Hendrik Nijp, het ellendige leven van een Leeuwarder moordenaar (2) -t LeOVdLT^ LA.il Klaas Zandberg In Leovardia 41 stond een artikel met als titel 'Hendrik Nijp (1884-1952), het ellen dige leven van een Leeuwarder moorde naar'. Het artikel sloot af met de constatering dat er weliswaar veel afstam melingen zijn van Nijp, maar dat er kenne lijk geen familieleden meer zijn met herinneringen. Inmiddels zijn er toch en kele reacties gekomen. ''t.v/./W.y ..¥>4*4 Hendrik Nijp (1884-1952) Collectie Familie Nijp Cor Seinstra meldde dat het graf van Hendrik en zijn vrouw nog op het kerkhof van Lekkum aanwezig is (zie Leovardia 43). In het najaar van 2013 reageerde Anja Haasbeek uit Lelystad in een facebookbericht als volgt: 'Beste Klaas, ben jij de Klaas die in het blad Leovardia een artikel heeft geschre ven over mijn oudoom, getiteld 'Hendrik Nijp (1884-1952) het ellendige leven van een Leeu warder moordenaar'? Bij mijn grootouders in huis heeft namelijk deze moord op zijn vrouw plaats gevonden. Vlak voor de ogen van mijn moeder en haar broer en zuster. Een ver familielid uit Leeuwarden heeft van het artikel een kopie gemaakt en naar mij toege zonden. Dit, omdat ik al jaren bezig ben aan een genealogisch familiealbum compleet met foto's, wat tevens een soort kroniek moet worden over mijn Friese familie. Hendrik Breedenbach namelijk was gehuwd met Beitske Nijp. Mijn grootvader, een Breeden- bach, was de zoon van de bekende Johannes Breedenbach, beter bekend als Rooie Jantje, de pottenbakker en tevens mensenredder van 't Vliet. Mijn oma is een Nijp en de zuster van de bewuste Hendrik Nijp. Uiteraard komen de mensenredder aan de ene kant en de moordenaar aan de andere kant uitgebreid in mijn kroniek voor. PS, Ik stuur een foto van een jonge Hendrik mee en één met hem en een aantal kinderen uit zijn eerste huwelijk.' Achterkleinzoon Gerrit Nijp De meest inhoudelijke reactie kwam in april van dit jaar van achterkleinzoon Gerrit Nijp, die na een lang en avontuurlijk leven sinds kort weer in Leeuwarden woont. Hij wist uit familieoverlevering nog veel te vertellen, ook al heeft hij zijn overgrootvader nooit zelf ge kend. De vader en de grootvader van Gerrit vertel den openlijk over het beladen verleden van dit zwarte schaap in de familie. Veel kan hij zich nog bijna woordelijk herinneren; over bijvoorbeeld kroegruzies en drankmisbruik: 'Hij zoop als een ketter, was geen gemakke lijke vent en oersterk. Had een kort lontje, maar ook wel verstand. Hij was heel sterk, misschien wel de sterkste man in Leeuwar den in zijn tijd, en vaak in kroegruzies ver wikkeld. Hij heeft een keer wel dertig man in zijn eentje uit de kroeg geslagen'. Hendrik was waarschijnlijk alcoholist. Ook niet Nijl and—Koster, raw. T., Anton Ma nee straat !2 Nijman, J., arbeider N.S., Kwartelstraat 13 Nitra'arW., boordenwasscher, Kwartelstraat 13 Mij mei j er, J., bulteegew. geëmployeerde P.T.T., Gerard Terborchstraat 35 Nip, A., eject™-monteur, Oystbert Japicxstraat 104 Ni p, B., los arbeider, Hollanders!raat IS Ni p, tin lp besteller P.T.T., Ocverdwarsstraat 19 Ni p, C-, winkelier ïri kruiden.waren, Gerard Doustr. 20 Nijp, wed. Ch 1.Barent Pcckesslraat 38 Nijp, G,, timmerman, Dckamastraat 8 Nijp, H., A cca mast raat 7 Nijp, tl-, bloemistkneeht, Dekamaslraat 31 Nijp, H., kappersknecht, Barent Fockesstraat 38 Nijp, J, loods knecht v. en I Fabrieksteeg 20 Nijp. J., kleermaker, Droevendal 41 bov. Nijp, J., bankwerker, Willem Sp ren gerstraat 20 Nijp, betonwerker, Starterstraat 18 Nijp, pakhuisknecht, Barent Fockesstraat 38 Nijp. J., Groote Kerkstraat 24 Nijp, J,, arbeider, Noordvlietstraat 2(5 Nijp, J kantoorbed., Noordvlietstraat 20 Nijp, wed. J., Kruisstraat 33ben. Nijp, wed, j,, Zuidvliet 306 NijpReitsma, J.p werkster, Dekamastraat 31 Nijp, mej. At,, verkoopster, Barent Fockesstraat 36 Nijp, N., brievetrbestelIer, Houtstraat 33 Nijp, P.r bmmerkuecht, Noordvliet 23 Nijp, R. A., magazijnbed., Spanjaardsstraat 3 Nijp, R. Ch., kaaspakhuisknecht, Eksterstraat 29 Nijp. R., cement werker, Nieuwe Houtstraat 25 Nijp, R. Ch., betonwerker, Zuidergrachtswal 12 Nijp, S,p chauifeur gem, rein., Ie Saskiadwarsstr. 12 Niip, S., carosscridbouwer, Bisschopstra ar 14 Nijp, 7'. M.r reiziger in ijzerwaren, Matthias van Pelli- cpmstraat 13 Nijp, Tj,, Fabrieksteeg 28 wed, Tj,, Cambuursterpad 156 H. de, hulpbesteller P.T.T., Tuinbouw straat 9 "t, B., watertitter. Polderstraat 25 Fragment uit het adresboek 1948

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 27