HET RIJKE ROZE LEVEN - deel 1 uk Gkkkctichkid Ykrhkereijvkt hoor het ündekh£74 en Straffee dek Hoog gaani>e JTonde. LeOVdLT^ LA.il Gerard Hendriksma 'De geregtigheid verheerelykt door het ontdekken en straffen der hooggaande zonde' uit 1730 geeft het toenmalige denken over sodomie aan. Twee figuren ontbloten een onderwereld van sodomieten aan van wie enkele linksonder wegvluchten. Linksboven een engel met de bijbelse tekst 'mannen na latende het gebruik der vrouwen'. Rechtsboven is de ondergang van de stad Sodom afgebeeld Collectie Koninklijke Bibliotheek Op 11 oktober 2014 werd als onderdeel van 'de Nacht van de Liefde' onder leiding van Majo Tighelaar een nachtwandeling ge maakt langs de voormalige cafés, ontmoe tingsplekken en andere locaties die van belang waren voor de Leeuwarder homo gemeenschap. De veranderingen in de verhouding tussen Leeuwarders en homo's is opmerkelijk: in de achttiende eeuw wer den ze nog aan de wurgpaal om het leven gebracht en in 2008 stond onze burge meester vol trots op het Leeuwarder skut- sje als blikvanger van de Amsterdamse canal-parade. In dit artikel wordt het roze leven van Leeuwarden beschreven. In deel 1 de periode 'in de kast' tot 1971 en in deel 2 de periode vanaf 1971 tot nu. Homoseksualiteit is van alle tij den, maar over het homoleven in Leeuwarden en omstreken in de Middeleeuwen en de periode tot circa 1730, is weinig terug te vinden. Een bron vormen de gerechtelijke uitspraken. In Friesland lag het recht om over halsmisdrij ven te oordelen bij het uit 1499 stammende Hof van Friesland. Deze rechtbank in Leeu warden kon de doodstraf opleggen aan 'sodo mieten' (mietjes) zonder dat daarvoor overigens geschreven rechtsregels waren ge formuleerd. Ulricus Huber (1636-1694), hoog leraar in Franeker en raadsheer in het Hof van Friesland, is heel summier over sodomie. Hij stelt dat de 'schandelijkheit die mannen met mannen, of vrouwen met vrouwen bedrijven, wordt noch heedendaegs met de doodt ge straft, gelijk ook die met beesten geschiedt'. Homoseksualiteit werd in die tijd aangeduid als sodomie of 'crimen nefandum', onnoem baar misdrijf. Veel mannen die in de acht tiende eeuw vervolgd werden vanwege sodomie, bleken evenwel geen weet te heb- ben van het woord en de straf die op hun daden stond. Rond 1700 komt er meer infor matie los over veroordelingen voor sodomie. Kapitein Christiaan van Feugen uit Leeuwar den lokte jongeren met zijn kanarie- en por seleinverzameling. Bij zijn arrestatie in 1730 vertelden maar liefst elf jongens 'dat zij in dertijd de tastende hand van de kapitein had den gevoeld op een deel van hun lichaam waar deze beslist niet hoorde'. Een andere 'beroemde' en zeer actieve sodomiet was Za- charias Wilsma, die zijn eerste seksuele erva ringen opdeed op de omwalling van Leeuwarden nabij het Zaailand. Caspar Bersé, een bekende van Zacharias Wilsma, had in 1729 als 25-jarige jongeman, dankzij gulle so- domitische werkgevers, zijn schaapjes op het droge en vestigde zich, goed van kleren en sieraden voorzien, in Dronrijp. Caspar had weinig moeite jongens te vinden die met hem homoseksuele handelingen wilden ple gen. Hij ging gewoon naar het sekreet om aan zijn gerief te komen. Openbare toiletten in steden boden al vroeg gelegenheid voor sek suele ontmoetingen. De belangrijkste man in de kring rond Za- charias Wilsma was ene Florisz, die contact met verschillende 'nigten' had waaronder Lo- dewijk, kok op het hof van de stadhouder, en Joost, een sergeant uit de Poststraat. Deze 'nigten' werden nader aangeduid door het hof als 'soodanige personen, welk onder haer ge selschap behoorden en met malkanderen de bekende vuiligheden quaemen te bedrijven'.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 27