. Losse nummers 7 Redactie Paul Bron, Harry Drent, Jan Faber, Anneke Hellinga, Piet Tuik, Klaas Zandberg Medewerkers aan dit nummer Bearn Bilker, Roel de Groot, Ingrid ten Have, Walter Kromhout, Henk Oly Redactiesecretariaat Groeneweg 1 8911 EH Leeuwarden tel. (058) 233 23 50 e-mail: redactieleovardia@aedlevwerd.nl Lidmaatschap/abonnement 20 per jaar t.n.v. LHV Aed Levwerd, Leeuwarden. IBAN: NL27INGB0008456576 BIC: INGBNL2A Incasso's worden geïnd eind februari. Het ver sturen van facturen naar leden zonder machti ging is in dezelfde periode. Ledenadministratie: Antwoordnummer 6163, 8900 VC Leeuwarden, ledenadministratie@aedlevwerd.nl Opzeggingen uitsluitend schriftelijk één maand vóór aanvang van het nieuwe kalenderjaar Opmaak en druk Dekker Creatieve Media Druk Illustraties, tenzij anders vermeld: Historisch Centrum Leeuwarden ISSN 1568-4288 Oplage 1900 ex Op de voorzijde: Twee Canadese militairen poseren voor het pand van kinderarts Dr. WH. Oeberius Kapteijn aan de Stationsweg 2. In het linker deel van het pand is tegenwoordig Café Wouters gevestigd. De afbeelding is, net als die op pagina 16, afkomstig uit een serie van 29 - voor Leeuwarden zeer unieke - kleurendia's, die tijdens en kort na de bevrijding zijn gemaakt door ir. P. Stallinga, secre taris van de Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken. Op de achterzijde: Evenals John Kristel, die na de oorlog twee jaar lang alleen maar in het buitenland kon optreden, werden Leeuwarder artiesten die voor de pro-Duitse organisatie Vreugde en Arbeid hadden opge treden, voor korte of langere tijd verbannen van de podia. nummer 47 mei 2015 Maria Louise, prinses van Oranje, prinses van Hessen-Kassel (1688-1765), landsmoeder in Leeuwarden Voorstreek 36: van deftig woonhuis naar herberg en café (2) Oorlog en vriendschap, een familieverhaal uit WO II De berechting van 'foute' stadgenoten: wraakgevoel in goede banen? (deel 1) Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap Hendrik Nijp, het ellendige leven van een Leeuwarder moordenaar (2) T.C. 't Nijlan, een gouden vereniging Nieuws 9 Historische Vereniging Aed Levwerd 9 Historisch Centrum Leeuwarden 9 Monumentenzorg en Archeologie Brievenbus/mailbox Prijsvraag 15 21 25 27 32 33 34 36 Het volgende nummer van Leovardia verschijnt in september 2015 Sluitingsdatum kopij 1 juni 2015 Kopij bij voorkeur digitaal aanleveren, voorzien van suggesties voor illustraties Niets van deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder vooraf gaande schriftelijke toestemming van de redactie. De redactie van Leovardia heeft haar uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eigenaren te traceren van al het gebruikte beeldmateriaal en als bron te vermelden. Een ieder die zich niettemin eigenaar weet van dergelijk materiaal in deze uitgave zonder dat met hem/haar af spraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen met het bestuur van Aed Levwerd via secretariaat@aedlevwerd.nl

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 2