LeOVdLT^ LA.il Een erfeniskwestie Er was echter een nog grotere complicatie. Bij het openen van het testament van Willem III, bleek dat deze bepaald had, geheel overeen komstig de onderlinge familieovereenkom sten, dat de titel Prins van Oranje en de bezittingen naar de Friese Nassaus moesten gaan. Daarom droeg vanaf 1702 de jonge Johan Willem Friso in Leeuwarden de titel Prins van Oranje. Vanaf dat moment woon den de Oranjes in Leeuwarden en dat zou vijf enveertig jaar duren. Er was echter buiten de waard gerekend. De familie in Pruisen, geze teld in Berlijn, nam dit niet. Frederik I, ko ning van Pruisen, beriep zich op een ander testament, dat van zijn grootvader Frederik Hendrik, stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht. In dat testament stond dat als de Oranjetak uit zou sterven de titel via de oud- Johan Willem Friso, circa 1710, door Louis Volders ste dochter van Frederik Hendrik en Amalia van Solms zou gaan, via prinses Louise Hen- riëtte, de moeder van deze koning Frederik. Deze erfeniskwestie heeft zich dertig jaar lang voortgesleept. Voor de belangen van de Oranjes was het tamelijk onverstandig dat de familie onenigheid had. Henriëtte Amalia stond er alleen voor en deed wat ze kon. Vervolgens was er nog een moeilijkheid. Er heerste oorlog in heel Europa, de Spaanse Successieoorlog (1701-1714). Bijna alle landen waren er bij betrokken. Het ging om de recht matige troonopvolging in Spanje, waar grote belangen mee gemoeid waren. Nederland koos, evenals Engeland, de zijde van Oosten rijk, en tegen Frankrijk. De oorlog werd uitge vochten aan de noordgrens van Frankrijk, waar zo vaak werd gevochten. Johan Willem Friso heeft wel van die oor log genoten. Hij kon zich aan het front bewij zen, maar niet als groot veldheer, daar was hij nog te jong voor. Hij was een echte vechters baas en belust op avontuur. Hij streed aan de zijde van Marlborough, de grote Engelse aan voerder. Moeder Henriëtte Amalia maakte zich on gerust. Als haar zoon zou sneuvelen, was het Oranjehuis uitgestorven. Daar zouden de Hollandse regenten niet om rouwen, maar moest de betekenis van Oranje voor de Ne derlanden dan op zo'n manier eindigen? Een gearrangeerd huwelijk Toen Johan Willem Friso in 1707 meerderjarig werd en het stadhouderschap zelf op zich kon nemen, werden de zorgen van Henriëtte Amalia niet minder. Immers, de jonge Friese stadhouder werd nu generaal in het Staatsle- ger, hij werd daadwerkelijk aanvoerder. Het bleek, dat hij geen makkelijk karakter had en zelfs nogal eigenzinnig te werk ging. In 1709 toen de grote slag van Malplaquet plaats vond, negeerde hij veldheer Marlborough en handelde naar eigen inzicht, wat ten koste ging van honderden Nederlandse manschap pen. Hij riskeerde steeds zijn leven en zijn moe der maakte zich daar de grootste zorgen over. Er moest aan een huwelijk worden gedacht. In haar correspondentie met haar zoon krij gen we goed inzicht hoe dat is gegaan. Johan Willem Friso begreep dat hij gevaar liep en dat hij tevens de plicht had de voortzetting van de dynastie te waarborgen. Hij stemde in met een huwelijk. Tijd om een prinses uit te zoeken had hij natuurlijk niet. Daarom had Henriëtte Amalia voorwerk verricht. Het zou Maria Louise van Hessen-Kassel worden, die al hoog genoteerd stond. Een vorstelijk hu welijk was altijd van groot belang, het gaf aan wat je positie was. Bij Johan Willem Friso zou het te ver gaan om met een Engelse prinses te huwen, zoals zijn voorgangers. De positie van de Oranjes was immers maar zwak. De fami lie Hessen stond hoog in aanzien en ze waren verwant aan bijna alle Europese hoven, daarom was het een goede keuze. De echtelie den zagen elkaar eind 1708 voor het eerst in Kassel. In april 1709 trouwden ze en Maria Louise kwam pas eind 1709 in Friesland aan, omdat haar man de hele zomer en herfst op het slagveld verkeerde. Haar aankomst werd uitbundig gevierd. Groot vuurwerk viel haar in Leeuwarden ten deel, zoals de traditie ver eiste. Dat dit huwelijk min of meer uit politieke achtergrond tot stand kwam, mocht dan waar zijn, feit was ook, dat het echtpaar op elkaar gesteld raakte. Als we de correspondentie uit die tijd er op na lezen, dan is het zeker in het begin een uiterst formele briefwisseling, maar al gauw komen we persoonlijke be schrijvingen tegen. Johan Willem Friso blijkt erg van zijn vrouw gecharmeerd te zijn. De correspondentie, die natuurlijk in het Frans plaats vond, laat zien dat hij haar steeds meer amoureuze woorden toedicht. Hij maakt zich ook wel bezorgd om haar, want zij zit als to taal onbekende helemaal alleen in Leeuwar den, terwijl hij voortdurend op het slagveld vertoeft. Hij vraagt haar of zij ook in verwach ting is. Daar antwoordt Maria Louise aanvan kelijk niet eens op. Pas na lang aandringen bevestigt zij dat zij een kind verwacht. Een abrupt einde Eerst werd een dochtertje geboren, Anna Charlotte Amelia. Om politieke reden werd

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 5