WliH 1E- SPORT.EK RECREATIEGEBIED Lcovo.'in} LA.il weg', met waterpartijen en speelweiden. Minstens zo opvallend is het idee voor het zuidelijk deel van het plangebied: aanleg van zeven tennisbanen en een clubhuis. Het in getekende zwembad (aan de westkant van de tennisbanen) zou jaren later inderdaad daar gerealiseerd worden, zij het wat zuidelijker dan eerder gedacht. Voor de tennisbanen kwam - zoals we nu allemaal weten - een an dere locatie in beeld. In de definitieve plannen voor het recrea tiegebied uit 1961 vinden we én herkennen we de locatie van het tenniscomplex ten noorden van de oprit van het viaduct. Vijf tennisbanen met kleedaccommodatie, gren zend aan een speelweide, een rolschaatsbaan en een speeltuin met rondom sloten en wa terpartijen. 'Momenteel bevinden zich in de gemeente veertien tennisbanen, alle gelegen achter de Kleine Bontekoe. Ter bevordering van deze tak van sport is het gewenst om ook banen in het oosten en zuiden der stad aan te leggen', aldus het college van B&W bij de aanbieding van de plannen. Plattegrond recreatiegebied Aanleg en oprichting In 1963 werd een begin gemaakt met de aan leg van het nieuwe recreatiecomplex. In 1965 zouden de (gemeentelijke) tennisbanen ge reedkomen met de mogelijkheid voor vereni gingen en particulieren om een of meerdere banen voor het gehele seizoen te huren. Met de oplevering van de Nijlan-banen verviel de exclusiviteit van de particuliere banen bij de Kleine Bontekoe. 'Al in 1956 kwam ik met mijn vrouw in de Arubastraat wonen, waar we uitkeken op de weilanden. Het grootste gedeelte van de wijk moest toen nog gebouwd worden. Hoewel de tennisclub aan de overkant van de Juliana- laan zijn onderkomen kreeg, bestond er van het begin af een bijzondere band met woon wijk Nijlan. En dat kwam niet alleen door de naamsverwantschap. Er werd vaak over ge sproken en in zekere zin was de tennisclub ook een bindende factor voor de buurt', aldus erelid Tom Verdenius. De tennissport zat in de lift. Tennis kreeg een steeds minder elitair karakter, bleek ge schikt voor alle leeftijden en het 'Tom Okker- De tennisbanen in 1965 Foto: Sj. Andringa effect' werkte door. Bovendien nam de wel vaart snel toe en had een ieder steeds meer vrije tijd ter beschikking. Vooruitlopend op de oplevering van de vijf banen werd door een groep bewoners van de nieuwe wijk Nijlan een enquêteformulier verspreid met vragen over de wenselijkheid van oprichting van een tennisclub. Zeventig personen gaven zich op bij de contactper soon, de heer A. Algra, waaronder ook diverse niet-Nijlan-bewoners. Ook wethouder Tiek- stra meldde zich aan. Los van die aanmelding gaf de respons op de enquête voldoende aan leiding om een vereniging te starten. Op 29 maart 1965 werd dan ook de TC 't Nijlan opge richt. De heer A. Haarsten werd voorzitter, de heer J. Lont tweede voorzitter, mevrouw Postma secretaris en mevrouw Lakerveld penningmeester. Pionieren was het, met een kleine organi satie en een beperkt aantal leden. De begro ting was bescheiden, de begroeiing maagdelijk. De vereniging was nog geen lid van de landelijke bond KNLTB, een trainer was nog niet beschikbaar en in de competitie

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 30