LeOVdLT^ LA.il oud. Nu had Maria Louise haar zoon ook nog aan de dood verloren. Het verdriet was groot. Haar schoondochter Anna van Hannover kon evenmin het verdriet over haar man verwer ken en de vrouwen begrepen elkaar nu wat beter dan ooit. Anna was gouvernante van de Republiek geworden voor haar minderjarige zoon, Willem V, maar ook Anna kon de taak niet aan en zij stierf in 1759, 49 jaar oud. De Staten van Friesland waren er als de kip pen bij om Maria Louise, die teruggetrokken in Leeuwarden leefde, wederom te vragen het regentschap op zich te nemen, nu voor haar kleinzoon, Willem V. Ze wilden voorkomen dat de vreemde hertog van Brunswijk, net als in Holland, ook hier voogd of regent zou wor den. Dit was nog nooit vertoond, een prinses weduwe die eerst voor haar zoon en dan voor haar kleinzoon als regentes optrad. In totaal heeft zij nog eens zeven jaar het stadhouder schap waargenomen, dus in totaliteit zeven entwintig jaar. Juist in die periode waarin ze lang niet meer alles aan kon, waren de moeilijkheden niet van de lucht. Nog meer landbouwcrises, grote armoede door de economische tegen slagen en het verschil tussen de standen werd alsmaar groter. Tot het laatste heeft Maria Louise zich ge kweten van haar taak. De laatste zondag dat ze nog naar de kerk ging, midden maart 1765, was het verschillende mensen opgevallen dat ze aan het eind van de dienst, staande vele mensen had begroet. Ze groette iedereen op vallend vriendelijk. Zo was men het gewend geweest. De prinses-weduwe uit het verre Kassel, die er altijd was. Een echte landsmoe- der, die vriendelijk voor iedereen bleef. Op dinsdag na Pasen, 9 april 1765, stierf zij. Haar vier kleinkinderen die ze zo lief had, en waar ze tot op het laatst ook mee correspon deerde, waren de enige directe familie, afge zien van haar dochter Amelia, die nog altijd afgezonderd leefde in Durlach en waar geen contact mee mogelijk was. Ze wilde niet ge balsemd worden en ze werd niet opgebaard. Karaktereigenschappen Waar en wanneer nu precies de naam Marijke 7 Naar de tijd van Maria Louise ingerichte stijlkamer in het Princessehof. Foto: Ruben van Vliet Meu ontstond, is moeilijk te achterhalen. Be kend is dat ze vriendelijk tegen iedereen was. Een Engelse hofdame, die meekwam met Anna van Hannover, omschreef haar als 'very civil', erg burgerlijk, wat ook wel iets zegt over haar houding. Over Maria Louise valt nog heel veel te ont dekken en te schrijven. In haar politieke op treden was ze lang niet altijd sterk, ze moest ook wel voor fouten worden behoed. Haar brieven geven nu niet echt de indruk dat ze intelligent was, in haar Frans zitten veel fou ten en ze knoeit wel wat vaak in haar hand schrift. Ze klaagt veel over haar gezondheid en in haar vroomheid vergat ze wel eens dat anderen er anders over dachten. Maar voor haar kinderen was Maria Louise een en al be grip en ook voor het dochtertje van vriendin Henriëtte was ze altijd erg meelevend en be gripvol. De grote kracht van Maria Louise was haar betrokkenheid, haar vriendelijkheid en haar vermogen mensen aan zich te binden. Daar naast moet ze, dat kan niet anders, een grote uitstraling hebben gehad die mensen heeft geraakt en door haar charmes wist ze veel te bereiken. De Leeuwarder Courant kwam met een extra bijlage, toen op donderdag 13 juni 1765 de lijkstatie en bijzetting in de Jacobijnerkerk plaatsvond. De stad stroomde vol, zo'n grote plechtigheid voor een bijzetting had men nog nooit eerder beleefd. Van haar familie was niemand aanwezig. Het was de laatste keer dat de hofstad Leeu warden een waarlijk vorstelijke gebeurtenis binnen de stadspoorten had.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 9