LeOVdLT^ LA.il werden ruim 550 zaken behandeld. Uiteinde lijk werd daarbij de doodstraf vijf keer opge legd, waarvan slechts één werd uitgevoerd, die van Albrecht. In 2015 promoveert Michiel Severein, oud-rechter in Leeuwarden op een onderzoek naar de vraag of de rechters van het Hof onder moeilijke omstandigheden goede kwaliteit hebben geleverd: waren het eerlijke processen, werden de sancties be hoorlijk gemotiveerd en heeft het een bij drage geleverd aan het wegnemen van de onrust in de Friese samenleving? Zijn conclu sie: 'Het Bijzonder Gerechtshof in Leeuwar den heeft keihard gewerkt en goed gefunctioneerd.' Tribunaal Leeuwarden De zittingen van het Tribunaal stonden onder leiding van een jurist, aangevuld met twee burgers, een combinatie die niet zo gelukkig uitpakte: er was weinig animo onder de bur gers om zitting te nemen en de invloed van leken op het vonnis leidde achteraf tot grote kritiek. Tribunaal Leeuwarden stond onder voorzitterschap van mr. K. Bijlsma, de latere kaatsvoorzitter van de Franeker P.C en van mr. C. Dijkstra, kantonrechter te Leeuwarden. De leken waren H. Bearda Bakker (arts), G. Bos (drukker), D. Bosman (accountant), S. Camping (hoofd der school in Huizum), J. Dijkstra (onderwijzer), H. Kingma (direc teur van de timmerfabriek), J.M. Praamsma (meubelfabrikant), S. Rienks (procuratiehou der), A. Runia (bestuurder vakbond CNV), ir. J. Vegter (architect), J. Venema (werkzaam bij een zuivelexportbedrijf), G.L. Walther (inge nieur provinciale waterstaat), D. Witteveen (architect), J. Ytsma (zonder beroep) en M. van der Kam (manufacturier). Overige leden kwamen uit de regio. Bearda Bakker en Van der Kam trokken zich al snel terug. De zittingen werden gehouden in het pro vinciehuis en de behandelde zaken hadden betrekking op lidmaatschap van vijandige or ganisaties, waartoe ook al te vriendschappe lijke omgang met Duitsers gerekend werd, en op het behalen van voordelen uit de bezet ting. De eerste zitting had onder grote belang stelling plaats op 20 december 1945. Ik zal niet alle zittingen inhoudelijk weergeven, maar geef aan de hand van twee zaken op deze eerste zitting en een van een week later, een indruk hoe het bij de behandeling toe ging, met de kanttekening dat ik alleen inwo ners van Leeuwarden 'opvoer' en ik in deze 'lichte' gevallen heb gekozen voor de bescher ming van hun privacy of dat van de nabe staanden. 'Als eerste verdachten moeten verschijnen Sijke en Klaaske L., tweelingen, die als twee druppels water op elkaar gelijken en een vrij kinderlijken indruk maken. Zij waren beiden op zestienjarige leeftijd gastlid geworden van Het proces voor het Bijzonder Gerechtshof te Leeuwarden tegen Joseph Schreieder, die als SS-Sturmbannfuhrer en Kriminaldirektor op dracht zou hebben gegeven tot de represaille- moorden in Dronrijp, 12-04-1945 de Bund Deutscher Madel, droegen een uni form en woonden bijeenkomsten van de Bund bij. Veel politieke overtuiging is er bij de meisjes niet aanwezig: zij deden er spelle tjes en gymnastiek. De verdediger, mr. B. van der Veen, belicht de minder gunstige familie omstandigheden van S. en K. en vraagt daar aan de nodige aandacht te besteden. Bij de uitspraak is rekening gehouden met het feit dat de meisjes al een half jaar geïnterneerd zijn geweest, zodat geen verdere vrijheids straf wordt opgelegd, alleen ontzegging van het actieve en passieve kiesrecht voor tien jaar. Verder zal den procureur-fiscaal het ver zoek worden gedaan om de meisjes ver plichte tewerkstelling op te leggen tot het tijdstip van hun meerderjarigheid.' Omdat zij zich hieraan niet hielden werden ze op 2 april 1946 alsnog veroordeeld tot twee maanden internering. 'De tweede zaak is van ernstiger karakter en betreft Jacob J., lid van de NSB, later zelfs lid van de WA. In die hoedanigheid droeg hij een uniform en nam deel aan de oefeningen van deze instelling. Ir. S. v.d. Burg, adj.-dir. van de Coöp. Condensfabriek, waar verdachte heeft gewerkt, wordt als getuige gehoord en geeft een gunstig rapport over J. Hij verklaart zich bereid hem weer in dienst van de fabriek te nemen. Na in de raadkamer te zijn geweest, spreekt mr. V.d. Herberg het vonnis uit: ander half jaar internering, waarbij rekening wordt gehouden met de tijd die verdachte reeds in detentie heeft doorgebracht en ontzegging van het actief en passief kiesrecht voor den tijd van tien jaar.' (Leeuwarder Courant) Wie de verslagen van het Tribunaal in de Leeuwarder Courant leest, ontdekt dat er in de loop der tijd een verschuiving is van aanvan kelijk uitgebreid met hier en daar leedver maak, naar een meer zakelijke opsomming van de vonnissen. Dat leedvermaak blijkt ook uit het verslag van 26 december 1945: 'Voor het Tribunaal Leeuwarden werd gisteren de parade der 'onnozelen' voortgezet. Op 11 mei 1940 wist Sake de V. uit Leeuwarden eerst niet goed of het nu Duitsers of Engelsen waren die voor zijn deur langs reden en hij is toen zeer welwillend tegenover de soldaatjes geweest.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 21