Leovnr^ LA.il - (tf/0/ï-\ ifit Winnaar* FrleslandCup 1972-1973♦v.l.n.r.Erna Vieeer-Gerdy Viaaer-Jstty v.d*Moord-Jele de Joiig-Adriaan v.d.Ploeg-Paul Ticaaen-Johan Kramer Martin Konfila-Roelof Heida-Harry Luura .Team la laar Sjora Quarré. Kampioensteam 1972 van dienst bestond uit Johan Dalstra (voorzit ter), Henny van der Goot (secretaris) en Arjen Spandaw (penningmeester); zeven aaneenge sloten jaren. Op buurt- en wijkniveau is en wordt opge trokken met De Vluchtheuvel en - vrij recent - met zes andere sportverenigingen op en rond sportcomplex Nijlan: Leeuwarder Zwaluwen, LVV Friesland, Lionitas, Pallas '08, Le Biberon en Levoc. Met de andere 058-verenigingen (De Bonte koe, De Molen en Goutum) wordt overlegd, afgestemd en waar mogelijk samenwerking gezocht. Rond de eeuwwisseling zijn diverse serieuze gesprekken gevoerd tussen toenma lig voorzitter Johan Dalstra en de voorzitter van De Bontekoe, Anja Hiemstra, over een in tensieve samenwerking rond het selectieten- nis. Dit vanuit financiële overwegingen en met het oog op een optimaal baangebruik. Door enkele bestuurlijke perikelen bij De Bontekoe in die tijd, is het bij de gesprekken gebleven. Over een fusie is ooit wel eens gesproken, maar nu even niet. Wintertennis Van oudsher loopt het zomerseizoen, dat wil zeggen het buitenseizoen, van 1 april tot 1 ok tober. Overdekt tennis in Leeuwarden was overigens al mogelijk in de jaren dertig, in De Beurs. In de jaren vijftig kon op twee banen in het nieuwe veilinggebouw De Tuinbouw aan de Huizumerlaan gespeeld worden. De tennisjeugd kreeg vanaf 1968 in het winter seizoen les in de Frieslandhal, op een beton nen vloer, zonder verwarming, met matige verlichting en - aftankelijk van de trainings dag - met een indringende geur van de vee markt. Ook moest vaak plaats gemaakt worden voor evenementen. Vanaf september 1975 was indoortennis mogelijk op het Nijlan-complex. Indoor Ten nis Zwolle (ITZ) van de heer Lenstra, exploi teerde een tweebaansballon, met verlichting en verwarming. Die exploitatie bleek niet probleemloos, ook al door de ingebruikname van een tennishal bij De Bontekoe en bij De Molen. 1985 leek het laatste jaar te worden. Dat was het inderdaad voor ITZ, maar niet voor indoortennis. Op initiatief van Nol Hoekstra namen enkele leden van TC 't Nijlan de ballon over van ITZ om wintertennis bij 't Nijlan veilig te stellen. De vereniging zag op dat moment geen - financiële - mogelijkheid tot aankoop over te gaan. Fokke Beintema, Klaas Buwalda, Dirk Hoekstra, Nol Hoekstra en Gerard Riemsma richtten de Stichting Wintertennis Nijlan op. De drie laatstge noemden bleven tot 1 april 2014 hieraan ver bonden. Vanaf de winter van 1988/1989 was een tweede ballon beschikbaar. Per 1 april 2014 is afscheid genomen van de Stichting Winter tennis, na een samenwerkingsverband van bijna dertig jaar. De exploitatie van de kantine en de ballon nen is inmiddels neergelegd bij Wintertennis Nijlan, een samenwerkingsverband tussen John Raskeijn en Owen van de Ridder. (Voor)waarden De prima accommodatie (gehele jaar) en de gedegen organisatie vormen zonder meer voorwaarden voor een sfeervolle club. Min stens zo bepalend daarvoor zijn enkele waar den binnen de club. Belangrijk zijn natuurlijk de activiteiten bij de club en de daaraan ge koppelde feesten en partijen. Daarnaast is de TC 't Nijlan een vereniging voor en door 'ge wone' mensen. Geen poeha of bla-bla. Alle rangen en standen komen we tegen. De inzet van vrijwilligers is van grote bete kenis, niet alleen in financieel opzicht, maar zeker ook voor de sfeer en cultuur binnen de vereniging. Er is een mooie balans tussen het prestatief en recreatief tennis en een noodzakelijk oog voor vernieuwing is aanwezig. Erelid Sjors Quarré in 1985: ''t Nijlan was mede opgericht uit onvrede met situaties en mentaliteit bij andere bestaande clubs. Wij wilden het anders en beter doen. Ik denk dat we daar wel in geslaagd zijn'. Ik denk het ook. 1 Dit artikel is een korte weergave van het jubileumboek Fifty-love, geschreven naar aanleiding van het vijftigja rig jubileum in 2015. Het boek is verkrijgbaar bij de ver eniging. 31

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 33