Nieuws van de Historische Vereniging Aed Levwerd Lcovo.'in} LA.il 15 jaar Aed Levwerd en Leovardia Voor sommigen van u lijkt het misschien als de dag van gisteren, maar dit jaar bestaat Aed Levwerd alweer 15 jaar. Als resultaat van de fusie van Vereniging Studiegroep Geschiedenis Leeuwarden (1985) en Stichting Aed Levwerd (1986) zag de Leeuwarder Historische Vereni ging Aed Levwerd op 27 januari 2000 het le venslicht. Naast het voortzetten en uitbouwen van de activiteiten van de twee gefuseerde clubs (onder andere Open Monumenten Dag en publiekslezingen over populair-weten- schappelijke onderwerpen) was het voornaam ste doel in die beginperiode om (weer) een historisch tijdschrift uit te geven: Leovardia. In de eerste Leovardia van mei 2000 schreef voorzitter Hein Ehrhardt dan ook dat het weer hoog tijd werd dat ook in Leeuwarden, dat sinds het verdwijnen van het vermaarde 't Kleine Krantsje van Fenno Schoustra een his torisch tijdschrift moest ontberen, weer iets tot stand werd gebracht. Dat er duidelijk in een behoefte werd voor zien blijkt uit de onstuimige groei van Aed Levwerd in de beginjaren. Nog voordat de eerste Leovardia verscheen telde de vereni ging reeds 300 leden. 'Als we straks ook be ginnen met werven in de stad hopen we zeker op 600 leden uit te komen', aldus be stuurslid Anneke Hellinga in de Leeuwarder Courant van 1 mei 2000. Het bleek echter al snel het dubbele te worden. In 2002 telde de vereniging 1200 leden, en dit is anno 2015 ge leidelijk gegroeid naar 1700, waarmee Aed Levwerd één van de grootste historische ver enigingen van het land is. En onze leden wonen niet alleen in Leeuwarden en omstre ken. Drie maal per jaar valt de Leovardia op deurmatten over de hele wereld. Van Spanje tot Amerika en Australië. Na 15 jaar werd het hoog tijd voor een nieuwe vormgeving. Voortaan verschijnt Leovardia in full colour en ook anderszins 'opgefrist'. Wij zijn er als bestuur trots op dat Aed Levwerd al 15 jaar dé vereniging is die de ge schiedenis van Leeuwarden voor een breed publiek toegankelijk maakt door het organi seren van activiteiten en het uitbrengen van publicaties. We zullen de viering van ons In januari en februari hebben dertien cursisten deelgenomen aan de Kursus Liwwadders. De cursus werd afgesloten met het Liwwadder Diktee. Naast de cursisten streden kenners en pommeranten op 14 februari jongstleden in Café De Ossekop om de eerste plaats. Het dictee, getiteld 'Hoge Noad', was van de hand van Pieter de Groot (uiterst rechts). De presentatie werd verzorgd door Ritsko van Vliet. De jongste deelnemer, Hanneke Hofman (uiterst links), won het dictee met maar zeven fouten. Melvin van Eldik was met vijftien fouten de beste pommerant. De cursus en het dictee kunnen worden beschouwd als een goede promotie van 't Liwwadders. Foto: Pieter van der Ende

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 34