OPROEP De berechting van 'foute' stadgenoten wraakgevoel in goede banen? (deel 2) Paul Bron 11 In deel 1 zijn verschillende fasen in het pro ces van arrestatie, verhoor, berechting en bestraffing door het Bjzonder Gerechtshof en het Tribunaal Leeuwarden beschreven. In veel gevallen eindigde dit proces met korte of langdurige internering, waarvoor in Leeuwarden een aantal kampen werd ingericht. Het monopolie van bestraffing lag bij de overheden, want het was niet de be doeling dat de bevolking zelf schoon schip zou maken in de vorm van een volksge richt. In september 1943 sprak koningin Wilhelmina de geruststellende woorden tot haar volk: '...de verwijdering van alle on gewenste elementen, die dadelijk afge zonderd moeten worden, opdat tot snelle doch rechtvaardige berechting der misda digers kan worden overgegaan'. Dit werd een taak voor het Militair Gezag, een tijde lijke militaire overheid, ondergeschikt aan de Minister van Oorlog. Improviseren voor de eerste opvang voorzieningen Op 15 oktober 1945 waren er in Leeuwarden en omgeving al 2850 verdachten gearresteerd. Voor een dergelijk groot aantal arrestanten werd naarstig gezocht naar onderdak, in dachtig de opdracht van minister Jaap Burger: 'Voor allen, die op welke wijze dan ook, ons volk ontrouw zijn geworden in de tijd van neergang en verdrukking, zal op de dag van de bevrijding geen plaats zijn. Voorzien moet intussen worden, in afwachting van defini tieve beslissingen, dat zij aan wier nationale houding gegronde twijfel bestaat, onmiddel lijk uit de samenleving verwijderd kunnen worden'. De regering in Londen had richtlijnen opgesteld voor het inrichten van interne ringskampen. Er zouden twee soorten kam pen komen met een verschillend regiem: verblijfkampen voor de 'lichtere' gevallen, voor mensen die waarschijnlijk niet schuldig waren aan collaboratie, en bewaringskampen voor de 'zwaardere' gevallen, waarvan vast stond dat er collaboratie in het spel was ge weest. Verder werd bepaald, dat er mannen- en vrouwenkampen moesten zijn. Het was van te voren al duidelijk, dat het in de prak tijk onmogelijk was om potentiële kampen al direct na de bevrijding gereed te hebben, zodat de Leeuwarder autoriteiten eerst zelf maar moesten uitkijken naar een oplossing en die kwam er. De Blokhuispoort voor het onderbrengen van de landverraderlijke en meest gevaarlijke elementen was al snel vol, omdat daar ook gewone gevangenen zaten. Hier bestond minder ontsnappingsgevaar en konden de verdachten geïsoleerd worden opgesloten. Er zaten mannen als Bunt, Al- brecht en Lammers (zie deel 1). Voor de poli tieke delinquenten werd het politiebureau gebruikt, evenals enkele gebouwen aan de Arendstuin. De huishoudschool tussen het Jacobijnerkerkhof en de Speelmansstraat was de eerste opvang voor vrouwen met jonge kinderen van gearresteerde NSB'ers en het noodhospitaal in de BLO-school (thans HCL) aan het Tournooiveld was nodig voor de op vang voor Leeuwarder soldatenhoeren met geslachtsziekten. Voor opsluiting op langere termijn kwam men terecht bij het vliegveld, waar een man nenkamp en een vrouwenkamp werden gere aliseerd. Door gebrek aan professioneel personeel ging de NBS in de eerste weken na de bevrijding in de kampen aan de slag, maar uiteindelijk moest het personeel deels uit de politie komen; in ieder geval moest het be wakingspersoneel militair geschoold zijn. De aalmoezenier, ds. PJ. van der Veen, soms geholpen door de dominees Wagenaar, Ha- gens, Diepersloot, Hellemans, Bruins en Bos, moest de geïnterneerden religieuze zorg bieden en de kampartsen I. Goslinski en C.W.A. Wiemer de medische zorg; Bearda Bakker nam wel eens waar, maar was bij de geïnterneerden niet geliefd. Bronnen Aanvankelijk wisten we van het dagelijks leven in de interneringskampen relatief weinig. Toch zijn er, naast algemene publi caties, over de Leeuwarder kampen twee dag boeken en enkele artikelen in de Leeuwarder Courant te raadplegen. De twee dagboeken N.B.S. Leeuwarden De Districts-Commandant der N.B-S., District X beveelt alle leden en vroegere leden der N.S.B. en eenige aanverwante organisatie (alsmede begunstigers en sympathiseerende leden); alle Rijksduitschers, uitgezonderd hen, die reeds in het bezit van een vrijstelling zijn; allen, die zich vrijwillig bij een Duitsche militaire organisatie hebben aangesloten en alle leden van de Landwacht, zich onverwijld te melden aan School 7, Arendstuin te Leeuwarden, waartoe dagelijks vanaf 's morgens 10 uur gelegenheid bestaai LEEUWARDEN, 23 April 1945 Do District! Ccmmorvdent District X 0/1 Hot Hoofd .on Sectio 6, Oproep aan NSB'ers zich te melden

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 13