rr Lcovo.'in} LA.il De laatgotische stergewel^es in de kloostergang kaarsenkronen. In 1673 is de kerk van nieuwe verlichting voorzien. Er kwamen twee grote koperen kronen met achttien armen en vier met twaalf armen. Op de tekening zijn vier kronen te zien. De grote kronen hangen in de twee vakken voor de preekstoel en achterin de kerk de kleinere. De twee andere kronen hangen niet zichtbaar ter weerszijden van het schip in de zijbeuken, vermoedelijk ter hoogte van de preekstoel. In hetzelfde jaar werden de banken voor zien van verlichting. Er werden daarvoor ruim honderd koperen en ruim honderd ijze ren blakers aangeschaft. Op de bank rechts zijn drie te zien. Twee kaarsen staan waar schijnlijk aan de zijkant van de bank en een in het midden van het achterschot. Ook voor de preekstoel werd verlichting aangeschaft. Aan beide kanten van de kanselbijbel kwam een houder met twee kaarsen. Een daarvan is te zien. In 1842 is al dit koperwerk opgeruimd en verkocht en door voor die tijd moderne verlichting vervangen, die sindsdien ook al weer verdwenen is. Het interessantst is de weergave van de preekstoel. De preekstoel is een wat hybri disch geval. Hij zal dateren uit het midden van de zeventiende eeuw, maar is in 1842 in grijpend gewijzigd. Het klankbord werd stijl- getrouw vergroot en kreeg een neogotische bekroning. De kuip kreeg laat-zeventiende- eeuwse panelen met houtsnijwerk, die over gebleven waren toen de stadhoudersbank werd ontmanteld en op een balkon voor het koor werd geplaatst. Bij de grote restauratie in de jaren '70 van de vorige eeuw is de bekro ning helaas verwijderd, maar zijn de overige wijzigingen gehandhaafd. Op de gravure is de preekstoel dus in zijn oorspronkelijke gedaante te zien, met het kleinere klankbord en zonder het houtsnij werk op de kuip. De panelen op de kuip zijn zelfs helemaal vlak gehouden. Dit is echter waarschijnlijk een vereenvoudiging van de tekenaar. Vermoedelijk had de kuip zoge naamde gekorniste panelen, versieringen met eenvoudig lijstwerk. Een aanwijzing daarvoor is de vrijwel iden tieke preekstoel in de kerk in Joure. Dat is de preekstoel uit de voormalige, in 1940 afge broken Galileërkerk aan de Tweebaksmarkt. Die zal uit dezelfde tijd dateren als de preek stoel in de Grote Kerk. Deze heeft inderdaad eenvoudige gekorniste panelen en een klank bord, dat de grootte van het klankbord in de Grote Kerk in zijn oorspronkelijke toestand heeft en dezelfde detaillering. De bank waarvan het achterschot te zien is, is vrij zeker de toenmalige bank van de fami lie Rengers, de rechtsopvolgers van de Cam- mingha's, die nauw bij de stichting van de Jacobijnerkerk betrokken waren geweest. Op deze plaats hadden de Cammingha's hun graftelder gesticht. Op de voorgrond is een stenen vloer afge beeld. Dat herinnert er aan, dat de kerk tus sen 1842 en 1970 over de stenen vloer met vele fraaie grafzerken, een houten vloer had. Rond 1830 was het begraven in de kerken ver boden en toen kon een even geriefelijke als saaie houten vloer worden aangebracht. Theater van Rinske Heemstra Er bestaat een plattegrond van de kerk met alle zitplaatsen uit 1835, dus kort voor de ver bouwing. De kerk is daarop helemaal gevuld met stoelen en banken. Aan de kant van het koor staan de stoelen en banken tot halver wege in het koor. Er is alleen een smal mid denpad. Maar op de tekening is een open ruimte gemaakt en zijn de stoelen wegge haald. Het is als het ware het toneel waarop de aftocht van Rinske moet plaats vinden. Rinske staat ook in een dramatische houding, als op een toneel. Haar kleding werd boven reeds besproken. Interessant is dat ze een oorijzer draagt. Vinkeles wilde haar duidelijk een Fries tintje geven, maar is daarin niet he lemaal geslaagd. Het oorijzer zit met de band naar voren op haar hoofd, dus omgekeerd. Hoe dan ook, dankzij Rinske Heemstra, of eigenlijk dankzij de avances van meneer Van Damme, is de Grote Kerk in een ons onbe kende gedaante voor het voetlicht gekomen. Met dank aan Sytse ten Hoeve, Gieneke Arnolli en Ad Fahner.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 12