Liwwadders, waar is dit? Jacob van Essen LcOVO-'inÏla. Ji 38 Mogelijk is uw motivatie om de fotopuzzel op te lossen wat tanende, of misschien was de opgave in het januarinummer aan de moei lijke kant? Wat het ook moge zijn, er kwam geen enkele oplossing binnen. We nemen u aan de hand van de verklaring van de straatnamen op de site van het HCL mee naar de plek die in de opgave als oplos sing werd gevraagd: 'Via de vroegere Hoekster binnen- en buitenpoort de stad verlatend, bestond sedert 1562 de mogelijkheid om via de Verversbrug (1597 die verwersbrugge buyten Hoexter poert oever die Ee leggende, 1712 de blauwe fer- wersbrugge) de Dokkumer Ee over te steken. In 1693 is er sprake van de 'brugge voor de huysinge en verwerie van hopman Fenema bij de Hoexterpoort'; zou die (blauwe) ver- werij (in 1622 woonde daar al een laken verver) de naamgever zijn? In 1865 werd deze brug afgebroken, maar vier jaar later is er weer een voetbrug ('kiepeloop') over het water gelegd op verzoek van de bewoners van Oldegalileën. De bebouwing aan de overzijde droeg de naam Bij de Verwersbrug (1877 Hoekstersin- gel). Aan de Ee, aan het eind van Olde galileën, lag gedurende enkele decennia het klooster Galilea, dat in 1498 werd overge bracht naar de Tweebaksmarkt. Oldegalileën was tot eind van de 19e eeuw een buurtschap aan de Dokkumer Ee. In 1634 was er sprake van verbetering van ''t lijckpad van Olde- galeyen, opdat d'insetenen van Oldegaleyen met hen lijcken bequamelijck daardoor mogen gedragen worden', in 1642 van 'het maken en onderholden van een vloerd pad door gebuirte, van de ferwersbrugge tot aan het endt van Oldegalileanen', waarvan het on derhoud tot 1880 ten laste van de onmiddel lijk belanghebbenden kwam; in 1729 werden gecommiteerden aangesteld over dit voetpad, dat toen 'gantsch vervallen en als tot een dijck geworden' was. Zoals vrijwel overal rondom de (binnen)stad lagen ook hier pleziertuinen. Zo werd in 1651 verkocht 'seeckere heerlijcke hovinge, bomen dend platagie sampt bloem- tuyn met bloemen, potten enda angelieren, mitsgaders somerhuys, bovencamer ende plat om te speculieren over versceyden hoven ende tuynen sampt landen rondom'. Een verbindingsstraatje tussen Hoek- stersingel en Oldegalileën werd door de be woners als Lindebuurt aangeduid, welke naam in 1877 door het gemeentebestuur is overgenomen. En in deze Lindebuurt is de foto gemaakt van het pand uit 1906. Van dit buurtje rest alleen de noordzijde; na de grote brand op 28 februari 1981 in de pakhuizen aan de Hoekstersingel, werd de gehele driehoek Oldegalileën, Hoekstersingel, Lindebuurt ge sloopt, waarna een niet bepaald fraai nieuw- bouwgebiedje verrees. Een nieuwe rubriek? Zoals uit de eerste regels van deze oplossing van de prijsvraag al blijkt, heeft de redactie van Leovardia de sterke indruk, dat de belang stelling voor deze rubriek tanende is. Steeds minder abonnees lijken bereid of in staat te zijn de plaats in de stad op te zoeken, op wat voor manier dan ook, die onze fotograaf heeft vastgelegd. De redactie heeft naar aanleiding daarvan unaniem besloten met deze rubriek te stop pen. Zij beraadt zich nog over een opvolger. Wat dat zal zijn, wordt u geopenbaard in het volgende nummer van Leovardia. Waren de foto's voor de prijsvraag aanvanke lijk ontleend aan 't Kleine Krantsje, vanaf nummer 12, dat was in november 2003, waren ze van de hand van Jacob van Essen. Meer dan tien jaar heeft hij als beroepsfo tograaf belangeloos zijn medewerking ver leend en de lezers voor soms pittige opgaven gesteld. Drie maal kon er geen winnaar wor den aangewezen, maar de overige keren leverden zijn foto's leuke, vaak uiterst gede tailleerde beschrijvingen op. Een welgemeend woord van dank is hier dan ook op zijn plaats.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 40