Lcovo.'in} LA.il de eerste naam Anna, genoemd naar de Britse Queen Anne, die daar speciaal toestemming voor gaf. De Oranjes waren immers verwant aan de Stuarts in Engeland. Zo dacht Johan Willem Friso zich verzekerd van Engelse on dersteuning in de Oranjebelangen. Het grote drama in juli 1711 maakte een abrupt eind aan het prille huwelijksgeluk van Johan Willem Friso en Maria Louise. Terwijl Maria Louise in verwachting was en Johan Willem Friso nog altijd op het slagveld ver keerde, was er een doorbraak tot stand geko men in de zaak omtrent de erfenis. Johan Willem Friso liet echter de zakelijke familie belangen over aan zijn schoonvader, land graaf Karl van Hessen-Kassel, maar aangezien Maria Louises moeder net was gestorven, moest de stadhouder zelf naar een bijeen komst in Den Haag om er de koning van Prui sen te ontmoeten. Op weg van het slagveld naar Den Haag, bij het oversteken van het Hollands Diep, kwam hij in een storm terecht en raakte hij in de golven en verdronk. Hij was nog net geen vierentwintig jaar gewor den. Maria Louise, eveneens drieëntwintig jaar, bleef alleen achter. De diepgelovige prinses zou vierenvijftig jaar weduwe blijven. Al die jaren zette zij zich in voor de belangen van de Oranjes. Ander halve maand na de dood van Johan Willem Friso werd een zoontje geboren, de toekom stige stadhouder Willem IV. Maria Louise had gedurende haar hele leven noodgedwongen maar één doel, dat waren de belangen van haar zoon. Hij moest op een dag de algemeen stadhouder van de hele Republiek der Verenigde Nederlanden worden. Alles wat zij ondernam, stond in het teken van de positie van het Huis van Oranje om die op een dag weer volledig in te nemen. Zorgen waren er vele, ten eerste om haar kinderen. Dochtertje Amelia was, wat we nu zouden noemen, depressief van aard. Maria Louise hoopte dat wanneer zij eenmaal ge trouwd zou zijn, Amelia haar bestemming zou vinden. Het tegendeel zou gebeuren. Amelia's man zou ook jong sterven en ze bleef achter met twee kinderen en zou haar leven lang geestesziek blijven. Zij werd een De Slag bij Malplaquet op 11 september 1709 groot gevaar voor haar omgeving en daarom werd ze de rest van haar leven opgesloten in het slot in Durlach, bij haar schoonfamilie, de markgraven van Baden. Ook zoon Willem Carel Hendrik Friso baarde Maria Louise grote zorgen. Zijn ge zondheid was zwak. In tegenstelling tot zijn zuster gaf hij blijk van een positieve levens houding en hij was intelligent. Zolang de jonge Willem Friso nog niet de leeftijd had om geroepen te worden tot het stadhouder schap, was Maria Louise voogdes, wij zouden nu regentes zeggen. Dat zou twintig jaar duren. In die tijd hield Maria Louise haar kin deren dicht bij zich en toen Willem Friso de leeftijd bereikte om te studeren, studeerde hij eerst in Franeker en net als zijn vader vertrok hij voor het vervolg naar Utrecht. Financiële en andere problemen Er waren grote financiële problemen. Schoonmoeder Henriëtte Amalia had als een ware prinses geleefd en veel uitgegeven. De Friese Staten waren niet echt ingenomen met deze prinses. Er waren grote schulden. Het was Maria Louises taak om flink te bezuini gen, wat ze ook deed. Bovendien, de familie wist al die jaren niet of de Oranje-erfenis nu wel of niet aan hun toebedeeld zou worden. Personeel werd ontslagen, op het huishoud boekje werd flink bespaard en daarom kreeg Maria Louise ook al gauw de naam dat ze wel erg zuinig en vroom leefde. Zij had er overi gens ook geen behoefte aan om een rijk hof leven te voeren, maar hoofdzaak was dat het geld haar ontbrak. De Staten konden dit wel waarderen en zij zagen al gauw in dat het haar menens was. In Friesland waren vooral in de landbouw veel oorzaken voor een crisis gedurende het regentschap van Maria Louise. Er heerste nog al eens veepest. Er waren overstromingen en ft t r fit - (hlftJt//,

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 6