Nieuws van het Historish Centrum Leeuwarden derde lustrum dit jaar uiteraard niet onge merkt voorbij laten gaan. Naast onze regu liere activiteiten staat er voor dit najaar een speciale jubileumactiviteit op het pro gramma. Om de spanning erin te houden ver klappen we u nog niet wat het is, maar zoals u van ons gewend bent belooft het in ieder geval weer iets speciaals te worden. Houdt u vooral, naast het tijdschrift Leovardia, de Fa- cebookpagina Leovardia of onze website in de gaten. De stuwende krachten achter Aed Levwerd zijn natuurlijk de vele vrijwilligers die zich in hun vrije tijd onbezoldigd en vol overgave in- z etten voor onze vereniging en de historie van Leeuwarden. Mede dankzij hun inzet is Aed Levwerd na 15 jaar nog steeds een actieve en bloeiende vereniging. Ik wil daarom ieder- een, die zich op wat voor manier dan ook voor de vereniging heeft ingezet, hartelijk danken voor zijn bijdrage en enthousiasme! Jorrit Holwerda, voorzitter Aed Levwerd Foto's Leeuwarden 1940-1945 Op 15 april 2015 was het precies 70 jaar gele den dat de Canadese bevrijders Leeuwarden binnentrokken. Er kwam een einde aan vijf bezettingsjaren die van blijvende invloed zijn geweest op de Friese hoofdstad. Bij W-Books verscheen die dag een boek met aangrijpende foto's uit de oorlogsjaren, samengesteld door Leendert Plaisier en Gerk Koopmans. Dit boek, Leeuwarden 40-45, kwam uit in een serie over lokale en regionale geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Er wordt aan de hand van een groot aantal niet eerder gepubliceerde foto's uit parti culiere en openbare collecties onder meer getoond dat het alledaagse leven ook in oor logstijd gewoon doorging. Het boek is uit gegeven in samenwerking met het HCL en het Fries Verzetsmuseum. Vanaf 15 april is er ook een tentoonstelling in het HCL met een selectie uit het fotomateriaal. Maria Louise en Knoop In 2015 is het 250 jaar geleden dat prinses Maria Louise van Hessen-Kassel in Leeuwar den overleed. Vandaar dat er dit jaar tal van activiteiten worden georganiseerd waarin Maria Louise en de stadhouderlijke familie centraal staan. Het HCL pakt uit met de ten toonstelling Johann Hermann Knoop (ca. 1700 1768). Verlicht allesweter en hovenier van prinses Maria Louise. De prinses liet Knoop in 1732 vanuit het Duitse Kassel naar Leeuwar- den komen. Knoop had in Kassel de kneepjes van het vak geleerd van zijn vader die als ho venier werkzaam was aan het hof van Maria Louises vader Karel, de landgraaf van Hessen- Kassel. In Leeuwarden was Knoop verant woordelijk voor de inrichting en het onder houd van de tuinen van Mariënburg, het buitenverblijf van Maria Louise vlak buiten Leeuwarden. Ook werkte Knoop aan de Prin sentuin. Volgens overlevering werd Knoop in 1749 door Maria Louise ontslagen wegens n - Fragment van het nieuw ontdekte stadsgezicht rond 1775

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 35