LeOVdLT^ LA.il werd nog niet meegedraaid. De verplichting om witte tenniskleding te dragen was er ove rigens al wel. In 1965 begon de vereniging, zoals gezegd, met 70 leden. Vijf jaar later waren dat er al 250; in 1980 ruim 400 en rond 1990 zo'n 800 leden. De 1050 leden in 1994 waren echt het maximum. Inmiddels telt de vereniging nog ruim 650 leden en is daarmee de grootste van Leeuwarden. Accommodatie In het voorjaar van 1965 waren de banen ge reed; vijf gravelbanen, naast elkaar gesitu eerd. Voor toezicht en onderhoud van de banen werd door de gemeentelijke dienst Sport Recreatie een terreinknecht aange steld. Op 15 mei 1965 werden de banen open gesteld voor gebruik. De TC 't Nijlan was in die tijd de belangrijkste huurder, maar zeker niet de enige. In het weekend waren overdag twee of drie banen voor de vereniging, door de week vaak minder en soms alleen een be perkt aantal banen en soms alleen op de avond. De overige banen waren voor particu liere huurders. Het verzoek van de vereniging aan de dienst Sport Recreatie om meer banen te mogen bespelen, werd na enige tijd gehonoreerd. De vijfde baan die gebruikt werd door medewerkers van het Waterschap, kwam na overleg ook beschikbaar voor de leden van 't Nijlan. In de beginperiode waren twee was- en toi letwagens beschikbaar als noodvoorziening. In 1966 werd een definitief clubhuis opgele verd. Een clubhuis voor de tennissers en tij delijk ook in de winterperiode voor de voetballers van LVV Friesland, 'van de over kant van het viaduct'. In 1977 besloot de gemeente eenzijdig en onverwacht om de gravelbanen te vervangen door kunststoftanen. De aan te brengen Ma- teco-ondergrond zou over een 'vrijwel onder houdsvrije kunststof toplaag' beschikken en dus tot forse kostenbesparing moeten leiden. Kostenbesparing ten faveure van de ge meente, een slechtere bespeelbaarheid en snel kwaliteitsverlies ten nadele van de ver eniging. De gemeente en de Algemene Ledenverga dering van 1979 gingen akkoord met het plan én met de financiële reservering voor vier nieuwe gravelbanen aan de overzijde van het water. Deze werden in april 1980 in gebruik genomen met de officiële opening door de wethouder van sportzaken Gijs de Vries. In 1985 kwam de gemeente met het voorstel tot privatisering van het tenniscomplex. De vereniging werd voor de keuze gesteld om voor ƒ200.000,- het complex over te nemen, ofwel geconfronteerd te worden met een aan zienlijke huurverhoging. Uiteindelijk nam de vereniging in 1987 voor ƒ70.000,- de opstal len over van de gemeente en werd de bijbeho rende grond voor dertig jaar in erfpacht overgenomen met een jaarlijkse 'last' van ƒ1,-. Ook in 1987 viel het besluit om de vijf Mateco- banen te vervangen door vijf kunstgrasbanen. Begin jaren negentig volgden plannen tot verdere uitbreiding van het aantal banen en mede in relatie daarmee tot nieuwbouwplan- nen van het clubhuis op een meer centrale lo catie. Nieuwbouw bleek op dat moment financieel niet haalbaar; aanleg van twee nieuwe gravelbanen (tien en elf) na over name van een deel van de speelweide, bleek wel mogelijk. Na allerlei kleinere opknap beurten van het clubhuis, werd begin jaren 2000 besloten tot nieuwbouw. In 2010 was de noodzakelijke vervanging van enkele kunstgrasbanen het begin van een ingrijpende herinrichting en vernieuwing van het complex. Kort na de start van de voorjaarscompetitie 2012 kon de vereniging gebruik maken van vier nieuwe kunstgrasbanen. En dat niet al leen. Ook een nieuwe minibaan met oefen muur, extra verlichting, opgeknapte fietsenstalling, nieuw hekwerk, nieuwe be planting en nieuw terrasmeubilair. De ge meente vond dat ze niet achter kon blijven bij een dergelijke vernieuwingsslag en paste de omliggende infrastructuur aan tot een turbo rotonde en een fietstunnel in de route Van Loonstraat-Middelzeelaan. Bijzondere leden Alle leden en oud-leden zijn bijzonder, de een echter nog net iets meer dan de ander.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 31