Lcovo.'in} LA.il Zacharias Sleijfer (1911-1953), verrader en helper van de Sicherheitsdienst talloze arrestaties en mishandelingen van ondergrondse strijders. De aard en de gevol gen van zijn daden waren zo afschuwelijk, dat het mr. Nubé niet veel moeite kostte om tegen hem de doodstraf te eisen, later door de Bijzondere Raad van Cassatie omgezet in le venslang. Op 9 september 1947 werd dezelfde straf geëist tegen de veertigjarige caféhouder van het Friesch Koffiehuis op de Wirdumerdijk, Lucas Bunt, die in de bezettingstijd een van de meest beruchte agent-provocateurs van Friesland was. Er was een golf van opluchting door de provincie gegaan toen de kranten meldden dat Bunt was gegrepen. De grote zit tingszaal was tot in alle hoeken bezet. Lang voor de aanvang stonden al honderden wach tenden voor het gebouw. Mr. Nubé kwam tot de conclusie dat Bunt schuldig was aan zeer zware misdrijven, moord en mishandeling, arrestatie van Joden en onderduikers en het vrijwillig in vijandelijke krijgsdienst treden. Nubé: 'Er is voor deze zware misdrijven een nieuwe straf in onze rechtspraak ingevoerd en ik zie mij in dit geval genoodzaakt deze straf van u te vragen, namelijk de doodstraf.' Uit het verweer van Bunt: 'Toen mijn broer in 1940 sneuvelde en de regering het land ver liet, viel ik ten prooi aan de Duitse propa ganda.' Zijn straf werd door het Bijzonder Hof van Cassatie teruggebracht tot levenslang. Hij werd opgesloten in de Leeuwarder strafge vangenis, waar hij heeft gestudeerd. Na zijn vervroegde vrijlating in 1959 kreeg hij een goede baan in Heerenveen, waar hij in 1981 is overleden. Franciscus Lammers was in onze stad Poli- zeiangestellter bij de SD en in deze functie ar resteerde en mishandelde hij talrijke Friezen. Hij werd Lange Jan genoemd, de 'ziel van de SD en de schurk met het intellect' (hij was voor de Duitsers tolk/vertaler). Door zijn toe doen kwamen er negentien mensen om het leven, reden om de doodstraf te eisen, een straf die eind februari 1950 door de Bijzon dere Raad van Cassatie werd bevestigd. Hij kreeg bij Koninklijk Besluit van 2 november 1950 gratie; het werd een levenslange gevan genisstraf. Beweerd wordt, dat die aanvraag om gratieverlening niet door Lammers werd ingediend, hij achtte zichzelf onschuldig, maar door zijn familie. In 1962 werd de straf omgezet in een tijdelijke straf van zeven entwintig jaar met aftrek van de tijd in bewa ring doorgebracht, waardoor hij medio 1963 vervroegd in vrijheid werd gesteld met als voorwaarde dat hij nooit meer in Noord-Ne derland mocht komen. De gratieverlening werd met misprijzen door Marcus Bakker (CPN) in de Tweede Kamer aan de orde ge steld. Het waren niet alleen Nederlanders die te recht stonden; zo werd op 21 december 1948 acht jaar gevangenisstraf geëist tegen Carl Himstedt, de schrik van Dokkum, omdat hij zich systematisch aan terreur schuldig had gemaakt. Zijn straf werd later gewijzigd in vijf jaar. Op 21 januari 1949 eiste het Bijzonder Ge rechtshof de doodstraf tegen de vijfenveertig jarige SS'er Hauptsturmführer Wilhelm Al- brecht, de man wiens naam in Friesland een begrip werd van alle vernedering en ellende, die de mensen in het laatste half jaar van de bezetting hadden te verduren. Uit het requi sitoir: 'Hij heeft zich schuldig gemaakt aan het stelselmatig bedrijven van een mateloze terreur. Hij heeft zonder enige vorm van pro ces een groot aantal Nederlanders uit de weg geruimd. Weerloze gevangenen heeft hij op middeleeuwse en de meest gruwelijke wijze mishandeld. Het moet in de Spaarbank en het Burmaniahuis een complete hel zijn ge weest.' Hij werd als laatste oorlogsmisdadiger in 1952 op de Waalsdorpervlakte geëxecu teerd. Ype Schaaf weet in zijn boek nog een aardige anekdote te vermelden: 'Albrecht kreeg in de gevangenis op een bepaald mo ment hevige kiespijn. Dokter Bearda Bakker kon het niet laten om de volkomen verrotte kies zonder verdoving te trekken. De harde SD'er van het Burmaniahuis huilde.' Bij wie het niet tot een veroordeling kwam, was Joseph Schreieder, die een grote rol speelde bij het Englandspiel als Kriminaldi- rektor in Den Haag en zich later concen treerde op het oprollen van verzetsgroeperin gen. Hij werd overgeplaatst naar Zwolle en werkte de laatste maanden in Groningen. Schreieder werd er door het Leeuwarder ver zet van verdacht dat hij opdracht had gegeven tot het fusilleren van de verzetsstrijders bij Dronrijp. Hij werd berecht door het Bijzonder Gerechtshof, maar in juli 1948 buiten vervol ging gesteld en in 1949 vrijgelaten. Hoe dwaas kan het lot soms zijn: in de jaren vijftig werkte hij bij Radio Free Europe, samen met zijn vroegere tegenstander 'soldaat van Oranje' Erik Hazelhoff Roelfzema. Het Bijzonder Gerechtshof werd per 1 juli 1949 opgeheven. Nog niet alle zaken waren berecht, maar die werden overgenomen door een kamer van de Rechtbank, waarbij ook de afronding van de zaken Meekhof, Lammers en Sleijffer. Aan een veroordeling van de SD'er en Jodenvervolger Sleijffer, ontkomen aan een aanslag door het verzet eind 1944, is men niet toegekomen, omdat hij na vijf jaar voorarrest in Den Haag om onduidelijke reden van rechtsvervolging werd ontslagen en werd opgenomen in Groot Lankum te Fra- neker, waar hij in 1953 overleed. Bij het Bijzonder Gerechtshof Leeuwarden

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 20