aan het licht zoals een baardmankruikje, een zalfpotje en een steelpannetje. Al deze vond sten en ook vele metaal- en botvondsten moeten nog worden onderzocht door specia listen. Nog een bijzonder fenomeen dat werd aangetroffen zijn de drie grachtdelen. Twee ervan lopen in noord-zuidelijke richting en staan haaks op de derde die een west-oost elijke oriëntatie heeft. Ze staan op geen enkele kaart aangegeven, dus mogelijk ba kenden ze het leerlooiersterrein af en zijn da in de eerste helft van de 16e eeuw gedempt om er de ophogingslaag en bebouwing bovenop te kunnen zetten. Over deze en an dere mogelijke verklaringen wordt nog druk nagedacht door de archeologen. De uitwer king en analyse van het onderzoek zal in 2015 plaatsvinden, waarna over het totale onder zoek een rapport geschreven zal worden. Bouwtekeningen fietsenfabriek Argelo Monumentenzorg en het HCL zijn verblijd met een bijzondere aanwinst: digitale opna men van ontwerptekeningen van het vroegere bedrijfspand van S.M. Argelo aan de Schrans. De originele tekeningen uit 1902 bevinden zich in het archief van architect N.J. Adema, een kleinzoon van Nicolaas Adema uit Franeker die de ontwerper is van het bedrijfsgebouw voor een rijwielfabriek met magazijnen en woningen. In juni 2012 werd het bedrijfspand nage noeg verwoest door een uitslaande brand. De status van het pand als gemeentelijk monu ment en inspanningen van Aed Levwerd voorkwamen dat de bijzondere voorgevel in Art Nouveau-trant werd neergehaald. In 2014 is de gevel hersteld en daarachter is een nieuwe winkelruimte met appartementen gebouwd. De heer Adema nam in 2014 contact op met de gemeente met de mededeling, dat zich in zijn archief nog originele tekeningen van de voorgevel bevinden. Prachtige tekeningen, onder meer met minutieus getekende, kleurige patronen van siermetselwerk, zoals het nog steeds in de gevel te zien is. Hij was bereid de tekening uit te lenen om ze te laten scannen. In de loop van dit jaar zullen de tekeningen in de beeldbank van het HCL wor den opgenomen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 37