T.C. 't Nijlan, een gouden vereniging RE CREATIE CENTRUM LEEUWARDEN ZUID - LeOVdLT^ LA.il Walter Kromhout Ruim vijftig jaar geleden, op 29 maart 1965, werd de tennisvereniging 't Nijlan opge richt. Het tenniscomplex ligt aan de noord kant van het Stephensonviaduct en is onderdeel van het sport- en recreatiege bied Nijlan. In dit artikel een terugblik op de aanleg van de accommodatie en de op richting van de vereniging, aandacht voor enkele sportieve prestaties en bijzondere leden én een korte beschouwing over het bijzondere karakter van de club1. In 1888 werd de eerste Leeuwarder Lawn Tennis Club (LLTC) opgericht, met speelmogelijkheid op het terrein van de ijsclub aan de Bleekerstraat. Een ta melijk elitaire vereniging, afgemeten aan het aantal dubbele namen in het ledenbestand. Geleidelijk kwamen er meer clubs, soms spe cifiek bedoeld voor een bepaalde beroeps groep (juristen, medici en dergelijke) ofwel bedoeld voor tennissers met een gelijke ge loofsovertuiging of etnische achtergrond (re patrianten bijvoorbeeld). In die eerste jaren werden veelal grasbanen aangelegd of liever gezegd gebruikt, onder andere op een terrein aan de Harlingerstraatweg, de Westersingel, de Wilhelminabaan en Achter de Hoven. Begin twintigste eeuw werden ook cementba- nen aangelegd, 'geschikt' voor tennis én spor ten als korftal en kaatsen. In 1920 gingen enkele verenigingen op in een nieuwe ver eniging, Leeuwarden Tennissport, die het ter rein achter De Kleine Bontekoe inrichtte met drie gravelbanen. In 1973 volgde opnieuw een fusie van diverse verenigingen die gebruik maakten van het complex bij De Bontekoe. LTV De Bontekoe werd opgericht en ontwik kelde zich tot een grote vereniging met in de jaren tachtig een ledenaantal van circa 1450. Recreatiecentrum zuid, 1955 Uit: 50 Jaar 't Nijlan In 1977 startte Tennisclub Goutum, vier jaar later tennisclub De Molen. In deze uiterst summiere schets van de Leeuwarder tennis- geschiedenis missen we de in 1965 opge richte TC 't Nijlan. We gaan daarvoor eerst terug naar de jaren vijftig van de vorige eeuw. Recreatiegebied Nijlan Al in 1952 werd door de gemeente een om vangrijk recreatiegebied gepland ten oosten van de spoorlijn Leeuwarden-Zwolle. Een ge bied bedoeld om allerlei sporten te beoefe nen. Daarmee werd tegemoetgekomen aan de groeiende vraag naar sportvoorzieningen en recreatiemogelijkheden. Daarmee werd ook compensatie geboden voor het verlies aan sportaccommodaties in de bestaande stad. En daarmee werd tevens een geluidsbuffer gevormd tussen het spoor en de oprukkende woonbebouwing van Huizum-west en de ge plande stadsuitbreiding ten zuiden daarvan, het latere Nijlan. Een gebied dat destijds gekenmerkt werd door grasland, doorsneden door de toenma lige Nieuwlandseweg. In de noordoosthoek, tegen het spoor, stond een boerderij. De Julia- nalaan was nog niet doorgetrokken, het Ste- phensonviaduct was ingetekend maar zou pas tien jaar later gerealiseerd worden. Een eerste inrichtingsschets van het be oogde recreatiegebied volgde in 1955. Opval lend is de geplande wielerbaan, die er nooit zou komen. Opvallend is ook het plan voor het gebied ten noorden van de 'stadsauto-

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 29